• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

    

 

 

HOT PROMOTION JEJU WINTERJJP01

03-Myanmar04-Singapore

05-HongKong06-Vietnam

TTNTR11 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ ทตโทริ 5 วัน 4 คืน เริ่มต้น 23,888 (TR)
2016 01 16 162246
รหัสทัวร์: TTNTR11
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-06 พฤษภาคม 2561
30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2561
06-10 มิถุนายน 2561
13-17 มิถุนายน 2561
20-24 มิถุนายน 2561
27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2561
04-08 กรกฎาคม 2561
11-15 กรกฎาคม 2561
18-22 กรกฎาคม 2561
01-05 สิงหาคม 2561
08-12 สิงหาคม 2561
15-19 สิงหาคม 2561
22-26 สิงหาคม 2561
29 สิงหาคม-02 กันยายน 2561
05-09 กันยายน 2561
12-16 กันยายน 2561
19-23 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 27,888
27,888
26,888
27,888
26,888
26,888
26,888
26,888
25,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
23,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น-ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ- ชิราคาวาโกะ–คามิโคจิ –สะพานคัปปา - นาโกย่า–ซาคาเอะ-อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว- เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ –โอซาก้า–เอ็กซ์โปซิตี้-เมืองโอซาก้า–เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ –พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ–ดิวตี้ฟรี –ช้อปปิ้งชินไซบาชิ -ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)– หุบเขามิโนะ– ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ–อิออนมอลล์– สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 14 March 2018 17:33

ZGHOK05 ฮอกไกโด ROMANCE 6 วัน 4 คืน เดือน เมย.61 เริ่มต้น 36,999 (XJ)
2018 03 22 170255
รหัสทัวร์: ZGHOK05
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 36,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 – 17 เมษายน 2561
13 – 18 เมษายน 2561
19 – 24 เมษายน 2561
21 – 26 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 51,999
51,999
38.999
36,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - ชิโตเสะ – หมู่บ้านราเม็ง – บ่อน้ำสีฟ้า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ช้อปปิ้งอิออน - เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ –พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว - โรงงานช็อกโกแลต – ดิวตี้ฟรี– เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ศาลเจ้าฮอกไกโด–มิตซุยเอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ - อิสระเต็มวัน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) - สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 22 March 2018 17:07

ZGHOK03 ฮอกไกโด THEME 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-พค.61 เริ่มต้น 45,900 (TG)
2018 03 22 164431
รหัสทัวร์: ZGHOK03
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 45,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19 – 23 เมษายน 2561
20 - 24 เมษายน 2561
21 – 25 เมษายน 2561
04 – 08 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 45,900
45,900
45,900
48,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - ชิโตเสะ – ซัปโปโร –หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – พิพิธภัณฑ์สาเก - อิออนมอลล์ - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – โรงงานช็อกโกแลต –ดิวตี้ฟรี – บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – มิตซุยเอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Thursday, 22 March 2018 16:56

ZGHOK06 ฮอกไกโด PREMIUM 5 วัน 3 คืน เดือน เมย-พค.61 เริ่มต้น 33,999 (XJ)
2018 03 22 171013
รหัสทัวร์: ZGHOK06
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 33,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 – 16 เมษายน 2561
13 – 17 เมษายน 2561
20 – 24 เมษายน 2561
09 – 13 พฤษภาคม 2561
11 - 15 พฤษภาคม 2561
16 – 20 พฤษภาคม 2561
18 – 22 พฤษภาคม 2561
23 – 27 พฤษภาคม 2561
25 – 29 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 49,999
49,999
35,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - ชิโตเสะ – หมู่บ้านราเมน – บ่อน้ำสีฟ้า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - ช้อปปิ้งอิออน - เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ –พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว - โรงงานช็อกโกแลต – ดิวตี้ฟรี– เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ศาลเจ้าฮอกไกโด–มิตซุยเอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ - สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 22 March 2018 17:18

Menu Korea

 

ZGICN08 เกาหลี SUMMER GOLD 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 16,900 (XJ) ดึก...
2018 03 30 165256
รหัสทัวร์: ZGICN08
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 – 12 พฤษภาคม 2561
09 – 13 พฤษภาคม 2561
10 – 14 พฤษภาคม 2561
15 – 19 พฤษภาคม 2561
16 – 20 พฤษภาคม 2561
17 – 21 พฤษภาคม 2561
22 – 26 พฤษภาคม 2561
23 – 27 พฤษภาคม 2561
24 – 28 พฤษภาคม 2561
25 – 29 พฤษภาคม 2561
29 พ.ค. 02 มิ.ย.2561
30 พ.ค.-03 มิ.ย.2561
31 พ.ค.-04 มิ.ย.2561
05 – 09 มิถุนายน 2561
06 – 10 มิถุนายน 2561
07 – 11 มิถุนายน 2561
12 – 16 มิถุนายน 2561
13 – 17 มิถุนายน 2561
14 – 18 มิถุนายน 2561
19 – 23 มิถุนายน 2561
20 – 24 มิถุนายน 2561
21 – 25 มิถุนายน 2561
26 – 30 มิถุนายน 2561
27 มิ.ย.-01 ก.ค. 2561
28 มิ.ย.-02 ก.ค.2561
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)- เกาหลีใต้ – หมู่บ้านเทพนิยาย – เทศกาลดอกทิวลิป TAEAN TULIP FESTIVAL - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก – สวนสนุก EVERLAND – สมุนไพรโสม - เกาหลี - COSMETIC OUTLET - N SEOUL TOWER - น้ำมันสน – สมุนไพรฮอตเกนามู – ถนนฮงแด – คาเฟ่ ONE PIECE CAFÉ - พลอยอะเมทิส - พระราชวังชางด็อกกุง - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 30 March 2018 17:03

BOKTW21 เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-มิ.ย.61.เริ่มต้น 11,999 (TW)...
2018 04 10 111909
รหัสทัวร์: BOKTW21
สายการบิน: TW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 11,998
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 – 14 พ.ค. 61
19 – 23 พ.ค. 61
27 – 31 พ.ค. 61
06 – 10 มิ.ย. 61
16 – 20 มิ.ย. 61
23 – 27 มิ.ย. 61
ราคาทัวร์: 14,999
11,998
12,998
14,998
13,998
13,998
หมายเหตุ

นทางเดือน  :   พฤษภาคม  -  มิถุนายน  2561.านาชาติแทกู – วัดดงฮวาซา – สวนสนุกE-World-illage –พิพิธภัณฑ์แห่งชาติแทกู – เมืองเคียงจูบ้านวัฒนธรรมคัมชอน – Songdo Skywalk – Busan Tower แฮดงยงกุงซา – แทกู – หมู่บ้าน Daegu Otgol – ตลาดซอมุน – ถนนสตรีทฟู้ด

Last Updated on Tuesday, 10 April 2018 11:41

SUP07 สิงคโปร์ SO SHIOK 3 วัน 2 คืน เดือน มี.ค.-พ.ย.61 เริ่มต้น 11,999 (FD)...
2018 03 09 213831
รหัสทัวร์: SUP07
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-22 เมษายน 61
4-6 พฤษภาคม 61
18-20 พฤษภาคม 61
22-24 มิถุนายน 61
13-15 กรกฎาคม 61
27-29 กรกฎาคม 61
28-30 กรกฎาคม 61
3-5 สิงหาคม 61
11-13 สิงหาคม 61
7-9 กันยายน 61
ราคาทัวร์:
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
13,999
13,999
11,999
13,999
11,999
หมายเหตุ
-
-
-
-
-
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
-
วันแม่

 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ -  Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 12 March 2018 17:20

ZGSIN12 สิงคโปร์ GOOD DEAL 3 วัน 2 คืน พค.-ก.ค.61 เริ่มต้น 9,888( 3K)...
2018 04 21 111846
รหัสทัวร์: ZGSIN12
สายการบิน: 3K
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น: 9,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 – 14 พฤษภาคม 2561
15 – 17 มิถุนายน 2561
13 – 15 กรกฎาคม 2561
ราคาทัวร์: 12,888
10,888
10,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง –MERLION PARK-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม)-มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์ SPETRA LIGHT & WATER SHOW - อิสระทุกท่านท่องเที่ยว ช้อปปิ้งตามอัธยาสัยหรือเกาะมหาสนุก SENTOSA - วัดเจ้าแม่กวนอิม– วัดพระเขี้ยวแก้ว–ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 21 April 2018 11:21

ZGCSX06 จางเจี่ยเจี้ย ELEGANT 6 วัน 5 คืน เดือน พค.-ตค.61 เริ่มต้น 18,888 (CZ)...
2018 04 19 110956
รหัสทัวร์: ZGCSX06
สายการบิน: CZ
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 18,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 16 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 – 17 พฤษภาคม 2561
26 – 31 พฤษภาคม 2561
09 – 14 มิถุนายน 2561
23 – 28 มิถุนายน 2561
07 – 12 กรกฎาคม 2561
04 – 09 สิงหาคม 2561
01 – 06 กันยายน 2561
15 – 20 กันยายน 2561
13 – 18 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 19,888
19,888
18,888
18,888
18,888
18,888
18,888
18,888
21,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองโบราณเฟิ่งหวง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน - ร้านผ้าไหม - แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ถนนคนเดินซีปู้เจีย - จิตรกรรมภาพวาดทราย - ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก - จางเจียเจี้ย – ฉางซา – พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ - ช้อปปิ้งถนนหวงซิงลู่ – สนามบินฉางซา กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 19 April 2018 11:30

ZGPVG01 เซี่ยงไฮ้ โล้สำเภา 5 วัน 3 คืน เดือน พค.กย.61 เริ่มต้น 12,900 (HO)...
2018 04 19 114908
รหัสทัวร์: ZGPVG01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26 - 30 พฤษภาคม 2561
02 - 06 มิถุนายน 2561
13 - 17 มิถุนายน 2561
25 - 29 กรกฎาคม 2561
26 - 30 กรกฎาคม 2561
09 - 13 สิงหาคม 2561
10 - 14 สิงหาคม 2561
07 - 11 กันยายน 2561
14 - 18 กันยายน 2561
21 - 25 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 13,900
12,900
12,900
18,900
18,900
18,900
18,900
14,900
14,900
14,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เซี่ยงไฮ้ - เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ศาลาฝานกง – ร้านไข่มุก - ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว - อู๋ซี - หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู –หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย - หังโจว - ร้านผ้าไหม –ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – เซี่ยงไฮ้ – ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก – ถนนนานกิง - หาดไว่ทาน – ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100 - ร้านยาบัวหิมะ - ร้านหยก - ตลาดเถ่าเปา เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Saturday, 21 April 2018 17:27

CTP1 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน เดือน เม.ย.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 11,999 (HX)...
3 Disney Hongkong
รหัสทัวร์: CTP1
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 8-11 เมษายน 2561
19-22 เมษายน 2561
20-23 เมษายน 2561
21-24 เมษายน 2561
22-25 เมษายน 2561
27-30 เมษายน 2561
6-9 พฤษภาคม 2561
8-11 พฤษภาคม 2561
9-12 พฤษภาคม 2561
10-13 พฤษภาคม 2561
13-16 พฤษภาคม 2561
20-23 พฤษภาคม 2561
23-26 พฤษภาคม 2561
24-27 พฤษภาคม 2561
27-30 พฤษภาคม 2561
31พค. –3มิ.ย.2561
3-6 มิถุนายน 2561
7-10 มิถุนายน 2561
8-11 มิถุนายน 2561
10-13 มิถุนายน 2561
14-17 มิถุนายน 2561
15-18 มิถุนายน 2561
17-20 มิถุนายน 2561
21-24 มิถุนายน 2561
22-25 มิถุนายน 2561
24-27 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย.- 1 ก.ค. 2561
29 มิ.ย.- 2 ก.ค. 2561
ราคาทัวร์: 13,999
12,999
13,999
13,999
12,999
13,999
12,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
11,999
12,999
13,999
12,999
12,999
12,999
13,999
12,999
11,999
13,999
12,999
12,999
13,999
12,999
11,999
13,999
หมายเหตุ

ฮ่องกง – ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ – เซิ่นเจิ้น
ร้านหยก –ช้อปปิ้งหลอหวู่ – โชว์ม่านน้ำ
ชกงหมิว -– ช้อปปิ้งถนน นาทาน

Last Updated on Tuesday, 13 February 2018 17:43

WSHC6-RJ ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า Finver 4 วัน 3 คืน เดือน เมย.-ตค.61 เริ่มต้น 11,999 (RJ)...
2018 04 18 182824
รหัสทัวร์: WSHC6-RJ
สายการบิน: RJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28เม.ย.-1 พ.ค.61
26-29 พ.ค.61
28-31 ก.ค.61
11-14 ส.ค.61
13-16 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 11,999
11,999
12,999
13,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น - เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-จูไห่-สวนหยวนหมิง - จูไห่-ถนนคู่รัก-หวีหนี่-มาเก๊า-เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - จูไห่-ฮ่องกง-ซิตี้ทัวร์–ไหว้เจ้าแม่กวนอิม–Repulse bay-Victoria-ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 18 April 2018 18:32

BEVN061 ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.-ส.ค.61.เริ่มต้น 12,900 (FD)...
11สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด
รหัสทัวร์: BEVN061
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21 เม.ย.61-24 เม.ย.61
28 เม.ย.61-1 พ.ค.61
5 พ.ค.61-8 พ.ค.61
12 พ.ค.61-15 พ.ค.61
19 พ.ค.61-22 พ.ค.61
9 มิ.ย.61-12 มิ.ย.61
16 มิ.ย.61-19 มิ.ย.61
30 มิ.ย.61-3 ก.ค.61
7 ก.ค.61-10 ก.ค.61
14 ก.ค.61-17 ก.ค.61
21 ก.ค.61-24 ก.ค.61
28 ก.ค.61-31 ก.ค.61
4 ส.ค.61-7 ส.ค.61
11 ส.ค.61-14 ส.ค.61
18 ส.ค.61-21 ส.ค.61
25 ส.ค.61-28 ส.ค.61
ราคาทัวร์: 12,900
14,900
13,900
13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
12,900
13,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
ัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 14:21

BEVN004 ฮานอย ล่องอ่าวฮาลอง นิงบิงห์ 3 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.-เม.ย.61 เริ่มต้น 7,900 (VJ)...
111111 FAIRYSTREAM
รหัสทัวร์: BEVN004
สายการบิน: VJ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 7,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 มี.ค.61-4 มี.ค.61
9 มี.ค.61-11 มี.ค.61
16 มี.ค.61-18 มี.ค.61
23 มี.ค.61-25 มี.ค.61
30 มี.ค.61-1 เม.ย.61
6 เม.ย.61-8 เม.ย.61
12 เม.ย.61-14 เม.ย.61
13 เม.ย.61-15 เม.ย.61
20 เม.ย.61-22 เม.ย.61
27 เม.ย.61-29 เม.ย.61
ราคาทัวร์: 8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
11,900
11,900
8,900
8,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
วันจักรี
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-

กรุงเทพฯ–กรุงฮานอย–เมืองนิงบิงห์ วัดไบ่ดิงห์- นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮานอย-สุสานโฮจิมินห์-วัดหง๊อกเซิน-ช็อปปิ้งถนน 36 สาย ฮานอย –กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:24

MMR05 พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.-ส.ค.61. เริ่มต้น16,900 (FD)...
111222
รหัสทัวร์: MMR05
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 - 16 เม.ย.61
14 -17 เม.ย.61
19 -22 เม.ย.61
28 -1 พ.ค.61
4 -7 พ.ค.61
10 -13 พ.ค.61
26 -29 พ.ค.61
7 -10 มิ.ย.61
21 -24 มิ.ย.61
28 -1 ก.ค.61
12 -15 ก.ค.61
19 -22 ก.ค.61
27 -30 ก.ค.61
2 -5 ส.ค.61
10 -13 ส.ค.61
16 -19 ส.ค.61
23 -26 ส.ค.61
ราคาทัวร์: 18,900
18,900
18,900
18,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
หมายเหตุ วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์
br/>พุกาม-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-

Last Updated on Thursday, 01 February 2018 12:57

MMR021 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน เดือน มีค.-พ.ค.61 เริ่มต้น 11,900 (PG)...
3 Ananda Temple
รหัสทัวร์: MMR021
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 มี.ค.61-3 มี.ค.61
2 มี.ค.61-4 มี.ค.61
9 มี.ค.61-11 มี.ค.61
16 มี.ค.61-18 มี.ค.61
23 มี.ค.61-25 มี.ค.61
30 มี.ค.61-1 เม.ย.61
6 เม.ย.61-8 เม.ย.61
7 เม.ย.61-9 เม.ย.61
20 เม.ย.61-22 เม.ย.61
27 เม.ย.61-29 เม.ย.61
28 เม.ย.61-30 เม.ย.61
4 พ.ค.61-6 พ.ค.61
5 พ.ค.61-7 พ.ค.61
11 พ.ค.61-13 พ.ค.61
18 พ.ค.61-20 พ.ค.61
25 พ.ค.61-27 พ.ค.61
1 มิ.ย.61-3 มิ.ย.61
8 มิ.ย.61-10 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61-17 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61-24 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61-1 ก.ค.61
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
วันจักรี
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
าวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 16:13

Menu Europe

 

BEITJOD01 มหัศจรรย์ จอร์แดน ทะเลสาบเดดซี 6 วัน 3 คืน วันที่ 17-22 ,20-25 มิ.ย.61 เริ่มต้น 46,900 (RJ)

2018 04 21 124038
รหัสทัวร์: BEITJOD01
สายการบิน: RJ
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จอร์แดน
ราคาเริ่มต้น: 46,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17 – 22 มิถุนายน 2561
20 – 25 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 46,900
47,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - มาดาบา • เม้าท์เนโบ • ปราสาทเครัคแห่งคูเสด • เมืองอคาบา • ล่องเรือท้องกระจก - ทะเลทรายวาดิรัม • มหานครเพตรา - เพตรา • ทะเลสาบเดดซี - นครเจราช • Amman Citadel • อัมมาน - กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ

Last Updated on Saturday, 21 April 2018 12:55

ZGMXP01 อิตาลี LOVELY ITALY 7 วัน 4 คืน เดือน พค.-ธค.61 เริ่มต้น 39,999 (EY)

2018 04 19 185716
รหัสทัวร์: ZGMXP01
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 43,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18 – 24 พฤษภาคม 2561
08 – 14 มิถุนายน 2561
26 ก.ค. – 01 ส.ค. 2561
07 – 13 สิงหาคม 2561
11 – 17 กันยายน 2561
10 – 16 ตุลาคม 2561
20 – 26 ตุลาคม 2561
18 – 24 พฤศจิกายน 2561
04 – 10 ธันวาคม 2561
08 – 14 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 38,888
43,999
48,888
48,888
46,888
50,888
49,888
47,888
49,888
49,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี - อาบูดาบี-สนามบินมิลาน – แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – Duomo di Milano - เวโรน่า – บ้านจูเลียต - เวโรน่า – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – เวนิส เมสเตร้- โบโลญญ่า - ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า – LECCIO THE MALL OUTLET - ฟลอเรนซ์ – วิหารซานตามาเรีย – สะพานเวคคิโอ – กรุงโรม - โคลอสเซี่ยม – นครวาติกัน – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – สนามบินโรม - อาบูดาบี – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 19 April 2018 18:57

EURO19.2 อังกฤษ-เวลส์ 7 วัน 4 คืน วันที่ 21-27 มิย.61 ราคา 39,999 (EK)

2018 04 18 170111
รหัสทัวร์: EURO19.2
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 39,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-27 มิย.61
ราคาทัวร์: 39,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงลอนดอน(อังกฤษ) - สโตนเฮ้นจ์ - บาธส์ - คาร์ดิฟ - คาร์ดีฟ - สแตรทฟอร์ด อัพพอนเอวอน - อ๊อกฟอร์ด - BICESTER OUTLET - อ๊อกฟอร์ด - กรุงลอนดอน - สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 18 April 2018 17:09

ZGFCO01 อิตาลี เวนิส มิลาน FOCUS 7 วัน 4 คืน เดือน กย.-ธค.61 เริ่มต้น 45,888 (SQ)

2018 04 21 113642
รหัสทัวร์: ZGFCO01
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 45,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-15 กันยายน 2561
23-29 กันยายน 2561
07-13 ตุลาคม 2561
21-27 ตุลาคม 2561
05-11 พฤศจิกายน 2561
19-25 พฤศจิกายน 2561
03-09 ธันวาคม 2561
10-16 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม – 06 มกราคม 2561
ราคาทัวร์: 45,888
45,888
47,888
47,888
45,888
45,888
47,888
47,888
54,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์ - สิงคโปร์ - โรม (อิตาลี) - โคลอสเซียม - วาติกัน – น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - โรม –THE MALL OUTLET – ฟลอเรนซ์ - มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร - สะพานเวคคิโอ - ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า – หอเอนปิซ่า - เวนิส - เวนิส- สะพานถอนหายใจ –จตุรัสซานมาร์โค - มิลาน – แกลเลอรี่วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน - มิลาน – สนามบินมิลาน - สิงคโปร์ - - กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 21 April 2018 11:42

BOEY96 อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ์ บาธ อ๊อกซฟอร์ด 6 วัน 3 คืน เดือน สค-ธค.61 เริ่มต้น 39,900 (EY)

2018 04 18 172413
รหัสทัวร์: BOEY96
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 39,900
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 - 14 Aug 2018
19 - 24 Sep 2018
10 - 15 Oct 2018
18 - 23 Oct 2018
14 - 19 Nov 2018
05 - 10 Dec 2018
28 Dec 2018 - 02 Jan 2019
ราคาทัวร์: 44,900
42,900
42,900
44,900
39,900
44,900
55,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานอาบูดาบี้ - สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน – ซาลส์บัวรี่ - เสาหิน สโตนเฮนจ์ – เมืองอ๊อกซฟอร์ด - ลอนดอน - ซิตี้ทัวร์ลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ – ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม – ตุรัสทราฟัลการ์ - ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด - อิสระฟรีเดย์เต็มวัน ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - ลอนดอน - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ - สนามบินฮีทโธวร์ - ท่าอากาศยานอาบูดาบี – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 18 April 2018 17:36

ZGAMS02 เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน เบลเยียม BEAUTIFUL 7 วัน 5 คืน เดือน พค.-มิย.61 เริ่มต้น 49,999 (BR)

2018 04 21 115536
รหัสทัวร์: ZGAMS02
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 49,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17 – 23 พฤษภาคม 2561
24 – 30 พฤษภาคม 2561
07 – 13 มิถุนายน 2561
16 – 22 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 49,999
49,999
49,999
49,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)- อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ – DESIGNER OUTLET ROERMOND – เมืองโคโลญ (เยอรมัน)- โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ - แฟรงก์เฟิร์ต – จตุรัสโรเมอร์ – ถนน ZEIL - แฟรงก์เฟิร์ต - ลักเซมเบิร์ก – บรัสเซลส์ (เบลเยียม) – อะตอมเมี่ยม – จตุรัสกรองด์ปลาซ - บรัสเซลส์ – บรูจก์ – อัมสเตอร์ดัม – จตุรัสดัมสแควร์ - อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียระไนเพชร – HEINEKEN EXPERIENCE - สนามบินอัมสเตอร์ดัม เดินทางถึงกรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 21 April 2018 12:02

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

 

 

BOEY95

 

 

 

 

EURO16

 

 

 

pro

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

8291803
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
13
10483
13
396343
581531

Who's Online

We have 203 guests and no members online

PACKAGE TOUR

 

 

 

เรื่องเด็ด เกร็ดน่ารู้ การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ

 • รวมทัวร์เที่ยวงบน้อย ไม่เกิน 15,000 บาท
  Written by
  รวมโปรแกรมงบน้อยก็เที่ยวได้ #เที่ยวหลักพัน #หมื่นต้นๆมาๆๆเลือกกัน.. #Tagเพื่อน #Tagแฟน ไปเที่ยวกัน!*ราคานี้รวมทุกอย่างครบราคาโปรโมชั่นจำนวนจำกัดนะคะLine ID: @nexttripholiday (อย่าลืมเติม @ นะคะ)หรือ คลิก: http://line.me/ti/p/%40nexttripholiday -เที่ยวเกาหลี เริ่ม 7,900.-โปรแกรม >> https://goo.gl/MdDrLW -เที่ยวเซี่ยงไฮ้ เริ่ม…
  Written on Friday, 06 October 2017 11:39 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 1804 times
 • พยากรณ์ เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี ปี 2560
  Written by
  มาแล้วจ้าวันนี้จะมาแนะนำ ทัวร์เกาหลีช่วงใบไม้เปลี่ยนสี 2560 กันซึ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งจะอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างหน้าฝนจะเข้าสู่หน้าหนาวในกรุงโซล คือในช่วงปลายกันยายนไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม ส่วนเกาะอื่นๆ ของเกาหลีก็จะล่าช้าตามกันไป วันนี้เราจะมาดูกันว่าที่เกาหลีแต่ละเมืองใบไม้เปลี่ยนสีเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ วันนี้จะมาพาเพื่อน ๆ ไปเช็คตารางช่วงใบไม้เปลี่ยนสีกันว่าแต่ละพื้นที่ในประเทศเกาหลี เมืองไหน โซนไหนเริ่มเปลี่ยนสีกันตั้งแต่เมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่ วันนี้เว็บ Nexttripholiday มีคำตอบมาให้ ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนสี สถานที่ชมใบไม้เปลี่ยน 2560 ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี 2560 seoraksan 24 กันยายน…
  Written on Friday, 22 September 2017 15:41 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 635 times
 • พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีของญี่ปุ่น ปี2560
  Written by
   
  Written on Friday, 22 September 2017 15:34 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 558 times
 • ข้อห้าม นำเข้า power bank เข้าสนามบินประเทศจีน
  Written by
  โลกเราตอนนี้หมุนเร็วจริงๆ ตอนนี้คงแทบไม่มีใครติดมือถือสมาร์ทโฟนกันใช่มั้ยล่ะ แล้วเจ้านี่ก็กินแบตซะจริงเชียว ปุ๊ปปั๊บแบตหมดแล้ว เลยต้องพึ่งเครื่อง Power Bank หรือแบตเตอรี่สำรองติดตัวกันคนละก้อนสองก้อน โดยเฉพาะเวลาขึ้นเครื่องบินเป็นระยะทางไกลๆ กว่าจะลงเครื่อง กว่าจะถึงที่พักอีก แบตหมดกันพอดี แล้วถ้าหากเราจะพก Power Bank ขึ้นเครื่องจะได้มั้ย จะเป็นอันตรายหรือเปล่า เราหาคำตอบมาให้แล้ว ห้ามนำใส่กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง การ นำแบตเตอรี่สำรองใส่ไว้ในกระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่องนั้น ทั้งอยู่ใต้ท้องเครื่อง…
  Written on Friday, 08 September 2017 14:06 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 2631 times
 • 10 สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด ในเกาหลี
  Written by
  10 สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด ในเกาหลี Top Hits เกาหลีเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เคนไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว เนื่องจากใช้เวลาเดินทางไม่นานเพียงแค่ 5-6 ชั่วโมงก็ถึงแล้ว และก็ยังเป็นประเทศไม่ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวอีกด้วย หากจะพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในเกาหลีนั้นจริงๆแล้วมีมากมายหลายแห่ง ดังนั้นใครกำลังแพลนไปเที่ยวหรือกำลังตัดสินใจว่าจะไปเที่ยวประเทศไหนดี ลองตามมาดู 15 สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดในเกาหลี แล้วจะต้องอยากไปเที่ยวแน่นอน   1. พระราชวังเคียงบกกุง Gyeongbokgung Palaceเรียกอีกแบบหนึ่งว่า “พระราชวังคยองบกกุง” เป็นทั้งสัญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล…
  Written on Wednesday, 06 September 2017 14:11 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 604 times

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

1

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions