• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BETPE002 ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง โคมลองผิงซี 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.-ต.ค.61.เริ่มต้น 14,900 (SL)

 8161
รหัสทัวร์: BETPE002
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 เม.ย. 61-24 เม.ย. 61
01 พ.ค. 61-05 พ.ค. 61
04 พ.ค. 61-08 พ.ค. 61
11 พ.ค. 61-15 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61-22 พ.ค. 61
25 พ.ค. 61-29 พ.ค. 61
01 มิ.ย. 61-05 มิ.ย. 61
08 มิ.ย. 61-12 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61-19 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61-03 ก.ค. 61
06 ก.ค. 61-10 ก.ค. 61
13 ก.ค. 61-17 ก.ค. 61
03 ส.ค. 61-07 ส.ค. 61
07 ส.ค. 61-11 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61-14 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61-21 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61-28 ส.ค. 61
07 ก.ย. 61-11 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61-18 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61-25 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61-29 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61-02 ต.ค. 61
02 ต.ค. 61-06 ต.ค. 61
05 ต.ค. 61-09 ต.ค. 61
09 ต.ค. 61-13 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61-16 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61-20 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61-23 ต.ค. 61
23 ต.ค. 61-27 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
15,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
15,900
15,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
15,900
15,900
15,900
16,900
14,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน–ไถจง – บ้านสายรุ้ง - หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่–ร้านใบชา - ไถจง
ไถจง -ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) –ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง -ถนนคนเดินซีเหมินติง
ไทเป - ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน –อุทยานเย๋หลิ่ว –ศูยน์เครื่องสำอางค์ - ซือหลินไนท์มาเก็ท
ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 13:40

BOXW-T28 ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง สุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน เดือน มีค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 16,888 (XW)

111111111
รหัสทัวร์: BOXW-T28
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 16,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17 – 22 เม.ย.
26เม.ย. – 1พ.ค.
3 – 8 พ.ค.
9 – 14 พ.ค.
10 – 15 พ.ค.
17 – 22 พ.ค.
24 - 29 พ.ค.
28พ.ค. – 2 มิ.ย.
31พ.ค. – 5 มิ.ย.
7 – 12 มิ.ย.
14 – 19 มิ.ย.
21 – 26 มิ.ย.
28 มิ.ย. – 3 ก.ค.
ราคาทัวร์: 18,888
19,888
17,888
18,888
17,888
17,888
18,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
16,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง เถาหยวน หนานโถว ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ ชิมชา ไทจง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อาหลี่ซัน ป่าสนพันปี เจี๊ยอี้
เจี๊ยอี้ ไทเป ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ไทเป หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิว ดิวตี้ฟรี Germanium ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ท่าอากาศยานเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 13 February 2018 11:20

BETPE003 ไต้หวัน เย๋หลิ่ว อาลีซาน รถไฟโบราณ ล่องเรือ 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.-ต.ค.61.เริ่มต้น 15,900 (SL)

 6747
รหัสทัวร์: BETPE003
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 เม.ย. 61-24 เม.ย. 61
01 พ.ค. 61-05 พ.ค. 61
04 พ.ค. 61-08 พ.ค. 61
11 พ.ค. 61-15 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61-22 พ.ค. 61
25 พ.ค. 61-29 พ.ค. 61
01 มิ.ย. 61-05 มิ.ย. 61
08 มิ.ย. 61-12 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61-19 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61-03 ก.ค. 61
06 ก.ค. 61-10 ก.ค. 61
13 ก.ค. 61-17 ก.ค. 61
03 ส.ค. 61-07 ส.ค. 61
07 ส.ค. 61-11 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61-14 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61-21 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61-28 ส.ค. 61
07 ก.ย. 61-11 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61-18 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61-25 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61-29 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61-02 ต.ค. 61
02 ต.ค. 61-06 ต.ค. 61
05 ต.ค. 61-09 ต.ค. 61
09 ต.ค. 61-13 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61-16 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61-20 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61-23 ต.ค. 61
23 ต.ค. 61-27 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
16,900
17,900
15,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) –หนานโถว– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่–เจียอี้
เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี –ร้านใบชา–ไถจง –ไนท์มาร์เก็ต
ไทเป –ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง–อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค–ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ชอปปิ้งซีเหมินติง
ไทเป – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 13:50

CUT02 ไตหวัน EASY BEAUTIFUL ซีเหมินติง 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.- มิ.ย.61.เริ่มต้น 15,900 (SL)

1
รหัสทัวร์: CUT02
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 – 09 เมษายน 2561
11 – 15 เมษายน 2561
12 – 16 เมษายน 2561
13– 17 เมษายน 2561
19 – 23 เมษายน 2561
08 – 12 พฤษภาคม 2561
13 – 17 พฤษภาคม 2561
22 – 26 พฤษภาคม 2561
01 – 05 มิถุนายน 2561
19 – 23 มิถุนายน 2561
27 – 01 กรกฎาคม 2561
ราคาทัวร์: 18,900.-
23,900.-
25,900.-
23,900.-
16,900.-
15,900.-
16,900.-
16,900.-
15,900.-
16,900.-
15,900.-
หมายเหตุ วันจักรี
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานเถาหยวน
ไถจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ตลาดฟ่งเจีย
ไทเป – แวะชิมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช็อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ
ช็อปปิ้ง Duty Free – ช็อปปิ้งศูนย์เครื่องสำอางค์ – ตลาดซือหลิน
ไทเป – หมู่บ้านจิ่วเฟิน - อุทยานเหย่หลิว – ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ชั้น89)
ตลาดซีเหมินติง
ท่าอากาศยานเถาหยวน – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 14 February 2018 14:48

BOIT98 ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน เดือน มีค.-ตค.61 เริ่มต้น 12,888 (IT)

11 8656
รหัสทัวร์: BOIT98
สายการบิน: IT
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29มี.ค.–1 เม.ย.
5 – 8 เม.ย.
19 – 22 เม.ย.
26 –29 เม.ย.
3 – 6 พ.ค.
10 – 13 พ.ค.
17 – 20 พ.ค.
24–27 พ.ค.
31พ.ค.–3 มิ.ย.
8 – 11 มิ.ย.
22 – 25 มิ.ย.
6 – 9 ก.ค.
20 -23 ก.ค
26 - 29 ก.ค.
10 – 13 ส.ค.
24- 27 ส.ค.
6 – 9 ก.ย.
13 – 16 ก.ย.
20 – 23 ก.ย.
27-30 ก.ย.
4 – 7 ต.ค.
11-14 ต.ค.
18 – 21 ต.ค.
ราคาทัวร์: 14,888
15,888
15,888
15,888
14,888
15,888
14,888
14,888
14,888
12,888
13,888
13,888
13,888
16,888
17,888
12,888
13,888
13,888
14,888
14,888
15,888
15,888
15,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง เถาหยวน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- อุทยานเหย่หลิ่ว- ปล่อยโคมผิงซี -ไทเป อนุสรณ์สถาน
เจียงไคเช็ค ซีหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป – กระเช้าเมาคง - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง
วัดหลงซาน- มิตซุยเอ้าเล็ท -สนามบินเถาหยวน - ท่าอาศยานดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 21 December 2017 18:11

TPE01 ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน ออนเซ็น 4 ดาว 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย-มิ.ย.61 เริ่มต้น 22,900 (BR)

11111
รหัสทัวร์: TPE01
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 22,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25 เม.ย. 61-29 เม.ย. 61
12 พ.ค. 61-15 พ.ค. 61
1 มิ.ย. 61-5 มิ.ย. 61
ราคาทัวร์: 23,900
23,900
23,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) – ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่
อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี –ร้านใบชา–ไถจง –ไนท์มาร์เก็ต
ไถจง – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว –อนุสรณ์สถาน เจียงไคเซ็ค–ซีเหมินติง
ไทเป - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง –ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นชั้น89) – พิพิธภัณฑ์กู้กง – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:56

BOXW-T26 ไต้หวัน Very Good ไทเป ไทจง 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 13,988 (XW)

111
รหัสทัวร์: BOXW-T26
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 13,988
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25 - 29 Mar 2018
28 Mar - 01 Apr 2018
01 - 05 Apr 2018
04 - 08 Apr 2018
05 - 09 Apr 2018
08 - 12 Apr 2018
09 - 13 Apr 2018
11 - 15 Apr 2018
15 - 19 Apr 2018
18 - 22 Apr 2018
22 - 26 Apr 2018
25 - 29 Apr 2018
29 Apr - 03 May 2018
02 - 06 May 2018
06 - 10 May 2018
09 - 13 May 2018
13 - 17 May 2018
16 - 20 May 2018
20 - 24 May 2018
23 - 27 May 2018
27 - 31 May 2018
28 - 01 Jun 2018
30 - 03 Jun 2018
03 - 07 Jun 2018
06 - 10 Jun 2018
10 - 14 Jun 2018
13 - 17 Jun 2018
17 - 21 Jun 2018
20 - 24 Jun 2018
24 - 28 Jun 2018
27 - 01 Jul 2018
01 - 05 Jul 2018
04 - 08 Jul 2018
08 - 12 Jul 2018
11 - 15 Jul 2018
15 - 19 Jul 2018
18 - 22 Jul 2018
22 - 26 Jul 2018
25 - 29 Jul 2018
26 - 30 Jul 2018
29 - 02 Aug 2018
01 - 05 Aug 2018
05 - 09 Aug 2018
08 - 12 Aug 2018
09 - 13 Aug 2018
12 - 16 Aug 2018
15 - 19 Aug 2018
19 - 23 Aug 2018
22 - 26 Aug 2018
26 - 30 Aug 2018
29 - 02 Sep 2018
02 - 06 Sep 2018
05 - 09 Sep 2018
09 - 13 Sep 2018
12 - 16 Sep 2018
16 - 20 Sep 2018
19 - 23 Sep 2018
23 - 27 Sep 2018
26 - 30 Sep 2018
30 - 04 Oct 2018
03 - 07 Oct 2018
07 - 11 Oct 2018
10 - 14 Oct 2018
14 - 18 Oct 2018
17 - 21 Oct 2018
21 - 25 Oct 2018
22 - 26 Oct 2018
24 - 28 Oct 2018
ราคาทัวร์: 15,988
14,988
15,988
17,988
17,988
16,988
17,988
21,988
16,988
16,988
15,988
16,988
16,988
15,988
14,988
15,988
15,988
15,988
14,988
15,988
15,988
15,988
14,988
13,988
14,988
13,988
14,988
13,988
14,988
13,988
14,988
13,988
14,988
13,988
14,988
13,988
14,988
13,988
16,988
18,988
15,988
14,988
13,988
16,988
17,988
15,988
14,988
13,988
14,988
13,988
14,988
13,988
15,988
14,988
15,988
14,988
15,988
14,988
15,988
14,988
15,988
15,988
17,988
16,988
16,988
17,988
16,988
16,988
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันแม่
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านดิวตี้ฟรี - ตลาดซีเหมินติง
ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ถ่ายรูปตึกไทเป 101 - เอาท์เล็ทมอลล์- พักโรงแรมอาบน้ำแร่
สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 01 February 2018 09:57

ZGTPE13 ไต้หวัน อาลีซาน FANTASTIC 5 วัน 3 คืน เดือน พค.-มิย.61 เริ่มต้น 20,777 (BR)

  04
รหัสทัวร์: ZGTPE13
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 20,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 07 พฤษภาคม 2561
15 – 19 พฤษภาคม 2561
24 – 28 พฤษภาคม 2561
08 – 12 มิถุนายน 2561
13 – 17 มิถุนายน 2561
20 – 24 มิถุนายน 2561
27 มิ.ย. – 01 ก.ค.2561
ราคาทัวร์: 20,777
19,777
20,777
19,777
20,777
19,777
19,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติเถาหยวน –วัดจงไถซานซื่อ –ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -เจียอี้
ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด –ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ร้าน Cosmetic –พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง –ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 22 January 2018 10:26

BOXW-T27 ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 13,888 (XW)

11111111SPA SPRING RESORT
รหัสทัวร์: BOXW-T27
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24-28 มี.ค. 61
29มี.ค.-2เม.ย 61
30มี.ค.-3เม.ย 61
6-10เม.ย 61
10-14 เม.ย 61
12-16 เม.ย 61
13-17 เม.ย 61
14-18 เม.ย 61
20-24 เม.ย 61
21-25 เม.ย 61
27 เม.ย -1 พ.ค 61
28 เม.ย -2 พ.ค 61
4-8 พ.ค 61
5-9 พ.ค 61
11-15 พ.ค 61
12-16 พ.ค 61
18-22 พ.ค 61
19-23 พ.ค 61
25-29 พ.ค 61
26-30 พ.ค 61
1-5 มิ.ย 61
2-6 มิ.ย 61
8-12 มิ.ย 61
9-13 มิ.ย 61
15-19 มิ.ย 61
16-20 มิ.ย 61
22-26 มิ.ย 61
23-27 มิ.ย 61
30มิ.ย-4ก.ค 61
ราคาทัวร์: 13,888
14,888
14,888
16,888
19,888
21,888
21,888
19,888
15,888
15,888
17,888
16,888
15,888
14,888
16,888
14,888
14,888
13,888
15,888
14,888
14,888
13,888
14,888
13,888
14,888
13,888
14,888
13,888
14,888
หมายเหตุ -
-
-
วันจักรี
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง
ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง
ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 13 February 2018 11:12

ZGTPE21 ไต้หวัน ไทเป เกาสง THE BEST 5 วัน 4 คืน เดือน มีค-มิย.61 เริ่มต้น 25,900 (CI)

1 Balloon Taiwan
รหัสทัวร์: ZGTPE21
สายการบิน: CI
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 25,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 มี.ค. – 01 เม.ย.2561
02 – 06 พฤษภาคม 2561
09 - 13 พฤษภาคม 2561
16 - 20 พฤษภาคม 2561
23 – 27 พฤษภาคม 2561
30 พ.ค. – 03 มิ.ย.2561
13 – 17 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 25,900
25,900
26,900
26,900
25,900
25,900
25,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)– สนามบินเถาหยวน–ไทจง - เฟิ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ วัดจงไถซานซื่อ- เมืองเจียอี้
ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน –เกาสง – ตลาดลิ่วเหอ ไนท์มาร์เก็ต
วัดฝอกวงซาน – Dragon Tiger Tower - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – Dome of Light – แม่น้ำอ้ายเหอ (Love River) – รถไฟความเร็วสูง – เมืองไทป
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 –ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้าน Cosmetic - Mitsui Outlet Park- กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 22 January 2018 10:37

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

 

 

BOEY95

 

 

 

 

EURO16

 

 

 

pro

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions