• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

ASDT03CI ไต้หวัน เกาสง ไถตง นั่งบอลลูน ฮวาเหลียน ชมปลา 5 วัน 4 คืน ก.ค.-ส.ค.61เริ่มต้น 26,888 (CI)

2018 05 17 182745
รหัสทัวร์: ASDT03CI
สายการบิน: CI
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 – 16 JUL 2018
19 – 23 JUL 2018
26 – 30 JUL 2018
2 – 6 AUG 2018
ราคาทัวร์: 26,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : กรกฎาคม  -  สิงหาคม . 2561.
กรุงเทพ
- สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเมืองเกาสง เกาสง–วัดเจดีย์เสือมังกร- ถ่ายรูปสถานีรถไฟBOULERVARD–วัดฝอกวงซัน– เมืองไถตง เมืองไถตง - นั่งบอลลูน (รวมค่าบอลลูน) – เข้าชมงานเทศกาลบอลลูนเมืองไถตง2018–ถ่ายรูปMonument marking the Tropic of Cancer–แวะชิมขนมโมจิ- ตลาดกลางคืนเมืองฮวาเหลียน – เมืองฮวาเหลียนเมืองฮวาเหลียน –ล่องเรือชมปลาโลมา –อุทยานไท้หลู่เก๋อ (ทาโรโกะ) –ถ้ำนกนางแอ่นและอุโมงค์เก้าโค้ง– ชมหินอ่อนและหยก -  นั่งรถไฟสู่เมืองไทเป ไทเป –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - GERMANUIM –ร้านพายสัปปะรด–ถ่ายรูปด้านหน้า ตึก 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) -ช้อปปิ้งซีเหมินติง  - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 17 May 2018 19:06

TPE01 ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน ออนเซ็น 4 ดาว 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค-มิ.ย.61 เริ่มต้น 22,900 (BR)

11111
รหัสทัวร์: TPE01
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 22,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 พ.ค. 61-15 พ.ค. 61
1 มิ.ย. 61-5 มิ.ย. 61
ราคาทัวร์: 23,900
23,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) – ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่
อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี –ร้านใบชา–ไถจง –ไนท์มาร์เก็ต
ไถจง – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว –อนุสรณ์สถาน เจียงไคเซ็ค–ซีเหมินติง
ไทเป - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง –ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นชั้น89) – พิพิธภัณฑ์กู้กง – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 24 April 2018 17:17

BETPE002 ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง โคมลองผิงซี 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ต.ค.61.เริ่มต้น 14,900 (SL)

 8161
รหัสทัวร์: BETPE002
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 พ.ค. 61-05 พ.ค. 61
04 พ.ค. 61-08 พ.ค. 61
11 พ.ค. 61-15 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61-22 พ.ค. 61
25 พ.ค. 61-29 พ.ค. 61
01 มิ.ย. 61-05 มิ.ย. 61
08 มิ.ย. 61-12 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61-19 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61-03 ก.ค. 61
06 ก.ค. 61-10 ก.ค. 61
13 ก.ค. 61-17 ก.ค. 61
03 ส.ค. 61-07 ส.ค. 61
07 ส.ค. 61-11 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61-14 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61-21 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61-28 ส.ค. 61
07 ก.ย. 61-11 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61-18 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61-25 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61-29 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61-02 ต.ค. 61
02 ต.ค. 61-06 ต.ค. 61
05 ต.ค. 61-09 ต.ค. 61
09 ต.ค. 61-13 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61-16 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61-20 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61-23 ต.ค. 61
23 ต.ค. 61-27 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 14,900
14,900
14,900
14,900
15,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
15,900
15,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
15,900
15,900
15,900
16,900
14,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน–ไถจง – บ้านสายรุ้ง - หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่–ร้านใบชา - ไถจง
ไถจง -ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) –ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง -ถนนคนเดินซีเหมินติง
ไทเป - ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน –อุทยานเย๋หลิ่ว –ศูยน์เครื่องสำอางค์ - ซือหลินไนท์มาเก็ท
ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 26 April 2018 15:40

ZGTPE02 ไต้หวัน อุทยานเย่หลิว DREAM DESTINATION 6 วัน 4 คืน เดือน พค.-กย.61 เริ่มต้น 18,777 (XW)

2018 04 26 123207
รหัสทัวร์: ZGTPE02
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 18,777
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 09 พฤษภาคม 2561
08 – 13 พฤษภาคม 2561
11 – 16 พฤษภาคม 2561
15 – 20 พฤษภาคม 2561
18 – 23 พฤษภาคม 2561
25 – 30 พฤษภาคม 2561
29 พ.ค. – 03 มิ.ย.2561
05 – 10 มิถุนายน 2561
12 – 17 มิถุนายน 2561
19 – 24 มิถุนายน 2561
26 มิ.ย. – 01 ก.ค.2561
03 – 08 กรกฎาคม 2561
10 – 15 กรกฎาคม 2561
17 – 22 กรกฎาคม 2561
24 – 29 กรกฎาคม 2561
27 ก.ค. – 01 ส.ค.2561
07 – 12 สิงหาคม 2561
10 – 15 สิงหาคม 2561
17 – 22 สิงหาคม 2561
24 – 29 สิงหาคม 2561
28 ส.ค. – 02 ก.ย.2561
04 – 09 กันยายน 2561
11 – 16 กันยายน 2561
18 – 23 กันยายน 2561
25 – 30 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 19,777
18,777
20,777
18,777
19,777
20,777
19,777
18,777
19,777
18,777
18,777
18,777
18,777
18,777
21,777
20,777
20,777
21,777
18,777
18,777
18,777
18,777
18,777
19,777
18,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน–วัดจงไถซานซื่อ–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่-เจียอี้ - เจียอี้ – ร้านชา –อุทยานแห่งชาติอาลีซาน– ไถจง - ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–COSMETIC SHOP -พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานเย่หลิว-ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 26 April 2018 13:11

BETPE003 ไต้หวัน เย๋หลิ่ว อาลีซาน รถไฟโบราณ ล่องเรือ 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ต.ค.61.เริ่มต้น 15,900 (SL)

 6747
รหัสทัวร์: BETPE003
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 พ.ค. 61-05 พ.ค. 61
04 พ.ค. 61-08 พ.ค. 61
11 พ.ค. 61-15 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61-22 พ.ค. 61
25 พ.ค. 61-29 พ.ค. 61
01 มิ.ย. 61-05 มิ.ย. 61
08 มิ.ย. 61-12 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61-19 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61-03 ก.ค. 61
06 ก.ค. 61-10 ก.ค. 61
13 ก.ค. 61-17 ก.ค. 61
03 ส.ค. 61-07 ส.ค. 61
07 ส.ค. 61-11 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61-14 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61-21 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61-28 ส.ค. 61
07 ก.ย. 61-11 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61-18 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61-25 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61-29 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61-02 ต.ค. 61
02 ต.ค. 61-06 ต.ค. 61
05 ต.ค. 61-09 ต.ค. 61
09 ต.ค. 61-13 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61-16 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61-20 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61-23 ต.ค. 61
23 ต.ค. 61-27 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
16,900
17,900
15,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) –หนานโถว– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่–เจียอี้
เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี –ร้านใบชา–ไถจง –ไนท์มาร์เก็ต
ไทเป –ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง–อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค–ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ชอปปิ้งซีเหมินติง
ไทเป – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 24 April 2018 17:15

ZGTPE05 ไต้หวัน อาร์ตตัวพ่อ 5 วัน 3 คืน เดือน พค-กย.61 เริ่มต้น 12,987 (XW)

2018 04 24 184824
รหัสทัวร์: ZGTPE05
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 12,987
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 พฤษภาคม 2561
08 – 12พฤษภาคม 2561
10 – 14พฤษภาคม 2561
12 – 16พฤษภาคม 2561
15 – 19พฤษภาคม 2561
19 – 23พฤษภาคม 2561
22 – 26พฤษภาคม 2561
25 – 29พฤษภาคม 2561
26 – 30พฤษภาคม 2561
29 พ.ค. – 02 มิ.ย.2561
02 – 06 มิถุนายน 2561
05 - 09 มิถุนายน 2561
07 – 11 มิถุนายน 2561
12 – 16 มิถุนายน 2561
19 – 23 มิถุนายน 2561
20 – 24 มิถุนายน 2561
26 – 30 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย. – 02 ก.ค.2561
03 – 07 กรกฎาคม 2561
10 – 14 กรกฎาคม 2561
17 – 21 กรกฎาคม 2561
25 – 29 กรกฎาคม 2561
27 – 31 กรกฎาคม 2561
04 – 08 สิงหาคม 2561
07 – 11 สิงหาคม 2561
09 – 13 สิงหาคม 2561
10 – 14 สิงหาคม 2561
18 – 22 สิงหาคม 2561
21 – 25 สิงหาคม 2561
25 – 29 สิงหาคม 2561
01 – 05 กันยายน 2561
08 – 12 กันยายน 2561
11 – 15 กันยายน 2561
15 – 19 กันยายน 2561
18 – 22 กันยายน 2561
25 – 29 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 13,987
12,987
14,987
13,987
12,987
12,987
12,987
14,987
14,987
13,987
12,987
12,987
13,987
12,987
12,987
13,987
12,987
13,987
12,987
12,987
12,987
15,987
15,987
12,987
12,987
15,987
15,987
12,987
12,987
12,987
12,987
12,987
12,987
12,987
12,987
12,987
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ –เมืองไถจง–COSMETIC SHOP–ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน- ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกา–ย่านซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Tuesday, 24 April 2018 19:51

BETPE04 ไต้หวัน Hello บินสบาย ไทเป อาลีซาน 6 วัน 4 คืน เดือน พ.ค.-ต.ค.61.เริ่มต้น 17,900 (SL)

 6600
รหัสทัวร์: BETPE04
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23 พ.ค. 61 -28 พ.ค. 61
30 พ.ค. 61 -04 มิ.ย. 61
06 มิ.ย. 61 -11 มิ.ย. 61
13 มิ.ย. 61 -18 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. 61 -02 ก.ค. 61
04 ก.ค. 61 -09 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61 -23 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61 -30 ก.ค. 61
01 ส.ค. 61 -06 ส.ค. 61
08 ส.ค. 61 -13 ส.ค. 61
22 ส.ค. 61 -27 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61 -03 ก.ย. 61
05 ก.ย. 61 -10 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61 -24 ก.ย. 61
26 ก.ย. 61 -01 ต.ค. 61
03 ต.ค. 61 -08 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61 -15 ต.ค. 61
17 ต.ค. 61 -22 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 17,900
17,900
17,900
18,900
17,900
17,900
17,900
19,900
17,900
18,900
17,900
17,900
17,900
18,900
17,900
17,900
18,900
18,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
วันแม่
-
-
-
-
-
-
-
-

ดินทางเดือน  :  พฤษภาคม - ตุลาคม 2561.
กรุงเทพ
-สนามบินดอนเมือง -สนามบินเถาหยวน(ไทเป) -หนานโถว-วัดจงไถซานซื่อ- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เจียอี้-อุทยานอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี -ร้านใบชา-ไถจง ไทเป-อุทยานเย๋หลิ่ว -ถนนโบราณจิ่วเฟิ่นศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง- พิพิธภัณฑ์กู้กง- ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101-อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็คไทเป-สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง-กรุงเทพ.

Last Updated on Wednesday, 25 April 2018 15:44

ZGTPE06 ไต้หวัน EXCLUSIVE 7 วัน 5 คืน เดือน พค.-กย.61 เริ่มต้น 21,777 (XW)

2018 04 27 105235
รหัสทัวร์: ZGTPE06
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 21,777
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 – 11 พฤษภาคม 2561
12 – 18 พฤษภาคม 2561
19 – 25 พฤษภาคม 2561
26 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2561
02 – 08 มิถุนายน 2561
09 – 15 มิถุนายน 2561
16 – 22 มิถุนายน 2561
23 – 29 มิถุนายน 2561
30 มิ.ย. – 06 ก.ค. 2561
07 – 13 กรกฎาคม 2561
14 – 20 กรกฎาคม 2561
21 – 27 กรกฎาคม 2561
28 ก.ค. – 03 ส.ค. 2561
04 – 10 สิงหาคม 2561
11 – 17 สิงหาคม 2561
18 – 24 สิงหาคม 2561
25 – 31 สิงหาคม 2561
01 – 07 กันยายน 2561
08 – 14 กันยายน 2561
15 – 21 กันยายน 2561
22 – 28 กันยายน 2561
29 ก.ย. – 05 ต.ค. 2561
ราคาทัวร์: 21,777
22,777
21,777
22,777
21,777
21,777
21,777
21,777
21,777
21,777
21,777
23,777
22,777
21,777
23,777
21,777
21,777
21,777
21,777
21,777
21,777
22,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ –ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองเจียอี้ - ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด –ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101–พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ- ร้านหยก - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว–COSMETIC SHOP - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –ชิ้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Friday, 27 April 2018 11:11

BOIT98 ไต้หวัน ไทเป จิ่วเฟิ่น เห๋ยหลิ๋ว 4 วัน 3 คืน เดือน มีค.-ตค.61เริ่มต้น 12,888 (IT)

2018 05 04 124019
รหัสทัวร์: BOIT98
สายการบิน: IT
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3 – 6 พ.ค.
10 – 13 พ.ค.
17 – 20 พ.ค.
24–27 พ.ค.
31พ.ค.–3 มิ.ย.
8 – 11 มิ.ย.
22 – 25 มิ.ย.
6 – 9 ก.ค.
20 -23 ก.ค
26 - 29 ก.ค.
10 – 13 ส.ค.
24- 27 ส.ค.
6 – 9 ก.ย.
13 – 16 ก.ย.
20 – 23 ก.ย.
27-30 ก.ย.
4 – 7 ต.ค.
11-14 ต.ค.
18 – 21 ต.ค.
ราคาทัวร์: 14,888
15,888
14,888
14,888
14,888
12,888
13,888
13,888
13,888
16,888
17,888
12,888
13,888
13,888
14,888
14,888
15,888
15,888
15,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
วันอาสาฬหบุชา - วันเข้าพรรษา
วันแม่แห่งชาติ
-
-
-
-
-
-
-
-

ท่าอากาศยานดอนเมือง - เถาหยวน  - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- อุทยานเหย่หลิ่ว- ปล่อยโคมผิงซี -ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีหลินไนท์มาร์เก็ต -  ไทเป – กระเช้าเมาคง - ตึกไทเป 101 -  ตลาดซีเหมินติง - วัดหลงซาน- มิตซุยเอ้าเล็ท -สนามบินเถาหยวน  - ท่าอาศยานดอนเมือง

Last Updated on Friday, 04 May 2018 12:42

ZGTPE08 ไต้หวัน BEST VALUE 5 วัน 3 คืน เดือน พค.-กค.61 เริ่มต้น 14,777 (XW)

2018 04 27 111431
รหัสทัวร์: ZGTPE08
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 14,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 08พฤษภาคม 2561
24 – 28พฤษภาคม 2561
26 – 30กรกฎาคม 2561
ราคาทัวร์: 15,777
15,777
18,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ –เมืองไถจง–COSMETIC SHOP–ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น –อุทยานแห่งชาติเย่หลิว– ร้านนาฬิกา– ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101–ย่านซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Friday, 27 April 2018 11:53

BOXW-T26 ไต้หวัน Very Good ไทเป ไทจง 5 วัน 3 คืน เดือน พค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 13,988 (XW)

111
รหัสทัวร์: BOXW-T26
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 13,988
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 - 06 May 2018
06 - 10 May 2018
09 - 13 May 2018
13 - 17 May 2018
16 - 20 May 2018
20 - 24 May 2018
23 - 27 May 2018
27 - 31 May 2018
28 - 01 Jun 2018
30 - 03 Jun 2018
03 - 07 Jun 2018
06 - 10 Jun 2018
10 - 14 Jun 2018
13 - 17 Jun 2018
17 - 21 Jun 2018
20 - 24 Jun 2018
24 - 28 Jun 2018
27 - 01 Jul 2018
01 - 05 Jul 2018
04 - 08 Jul 2018
08 - 12 Jul 2018
11 - 15 Jul 2018
15 - 19 Jul 2018
18 - 22 Jul 2018
22 - 26 Jul 2018
25 - 29 Jul 2018
26 - 30 Jul 2018
29 - 02 Aug 2018
01 - 05 Aug 2018
05 - 09 Aug 2018
08 - 12 Aug 2018
09 - 13 Aug 2018
12 - 16 Aug 2018
15 - 19 Aug 2018
19 - 23 Aug 2018
22 - 26 Aug 2018
26 - 30 Aug 2018
29 - 02 Sep 2018
02 - 06 Sep 2018
05 - 09 Sep 2018
09 - 13 Sep 2018
12 - 16 Sep 2018
16 - 20 Sep 2018
19 - 23 Sep 2018
23 - 27 Sep 2018
26 - 30 Sep 2018
30 - 04 Oct 2018
03 - 07 Oct 2018
07 - 11 Oct 2018
10 - 14 Oct 2018
14 - 18 Oct 2018
17 - 21 Oct 2018
21 - 25 Oct 2018
22 - 26 Oct 2018
24 - 28 Oct 2018
ราคาทัวร์: 15,988
14,988
15,988
15,988
15,988
14,988
15,988
15,988
15,988
14,988
13,988
14,988
13,988
14,988
13,988
14,988
13,988
14,988
13,988
14,988
13,988
14,988
13,988
14,988
13,988
16,988
18,988
15,988
14,988
13,988
16,988
17,988
15,988
14,988
13,988
14,988
13,988
14,988
13,988
15,988
14,988
15,988
14,988
15,988
14,988
15,988
14,988
15,988
15,988
17,988
16,988
16,988
17,988
16,988
16,988
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านดิวตี้ฟรี - ตลาดซีเหมินติง
ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ถ่ายรูปตึกไทเป 101 - เอาท์เล็ทมอลล์- พักโรงแรมอาบน้ำแร่
สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 24 April 2018 17:18

ZGTPE09 ไต้หวัน PARADISE 4 วัน 3 คืน เดือน พค.-กย.61 เริ่มต้น 22,900 (TG)

2018 04 27 115526
รหัสทัวร์: ZGTPE09
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 22,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 04 พฤษภาคม 2561
03 – 06 พฤษภาคม 2561
04 – 07 พฤษภาคม 2561
26 – 29 พฤษภาคม 2561
08 – 11 มิถุนายน 2561
22 – 25 มิถุนายน 2561
26 – 29 กรกฎาคม 2561
27 – 30 กรกฎาคม 2561
09 – 12 สิงหาคม 2561
10 – 13 สิงหาคม 2561
13 – 16 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 23,900
22,900
22,900
25,900
22,900
22,900
25,900
25,900
25,900
25,900
22,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ - เจี่ยอี้ –ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน –ไถจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด –ตลาดปลาไทเป - COSMETIC SHOPอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ตลาดซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–MITSUI OUTLET PARKสนามบินเถาหยวน –กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 27 April 2018 13:54

BOXW-T27 ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี 5 วัน 3 คืน เดือน พค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 13,888 (XW)

11111111SPA SPRING RESORT
รหัสทัวร์: BOXW-T27
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4-8 พ.ค 61
5-9 พ.ค 61
11-15 พ.ค 61
12-16 พ.ค 61
18-22 พ.ค 61
19-23 พ.ค 61
25-29 พ.ค 61
26-30 พ.ค 61
1-5 มิ.ย 61
2-6 มิ.ย 61
8-12 มิ.ย 61
9-13 มิ.ย 61
15-19 มิ.ย 61
16-20 มิ.ย 61
22-26 มิ.ย 61
23-27 มิ.ย 61
30มิ.ย-4ก.ค 61
ราคาทัวร์: 15,888
14,888
16,888
14,888
14,888
13,888
15,888
14,888
14,888
13,888
14,888
13,888
14,888
13,888
14,888
13,888
14,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง
ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง
ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 24 April 2018 17:20

ZGTPE10 ไต้หวัน T-DED GRAND อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ 5 วัน 4 คืน เดือน พค.-กย.61 เริ่มต้น 25,900 (TG)

2018 04 27 122156
รหัสทัวร์: ZGTPE10
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 25,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 – 13 พฤษภาคม 2561
16 – 20พฤษภาคม 2561
19 -23 พฤษภาคม 2561
25 – 29 พฤษภาคม 2561
07 – 11 มิถุนายน 2561
24 – 28มิถุนายน 2561
26 – 30 กรกฎาคม 2561
27 – 31 กรกฎาคม 2561
09 – 13 สิงหาคม 2561
12 – 16 สิงหาคม 2561
09 – 13 กันยายน 2561
27 ก.ย. – 01 ต.ค.2561
ราคาทัวร์: 25,900
26,900
25,900
27,900
25,900
25,900
29,900
29,900
29,900
27,900
25,900
25,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ - ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ร้าน Cosmetic – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - ฮัวเหลียน–อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ-ร้านหยก - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 27 April 2018 12:26

BOXW-T28 ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง สุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน เดือน พค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 16,888 (XW)

111111111
รหัสทัวร์: BOXW-T28
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 16,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3 – 8 พ.ค.
9 – 14 พ.ค.
10 – 15 พ.ค.
17 – 22 พ.ค.
24 - 29 พ.ค.
28พ.ค. – 2 มิ.ย.
31พ.ค. – 5 มิ.ย.
7 – 12 มิ.ย.
14 – 19 มิ.ย.
21 – 26 มิ.ย.
28 มิ.ย. – 3 ก.ค.
ราคาทัวร์: 17,888
18,888
17,888
17,888
18,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
16,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง เถาหยวน หนานโถว ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ ชิมชา ไทจง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อาหลี่ซัน ป่าสนพันปี เจี๊ยอี้
เจี๊ยอี้ ไทเป ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ไทเป หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิว ดิวตี้ฟรี Germanium ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ท่าอากาศยานเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 24 April 2018 17:15

ZGTPE11 ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน AMAZING 6 วัน 5 คืน เดือน พค.-สค.61 เริ่มต้น 29,777 (TG)

2018 04 27 123232
รหัสทัวร์: ZGTPE11
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 29,777
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25 – 30 กรกฎาคม 2561
08 – 13 สิงหาคม 2561
ราคาทัวร์: 31,777
29,777
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)–สนามบินเถาหยวน – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – นั่งกระเช้าเหมาคง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–ร้านสร้อยสุขภาพ – ย่านซีเหมินติง - หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ –วัดจงไถซานซื่อ -ไทจง - เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เกาสง – วัดฝอกวงซาน –ห้างสรรพสินค้า E-DA OUTLET MALL– DOME OF LIGHT – ช้อปปิ้งย่านซินจือเจียง - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง –DIY PINEAPPLE CAKE SHOP (ทำขนมพายสับปะรด) – สนามบินเกาสง – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

Last Updated on Friday, 27 April 2018 12:58

BOXW-T29 ไต้หวัน Rainbow ไทเป ไทจง สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน เดือน กค.-กย.61 เริ่มต้น 12,981 (XW)

2018 06 08 142418
รหัสทัวร์: BOXW-T29
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 12,981
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 7-11 ก.ค 61
13-17 ก.ค 61
14-18 ก.ค 61
21-25 ก.ค 61
27-31 ก.ค 61
28ก.ค-1ส.ค 61
3-7ส.ค 61
4-8ส.ค 61
10-14 ส.ค 61
11-15 ส.ค 61
17-21 ส.ค 61
18-22 ส.ค 61
24-28 ส.ค 61
25-29 ส.ค 61
31ส.ค-4ก.ย 61
1-5 ก.ย 61
7-11 ก.ย 61
ราคาทัวร์: 13,981
14,981
13,981
13,981
18,981
16,981
14,981
13,981
16,981
15,981
14,981
12,981
14,981
13,981
14,981
13,981
14,981
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง –ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ -ไทเป -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง -  ไทเป – จิ่วเฟิ่น- เหย๋หลิ๋ว – ปล่อยโคมผิงซี-ถ่ายรูปตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ท่าอากาศยานเถาหยวน  -  ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Friday, 08 June 2018 14:29

ZGTPE13 ไต้หวัน อาลีซาน FANTASTIC 5 วัน 3 คืน เดือน พค.-มิย.61 เริ่มต้น 20,777 (BR)

  04
รหัสทัวร์: ZGTPE13
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 20,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 07 พฤษภาคม 2561
15 – 19 พฤษภาคม 2561
24 – 28 พฤษภาคม 2561
08 – 12 มิถุนายน 2561
13 – 17 มิถุนายน 2561
20 – 24 มิถุนายน 2561
27 มิ.ย. – 01 ก.ค.2561
ราคาทัวร์: 20,777
19,777
20,777
19,777
20,777
19,777
19,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติเถาหยวน –วัดจงไถซานซื่อ –ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -เจียอี้
ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด –ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ร้าน Cosmetic –พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง –ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 22 January 2018 10:26

BTTPE01 ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน 4 ดาว 6 วัน 4 คืน เดือน ก.ค.-ต.ค.61.เริ่มต้น 19,900 (BR)

2018 05 30 143249
รหัสทัวร์: BTTPE01
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 19,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4 ก.ค. 61 - 8 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61 - 29 ก.ค. 61
9 ส.ค. 61 - 13 ส.ค. 61
22 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
5 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
11 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 19,900
20,900
20,900
19,900
19,900
19,900
20,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : กรกฎาคม  -  ตุลาคม   2561.
สนามบินสุวรรณภูมิ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ●ผูหลี่ ● วัดจงไถซานซื่อ ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ●วัดพระถังซำจั๋ง ●วัดเหวินหวู่.อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ●ร้านใบชา●ไถจง ●ไนท์มาร์เก็ตไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ●ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89) ● พิพิธภัณฑ์กู้กง ● ซีเหมินติง ● เมืองซินเป่ย ไทเป ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค●สนามบินเถาหยวน

Last Updated on Wednesday, 30 May 2018 14:36

ZGTPE14 ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา WONDERFUL 5 วัน 4 คืน เดือน พค.-มิย.61 เริ่มต้น 19,900 (BR)

2018 05 03 121355
รหัสทัวร์: ZGTPE14
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 19,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19 – 23 พฤษภาคม 2561
09 – 13 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 19,900
19,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ - หมู่บ้านปีศาจ - ไทจง -หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้าน Cosmetic - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - ตั้นซุ่ย– สะพานแห่งความรัก –Fort San Domingo –Tamsui Church – ถนนโบราณตั้นสุย – ตลาดปลาไทเป – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– นั่งกระเช้าเหมาคง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานแห่งชาติเย่หลิว– ร้านใบชาไต้หวัน – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 03 May 2018 12:22

BTTPE05CI ไต้หวัน ไทเป เกาสง 4 ดาว 6 วัน 4 คืน เดือน ส.ค.-ก.ย.61.เริ่มต้น 24,900 (CI)

2018 06 15 171607
รหัสทัวร์: BTTPE05CI
สายการบิน: CI
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 24,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 ส.ค. - 13 ส.ค. 61
25 ก.ย. - 29 ก.ย. 61
ราคาทัวร์: 24,900
24,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : สิงหาคม - กันยายน 2561
กรุงเทพ
– สนามบินเถาหยวน – รถไฟความเร็วสูง – เกาสง – ตลาดกลางคืนเลี่ยวเหอ โดมแห่งแสง – พุทธอุทยานพระใหญ่ โฝ กวง ซาน – เจดีย์คู่ – ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืนไถจง วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่– ร้านชา – ตลาดกลางคืนซีเหมินติงร้านขนมพายสัปปะรด – ร้านสร้อยคอสุขภาพเจอร์มาเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – คอสเมติค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – โรงแรมน้ำแร่อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น– วัดหลงซาน– สนามบินเถาหยวน –สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 15 June 2018 17:33

ZGTPE17 ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติเย่หลิว รัก...รสแซ่บ 4 วัน 3 คืน เดือน กค.-พย.61 เริ่มต้น 17,777 (BR)

2018 05 03 122500
รหัสทัวร์: ZGTPE17
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 17,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 10 กรกฎาคม 2561
04 – 07 สิงหาคม 2561
08 – 11 กันยายน 2561
03 – 06 พฤศจิกายน 2561
ราคาทัวร์: 17,777
17,777
17,777
18,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)– สนามบินเถาหยวน - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว- ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น– ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – วัดซงซานฉือโย่ว – ตลาดกลางคืนเหราเหอ - หลงซาน – ร้าน COSMETIC – ถนนโบราณต้าซี –Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน - สุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 03 May 2018 12:28

CUT02 ไตหวัน EASY BEAUTIFUL ซีเหมินติง 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.- มิ.ย.61.เริ่มต้น 15,900 (SL)

1
รหัสทัวร์: CUT02
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 – 12 พฤษภาคม 2561
13 – 17 พฤษภาคม 2561
22 – 26 พฤษภาคม 2561
01 – 05 มิถุนายน 2561
19 – 23 มิถุนายน 2561
27 – 01 กรกฎาคม 2561
ราคาทัวร์: 15,900.-
16,900.-
16,900.-
15,900.-
16,900.-
15,900.-
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานเถาหยวน
ไถจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ตลาดฟ่งเจีย
ไทเป – แวะชิมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช็อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ
ช็อปปิ้ง Duty Free – ช็อปปิ้งศูนย์เครื่องสำอางค์ – ตลาดซือหลิน
ไทเป – หมู่บ้านจิ่วเฟิน - อุทยานเหย่หลิว – ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ชั้น89)
ตลาดซีเหมินติง
ท่าอากาศยานเถาหยวน – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 24 April 2018 17:16

ZGTPE22 ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน BEST VACATION 6 วัน 5 คืน เดือน พค.-สค.61 เริ่มต้น 25,900 (CI)

2018 05 03 123042
รหัสทัวร์: ZGTPE22
สายการบิน: CI
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 25,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24 – 29 พฤษภาคม 2561
13 – 18 มิถุนายน 2561
25 – 30 กรกฎาคม 2561
08 – 13 สิงหาคม 2561
ราคาทัวร์: 27,900
25,900
27,900
27,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)– สนามบินนานาชาติเกาสง - DOME OF LIGHT –เจดีย์มังกรเสือ - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง–นมัสการพระใหญ่ ณ วัดฝอกวงซาน– เมืองเจียอี้ - ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไทจง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่ - ร้านพายสับปะรดร้านสร้อยสุขภาพ - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว –COSMETIC SHOP – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - สนามบินนานาชาติเถาหยวน - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 03 May 2018 15:28

SMTW01 ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน วันที่ 21-25 ตค.61 ราคา 25,900 (BR)

2018 04 27 160257
รหัสทัวร์: SMTW01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 25,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-25 ตค.61
ราคาทัวร์: 25,900
หมายเหตุ วันปิยะมหาราช

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เถาหยวน - เหมียวลี่ - สถานีรถไฟเสิ้งซิง - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต - ไทจง - ผูหลี - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ - ไทเป - พายสับปะรส - ซื่อหลินไนมาร์เก็ต - ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย่หลิ่ว - กู้กง - ไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) - ไทเป - ดิวตี้ฟรี - เจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - ซีเหมินติง - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 27 April 2018 16:35

ZGTPE23 ไต้หวัน หยุดพัก..หยุดที่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน 4 วัน 3 คืน เดือน กค.-สค.61 เริ่มต้น 21,777 (CI)

2018 04 24 183503
รหัสทัวร์: ZGTPE23
สายการบิน: CI
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 21,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26 – 29 กรกฎาคม 2561
27 – 30 กรกฎาคม 2561
09 – 12 สิงหาคม 2561
10 – 13 สิงหาคม 2561
ราคาทัวร์: 21,777
21,777
21,777
21,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)– สนามบินเถาหยวน–เมืองหนานโถวล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซัมจั๋ง – เมืองเจียอี้ - เจียอี้ – ร้านใบชาอาลีซาน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไถจง - ร้านพายสับปะรด –ร้านสร้อยสุขภาพ–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ช้อปปิ้งซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว - COSMETIC SHOP- Mitsui Outlet Parkกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 24 April 2018 18:45

SSTPE4 ไต้หวัน สุริยันจันทรา เย๋หลิ่ว อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน มี.ค.-ก.ย.61เริ่มต้น 23,999(TG)

2018 04 27 123251
รหัสทัวร์: SSTPE4
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26-29 พฤษภาคม 2561
21-24 มิถุนายน 2561
19-22 กรกฎาคม 2561
16-19 สิงหาคม 2561
30 สิงหาคม-2 กันยายน 2561
6-9 กันยายน 2561
8-11 กันยายน 2561
13-16 กันยายน 2561
15-18 กันยายน 2561
27-30 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 24,999
23,999
23,999
23,999
23,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-เถาหยวน-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง - ผูหลี่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ไทเป - D.I.Y พายสับปะรด-เจียวซี อาบน้ำแร่ - เจียวซี - นั่งรถไฟสายผิงซี - ปล่อยโคมลอยสืเฟิน - อุทยานเย๋หลิ่ว - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT)-ช้อปปิ้งย่านซินอี้ - ไทเป-GLORIA OUTLETS-เถาหยวน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 07 May 2018 18:12

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions