• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BETPE02 ไต้หวัน ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน เดือน ก.พ.-มี.ค.61 เริ่มต้น 16,900 (SL)

111
รหัสทัวร์: BETPE02
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21 ก.พ. 61-25 ก.พ. 61
2 มี.ค. 61-6 มี.ค. 61
7 มี.ค. 61-11 มี.ค. 61
14 มี.ค. 61-18 มี.ค. 61
15 มี.ค. 61-19 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 19,900
17,900
17,900
19,900
17,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง
สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) – ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - ไถจง
ไถจง –ร้านใบชา– ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ร้านขนมพายสับปะรด - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - ซือหลินไนท์มาเก็ท
ไทเป –อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน –ช็อปปิ้งซีเหมินติง– แช่น้ำแร่
ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 06 February 2018 10:03

PB506505 ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค. 60 - มี.ค.61 เริ่มต้น 13,999 (IT)

1
รหัสทัวร์: PB506505
สายการบิน: IT
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3-6 , 24-27 ก.พ. 61
3-6 , 10-13 , 17-20 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินเถาหยวน เถาหยวน - ผู่หลี่ - วัดจงไถชานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-แวะชิมชาอูหลง – ไทจง
ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต ไถจง – ขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) –– ตลาดซีเหมินติง
พักโรงแรมอาบน้ำแร่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – เย่หลิว – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 10:31

BOIT98 ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน เดือน มีค.-ตค.61 เริ่มต้น 12,888 (IT)

11 8656
รหัสทัวร์: BOIT98
สายการบิน: IT
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29มี.ค.–1 เม.ย.
5 – 8 เม.ย.
19 – 22 เม.ย.
26 –29 เม.ย.
3 – 6 พ.ค.
10 – 13 พ.ค.
17 – 20 พ.ค.
24–27 พ.ค.
31พ.ค.–3 มิ.ย.
8 – 11 มิ.ย.
22 – 25 มิ.ย.
6 – 9 ก.ค.
20 -23 ก.ค
26 - 29 ก.ค.
10 – 13 ส.ค.
24- 27 ส.ค.
6 – 9 ก.ย.
13 – 16 ก.ย.
20 – 23 ก.ย.
27-30 ก.ย.
4 – 7 ต.ค.
11-14 ต.ค.
18 – 21 ต.ค.
ราคาทัวร์: 14,888
15,888
15,888
15,888
14,888
15,888
14,888
14,888
14,888
12,888
13,888
13,888
13,888
16,888
17,888
12,888
13,888
13,888
14,888
14,888
15,888
15,888
15,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง เถาหยวน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- อุทยานเหย่หลิ่ว- ปล่อยโคมผิงซี -ไทเป อนุสรณ์สถาน
เจียงไคเช็ค ซีหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป – กระเช้าเมาคง - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง
วัดหลงซาน- มิตซุยเอ้าเล็ท -สนามบินเถาหยวน - ท่าอาศยานดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 21 December 2017 18:11

SDT05 ไต้หวัน เที่ยว 3 อุทยาน สงกรานต์ สำเริง สำราญใจ 5 วัน 4 คืน วันที่ 12 - 16 เมย.61 ราคา 37,900 (CI)

11111111111111
รหัสทัวร์: SDT05
สายการบิน: CI
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 37,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 – 16 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 37,900
หมายเหตุ วันสงกรานต์

กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้– ตลาดกลางคืนเจียอี้
เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา – ไทจง –ฝงเจียไนท์มารืเก็ต – อาบน้ำแร่
ไทจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) – ซีเหมินติง
ไทเป – นั่งรถไฟไปอุทยานธรรมชาติทาโรโกะ – นั่งรถไฟกลับไทเป
ไทเป –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น– Gloria Outlet –กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 29 January 2018 14:29

BOIT99 ไต้หวันTaiwan 4 วัน 3 คืน เดือน มค.-กพ.61 เริ่มต้น 11,888 (IT)

2014 04 07 165705
รหัสทัวร์: BOIT99
สายการบิน: IT
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 11,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 – 5 ก.พ. 61
8 – 11 ก.พ. 61
23 – 26 ก.พ. 61
2 – 5 มี.ค. 61
8 – 11 มี.ค. 61
16 – 19 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 12,888
12,888
13,888
13,888
13,888
13,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง-ไต้หวัน เถาหยวน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -อุทยานเหย๋ลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี -ไทเป อนุสรณ์สถาน
เจียงไคเช็ค - ซีหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป –กระเช้าเมาคง- ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง วัดหลงซาน - มิตซุยเอ้าเล็ท - สนามบินเถาหยวน - ท่าอาศยานดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 10:28

SDT06 ไต้หวัน เกาสง สงกรานต์ บานฤทัย 5 วัน 4 คืน วันที่ 13-17 เมย.61 ราคา 37,900 (TG)

11111111thaipa
รหัสทัวร์: SDT06
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 37,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 – 17 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 37,900
หมายเหตุ วันสงกรานต์

กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน –เหยหลิ่ว – จิ่วเฟิ่น -ซีเหมินติง
ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ร้านขนมพายสัปปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) –GERMANUIM- ไทจง – ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต
ไทจง – ฟาร์มแกะชิงจิ้ง –ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ –แวะชิมชา - เกาสง
เกาสง - ทะเลสาบดอกบัว –วัดเจดีย์เสือมังกร- ถ่ายรูปสถานีรถไฟBOULERVARD– สวนสนุก EDA WORLD อิสระเครื่องเล่น + ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย – พักในสวนสนุก EDA- WORLD
วัดฝอกวงซัน – สนามบินเกาสง – กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 29 January 2018 14:30

BOXSL77 ไต้หวัน ไทเป ไทจง Excellent 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.60-มี.ค.61 เริ่มต้น 12,888 (SL)

 8161
รหัสทัวร์: BOXSL77
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-14 ก.พ.
3–7 มี.ค.
10 –14 มี.ค.
14 –18 มี.ค.
20 -24 มี.ค.
ราคาทัวร์: 14,888
13,888
13,888
14,888
14,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเถาหยวน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง  ไทเป  ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด  อนุสรณ์เจียงไคเช็ค  ร้านดิวตี้ฟรี  ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป - จิ่วเฟิ่น –เหย๋หลิ๋ว-ถ่ายรูป- ตึกไทเป 101-ตลาดซีเหมินติง - พักอาบน้ำแร่ สนามบินเถาหยวน  -  ท่าอาศยานดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 10:29

TPE01 ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน ออนเซ็น 4 ดาว 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย-มิ.ย.61 เริ่มต้น 22,900 (BR)

11111
รหัสทัวร์: TPE01
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 22,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 ก.พ. 61-24 ก.พ. 61
25 เม.ย. 61-29 เม.ย. 61
12 พ.ค. 61-15 พ.ค. 61
1 มิ.ย. 61-5 มิ.ย. 61
ราคาทัวร์: 22,900
23,900
23,900
23,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) – ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่
อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี –ร้านใบชา–ไถจง –ไนท์มาร์เก็ต
ไถจง – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว –อนุสรณ์สถาน เจียงไคเซ็ค–ซีเหมินติง
ไทเป - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง –ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นชั้น89) – พิพิธภัณฑ์กู้กง – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 06 February 2018 10:10

BOXW-T25 ไต้หวัน Cherry Blossom 5 วัน 3 คืน เดือน มี.ค.61 ราคา 14,888 (XW)

2014 04 07 160828
รหัสทัวร์: BOXW-T25
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 14,988
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 – 06 มี.ค. 61
03 – 07 มี.ค. 61
10 - 14 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 14,888
14,888
14,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง
ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง - ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านดิวตี้ฟรี
ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ถ่ายรูป ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง - พักอาบน้ำแร่
สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 01 February 2018 09:59

WDTW 01 ไต้กวัน ไทจง ไทเป TRENDY 4 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค60-ก.พ.61 เริ่มต้น 21,999 (TG)

 8856
รหัสทัวร์: WDTW 01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3 – 6 / 5 – 8 /10 – 13 ก.พ.61
12 – 15 / 17 – 20 ก.พ. 61
19 – 22 / 24 – 27 ก.พ. 61
26 – 29 / 31 – 3 ก.พ. 61
2 – 5 / 7 – 10 มี.ค. 61
9 – 12 / 16 – 19 มี.ค. 61
23 – 26 / 28 ก.พ. – 3 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 21,999 .-
21,999 .-
21,999 .-
21,999 .-
21,999 .-
21,999 .-
21,999 .-
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–สนามบินเถาหยวน-เกาเหม่ย-ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต
ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินวู่ – ชิมชาอู่หลง – D.I.Y พายสัปปะรด
ฉื่อเฟิ่น – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านCOSMETIC – ซีเหมินติง
ศูนย์ GERMANIUM – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 28 December 2017 11:13

BOXW-T26 ไต้หวัน Very Good ไทเป ไทจง 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 13,988 (XW)

111
รหัสทัวร์: BOXW-T26
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 13,988
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25 - 29 Mar 2018
28 Mar - 01 Apr 2018
01 - 05 Apr 2018
04 - 08 Apr 2018
05 - 09 Apr 2018
08 - 12 Apr 2018
09 - 13 Apr 2018
11 - 15 Apr 2018
15 - 19 Apr 2018
18 - 22 Apr 2018
22 - 26 Apr 2018
25 - 29 Apr 2018
29 Apr - 03 May 2018
02 - 06 May 2018
06 - 10 May 2018
09 - 13 May 2018
13 - 17 May 2018
16 - 20 May 2018
20 - 24 May 2018
23 - 27 May 2018
27 - 31 May 2018
28 - 01 Jun 2018
30 - 03 Jun 2018
03 - 07 Jun 2018
06 - 10 Jun 2018
10 - 14 Jun 2018
13 - 17 Jun 2018
17 - 21 Jun 2018
20 - 24 Jun 2018
24 - 28 Jun 2018
27 - 01 Jul 2018
01 - 05 Jul 2018
04 - 08 Jul 2018
08 - 12 Jul 2018
11 - 15 Jul 2018
15 - 19 Jul 2018
18 - 22 Jul 2018
22 - 26 Jul 2018
25 - 29 Jul 2018
26 - 30 Jul 2018
29 - 02 Aug 2018
01 - 05 Aug 2018
05 - 09 Aug 2018
08 - 12 Aug 2018
09 - 13 Aug 2018
12 - 16 Aug 2018
15 - 19 Aug 2018
19 - 23 Aug 2018
22 - 26 Aug 2018
26 - 30 Aug 2018
29 - 02 Sep 2018
02 - 06 Sep 2018
05 - 09 Sep 2018
09 - 13 Sep 2018
12 - 16 Sep 2018
16 - 20 Sep 2018
19 - 23 Sep 2018
23 - 27 Sep 2018
26 - 30 Sep 2018
30 - 04 Oct 2018
03 - 07 Oct 2018
07 - 11 Oct 2018
10 - 14 Oct 2018
14 - 18 Oct 2018
17 - 21 Oct 2018
21 - 25 Oct 2018
22 - 26 Oct 2018
24 - 28 Oct 2018
ราคาทัวร์: 15,988
14,988
15,988
17,988
17,988
16,988
17,988
21,988
16,988
16,988
15,988
16,988
16,988
15,988
14,988
15,988
15,988
15,988
14,988
15,988
15,988
15,988
14,988
13,988
14,988
13,988
14,988
13,988
14,988
13,988
14,988
13,988
14,988
13,988
14,988
13,988
14,988
13,988
16,988
18,988
15,988
14,988
13,988
16,988
17,988
15,988
14,988
13,988
14,988
13,988
14,988
13,988
15,988
14,988
15,988
14,988
15,988
14,988
15,988
14,988
15,988
15,988
17,988
16,988
16,988
17,988
16,988
16,988
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันแม่
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านดิวตี้ฟรี - ตลาดซีเหมินติง
ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ถ่ายรูปตึกไทเป 101 - เอาท์เล็ทมอลล์- พักโรงแรมอาบน้ำแร่
สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 01 February 2018 09:57

ZGTPE03 ไต้หวัน ดอกซากุระ FLOWER FESTIVAL 5 วัน 3 คืน เดือน กพ..มีค.61 เริ่มต้่น 15,777 (XW)

11
รหัสทัวร์: ZGTPE03
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 15,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 กุมภาพันธ์ 2561
04 – 08 กุมภาพันธ์ 2561
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2561
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2561
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2561
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2561
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2561
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2561
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2561
03 – 07มีนาคม 2561
06 – 10 มีนาคม 2561
07 – 11 มีนาคม 2561
08 – 12 มีนาคม 2561
10 – 14 มีนาคม 2561
13 – 17 มีนาคม 2561
14 – 18 มีนาคม 2561
15 – 19 มีนาคม 2561
17 – 21 มีนาคม 2561
20 – 24 มีนาคม 2561
21 – 25 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 17,777
15,777
15,777
17,777
17,777
17,777
16,777
17,777
17,777
17,777
16,777
16,777
17,777
17,777
16,777
16,777
17,777
17,777
16,777
16,777
17,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน–ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ –ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่-เจียอี้
ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101–ย่านซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 09 January 2018 17:44

BOXW-T27 ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 13,888 (XW)

11111111SPA SPRING RESORT
รหัสทัวร์: BOXW-T27
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24-28 มี.ค. 61
29มี.ค.-2เม.ย 61
30มี.ค.-3เม.ย 61
6-10เม.ย 61
10-14 เม.ย 61
12-16 เม.ย 61
13-17 เม.ย 61
14-18 เม.ย 61
20-24 เม.ย 61
21-25 เม.ย 61
27 เม.ย -1 พ.ค 61
28 เม.ย -2 พ.ค 61
4-8 พ.ค 61
5-9 พ.ค 61
11-15 พ.ค 61
12-16 พ.ค 61
18-22 พ.ค 61
19-23 พ.ค 61
25-29 พ.ค 61
26-30 พ.ค 61
1-5 มิ.ย 61
2-6 มิ.ย 61
8-12 มิ.ย 61
9-13 มิ.ย 61
15-19 มิ.ย 61
16-20 มิ.ย 61
22-26 มิ.ย 61
23-27 มิ.ย 61
30มิ.ย-4ก.ค 61
ราคาทัวร์: 13,888
14,888
14,888
16,888
19,888
21,888
21,888
19,888
15,888
15,888
17,888
16,888
15,888
14,888
16,888
14,888
14,888
13,888
15,888
14,888
14,888
13,888
14,888
13,888
14,888
13,888
14,888
13,888
14,888
หมายเหตุ -
-
-
วันจักรี
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง
ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง
ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 13 February 2018 11:12

ZGTPE09 ไต้หวัน แช่น้ำแร่ส่วนตัว PARADISE 4 วัน 3 คืน เดือน มค.มีค.61 เริ่มต้น 21,900 (TG)

3 Chiang Kai Shek Memorial
รหัสทัวร์: ZGTPE09
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 21,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 – 05 กุมภาพันธ์ 2561
03 – 06 กุมภาพันธ์ 2561
04 – 07 กุมภาพันธ์ 2561
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2561
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2561
24 – 27กุมภาพันธ์ 2561
03 – 06 มีนาคม 2561
22 – 25 มีนาคม 2561
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561
ราคาทัวร์: 22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
เจี่ยอี้ –ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน –ไถจง
ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด –ตลาดปลาไทเป - COSMETIC SHOPอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ตลาดซีเหมินติง
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–MITSUI OUTLET PARKสนามบินเถาหยวน –กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 10:29

BOXW-T28 ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง สุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน เดือน มีค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 16,888 (XW)

111111111
รหัสทัวร์: BOXW-T28
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 16,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17 – 22 เม.ย.
26เม.ย. – 1พ.ค.
3 – 8 พ.ค.
9 – 14 พ.ค.
10 – 15 พ.ค.
17 – 22 พ.ค.
24 - 29 พ.ค.
28พ.ค. – 2 มิ.ย.
31พ.ค. – 5 มิ.ย.
7 – 12 มิ.ย.
14 – 19 มิ.ย.
21 – 26 มิ.ย.
28 มิ.ย. – 3 ก.ค.
ราคาทัวร์: 18,888
19,888
17,888
18,888
17,888
17,888
18,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
16,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง เถาหยวน หนานโถว ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ ชิมชา ไทจง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อาหลี่ซัน ป่าสนพันปี เจี๊ยอี้
เจี๊ยอี้ ไทเป ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ไทเป หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิว ดิวตี้ฟรี Germanium ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ท่าอากาศยานเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 13 February 2018 11:20

ZGTPE13 ไต้หวัน อาลีซาน FANTASTIC 5 วัน 3 คืน เดือน พค.-มิย.61 เริ่มต้น 20,777 (BR)

  04
รหัสทัวร์: ZGTPE13
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 20,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 07 พฤษภาคม 2561
15 – 19 พฤษภาคม 2561
24 – 28 พฤษภาคม 2561
08 – 12 มิถุนายน 2561
13 – 17 มิถุนายน 2561
20 – 24 มิถุนายน 2561
27 มิ.ย. – 01 ก.ค.2561
ราคาทัวร์: 20,777
19,777
20,777
19,777
20,777
19,777
19,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติเถาหยวน –วัดจงไถซานซื่อ –ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -เจียอี้
ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด –ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ร้าน Cosmetic –พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง –ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 22 January 2018 10:26

CUT01 EASY ไต้หวัน PINK BLOSSOM เหย่หลิว 5 วัน 3 คืน เดือน ก.พ.- มี.ค.61.เริ่มต้น 12,999 (XW).

Taiwan
รหัสทัวร์: CUT01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-13 ก.พ.
13-17 ก.พ.
27 ก.พ.-03 มี.ค.
02-06 มี.ค.
06-10 มี.ค.
14-18 มี.ค
ราคาทัวร์: 12,999.-
27,999.-
15,999.-
16,999.-
16,999.-
16,999.-
หมายเหตุ -
วันตรุษจีน
วันมาฆบูชา
-
-
-

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต-ภัตตาคารอาหารชื่อดัง “บานาน่า”
ชมซากุระ - แวะชิมพายสับปะรด – ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ-COSMETIC CENTER - DUTY FREE - ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลิน
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว-อนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 11:25

ZGTPE15 ไต้หวัน เที่ยว 3 อุทยาน MIRACLE 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 20,777 (BR)

11111111111
รหัสทัวร์: ZGTPE15
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 20,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2561
13 – 17 มีนาคม 2561
21 – 25 มีนาคม 2561
28 – 01 เม.ย. 2561
ราคาทัวร์: 23,777
20,777
21,777
21,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า– เมืองเจียอี้ เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง ไทเป –ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด –อทุยานแห่งชาติหยางหมิงชาน - ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว –COSMETIC SHOP – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 10:30

CUT01 EASY ไต้หวัน PINK BLOSSOM เหย่หลิว 5 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.- มี.ค.61.เริ่มต้น 16,900 (XW)

  04
รหัสทัวร์: CUT01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-13 ก.พ.
13-17 ก.พ.
27 ก.พ.-03 มี.ค.
02-06 มี.ค.
06-10 มี.ค.
14-18 มี.ค
ราคาทัวร์: 16,999.-
20,999.-
17,999.-
16,999.-
16,999.-
16,999.-
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สนามบินเถาหยวน-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต-ภัตตาคารอาหารชื่อดัง “บานาน่า” ชมซากุระ - แวะชิมพายสับปะรด – ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ-COSMETIC CENTER - DUTY FREE - ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลิน ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว-อนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 10:30

ZGTPE15 ไต้หวัน เที่ยว 3 อุทยาน MIRACLE IN 5 วัน 3 คืน เดือน มค-เมย.61 เริ่มต้น 20,777 (BR)

11
รหัสทัวร์: ZGTPE15
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 20,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2561
09 – 13 มีนาคม 2561
13 – 17 มีนาคม 2561
21 – 25 มีนาคม 2561
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561
12 – 16 เมษายน 2561
17 – 21 เมษายน 2561
18 – 22 เมษายน 2561
24 – 28 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 23,777
21,777
20,777
21,777
21,777
27,900
21,777
21,777
21,777
หมายเหตุ -
-
-
-
-
วันสงกรานต์
-
-
-

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า– เมืองเจียอี้
เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง ไทเป –ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด –อทุยานแห่งชาติหยางหมิงชาน - ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว –COSMETIC SHOP – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 02 February 2018 14:36

CUT02 ไตหวัน EASY BEAUTIFUL ซีเหมินติง 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.- มิ.ย.61.เริ่มต้น 15,900 (SL)

1
รหัสทัวร์: CUT02
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 – 09 เมษายน 2561
11 – 15 เมษายน 2561
12 – 16 เมษายน 2561
13– 17 เมษายน 2561
19 – 23 เมษายน 2561
08 – 12 พฤษภาคม 2561
13 – 17 พฤษภาคม 2561
22 – 26 พฤษภาคม 2561
01 – 05 มิถุนายน 2561
19 – 23 มิถุนายน 2561
27 – 01 กรกฎาคม 2561
ราคาทัวร์: 18,900.-
23,900.-
25,900.-
23,900.-
16,900.-
15,900.-
16,900.-
16,900.-
15,900.-
16,900.-
15,900.-
หมายเหตุ วันจักรี
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานเถาหยวน
ไถจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ตลาดฟ่งเจีย
ไทเป – แวะชิมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช็อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ
ช็อปปิ้ง Duty Free – ช็อปปิ้งศูนย์เครื่องสำอางค์ – ตลาดซือหลิน
ไทเป – หมู่บ้านจิ่วเฟิน - อุทยานเหย่หลิว – ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ชั้น89)
ตลาดซีเหมินติง
ท่าอากาศยานเถาหยวน – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 14 February 2018 14:48

ZGTPE20 ไต้หวัน อาลีซาน SONGKRAN FESTIVAL 5 วัน 4 คืน วันที่ 11-15 12-16 เมย.61 ราคา 31,777 (CI)

11112222222shutterstock 197379887
รหัสทัวร์: ZGTPE20
สายการบิน: CI
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 31,777
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11 – 15 เมษายน 2561
12 – 16 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 31,777
31,777
หมายเหตุ วันสงกรานต์
วันสงกรานต์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)– สนามบินเถาหยวน– หมู่บ้านสายรุ้ง – เจียอี้
ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน –ไทจง - ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจีย
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้าน Cosmetic - ตั้นสุย
Fort San Domingo - สะพานแห่งความรัก –Tamsui Church – ถนนคนเดินตั้นสุย
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park
สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 10:31

CUT04 ไต้หวัน LUXURY 4 วัน 3 คืน วันที ที่ 14-17 เม.ย.61.ราคา 31,900 (CI) วันหยุดสงกรานต์

  04
รหัสทัวร์: CUT04
สายการบิน: CI
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 31,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 – 17 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 31,900
หมายเหตุ วันสงกรานต์

สนามบินสุวรรณภูมิ –สนามบินเถาหยวน–ไถจง–หมู่บ้านสายรุ้ง –ฝงเจี๋ยไนท์มาเก๊ต
ไถจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไทเป – ร้านพายสัปปะรด
อาบน้ำแร่
ไทเป – ช็อปปิ้ง Duty Free – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นลิฟต์ชั้น89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค วัดหลงซาน - ซีเหมินติง (สยามสแควร์ไทเป)
ไทเป – ถนนเก่าจิ่วเฟิน - อุทยานเหย่หลิว – ปล่อยโคมที่ซื่อเฟิน (ไม่รวมค่ากิจกรรมปล่อยโคม) - ช็อปปิ้ง GLORIA OUTLET - สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 14 February 2018 16:48

ZGTPE21 ไต้หวัน ไทเป เกาสง THE BEST 5 วัน 4 คืน เดือน มีค-มิย.61 เริ่มต้น 25,900 (CI)

1 Balloon Taiwan
รหัสทัวร์: ZGTPE21
สายการบิน: CI
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 25,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 มี.ค. – 01 เม.ย.2561
02 – 06 พฤษภาคม 2561
09 - 13 พฤษภาคม 2561
16 - 20 พฤษภาคม 2561
23 – 27 พฤษภาคม 2561
30 พ.ค. – 03 มิ.ย.2561
13 – 17 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 25,900
25,900
26,900
26,900
25,900
25,900
25,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)– สนามบินเถาหยวน–ไทจง - เฟิ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ วัดจงไถซานซื่อ- เมืองเจียอี้
ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน –เกาสง – ตลาดลิ่วเหอ ไนท์มาร์เก็ต
วัดฝอกวงซาน – Dragon Tiger Tower - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – Dome of Light – แม่น้ำอ้ายเหอ (Love River) – รถไฟความเร็วสูง – เมืองไทป
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 –ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้าน Cosmetic - Mitsui Outlet Park- กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 22 January 2018 10:37

HTW-XW42-C01ไต้หวัน HAPPY 4 วัน 2 คืน เดือน พย-มีค61 เริ่มต้น 12,999 (XW)

2014 04 07 165705
รหัสทัวร์: HTW-XW42-C01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 3-6 มีนาคม 2561
วันที่ 9-13 มีนาคม 2561
วันที่ 16-19 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน – ไทเป – ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านสร้อยเจอมาเนียม - ซีเหมินติง สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 10:30

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

 

 

BOEY95

 

 

 

 

EURO16

 

 

 

pro

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions