Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
เวียดนามกลาง ซุปตาร์ อุ๊ต๊ะ น่านอน 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 14,888.- บานาฮิลล์ 2 คืน บิน VZ ก.ค.-ต.ค.65 รหัส DADVZ1322

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

DADVZ1322
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - บานาฮิลล์ - นั่งรถไฟโบราณ - อุโมงค์เก็บไวน์-สะพานโกเด้นบริดจ์ - Linh Chua linh Tu Temple - สวนสนุกThe Fantasy Park-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-หมู่บ้านกั๊มทาน- ล่องเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน-ดานัง - สะพานมังกร-วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-
สู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานังบานาฮิลล์-นั่งรถไฟโบราณ ขึ้นเขาเพื่อเข้าชม อุโมงค์เก็บไวน์ -ผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park-อิสระเล่นรถราง หรือ Alpine coasterเครื่องเล่นขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม -ชมสะพานโกเด้นบริดจ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์-อิสระเดินเที่ยวบานาฮิลล์ตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านเดินชม โซนสวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-สู่ หมู่บ้านกั๊มทาน -กิจกรรม ล่องเรือกระด้ง-อิสระเดินชมเมืองโบราณฮอยอันตามอัธยาศัย นำชม บ้านเลขที่ 101-ชม สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge)-สักการะ ศาลกวนอู-วัดฟุกเกี๋ยน-เมืองดานังนำท่านแวะชม สะพานมังกร -สะพานแห่งความรัก -รูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำ-สู่ วัดลินห์อึ๋ง-เที่ยวช้อปปิ้งใน ตลาดฮาน

เริ่มต้น

14,888
เวียดนามกลาง ซุปปตาร์...บานาฮิลล์ อรุ่มเจ๊าะ 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 13,888.- บิน VZ

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220484
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - บานาฮิลล์ - สะพานโกเด้นบริดจ์ - สวนสนุกThe Fantasy Park-สวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR - นั่งรถไฟโบราณ - อุโมงค์เก็บไวน์ - หมู่บ้านกั๊มทาน-ล่องเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - วัดลินห์อึ๋ง - พิพิธภัณฑ์จาม - สะพานมังกร-ตลาดฮาน-ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
สู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานังบานาฮิลล์- อิสระให้ท่านเดินชมสะพานโกเด้นบริดจ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์-ผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park-อิสระเล่นรถราง หรือ Alpine coasterเครื่องเล่นขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม -ชม สวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOURสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส -นั่งรถไฟโบราณ ขึ้นเขาเพื่อเข้าชม อุโมงค์เก็บไวน์ -สู่ หมู่บ้านกั๊มทาน นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆ -ทำกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง-สู่เมืองโบราณฮอยอันนำชม บ้านเลขที่ 101-ชม สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge)-สักการะ ศาลกวนอู-วัดฟุกเกี๋ยนหรือสมาคมชาวจีน-สู่ หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน -สู่ วัดลินห์อึ๋ง-ชม พิพิธภัณฑ์จาม -สะพานมังกร สะพานข้ามแม่น้ำสายหลัก-สะพานแห่งความรัก สะพานที่ถูกตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ-เที่ยวช้อปปิ้งใน ตลาดฮานแหล่งรวบรวมสินค้ามากมาย

เริ่มต้น

13,888
เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน  เริ่มต้นเพียง 12,888.- บิน VZ

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220404
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว้ – ร้าน OTOP – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกร แม่น้ำหอม -เว้ - พระราชวังไดโนย - เมืองดานัง - ร้านOTOP - บานาฮิลล์ - บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค – หมู่บ้านฝรั่งเศส – ชมโรงไวน์Debay Wine Cellar - สะพานทอง Golden Bridge - บานาฮิลล์ - เมืองฮอยอัน - ร้าน OTOP - หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง – ชมเมืองโบราณฮอยอัน – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก-วัดหลินอึ๋ง - โบสถ์สีชมพู - ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดานัง ประเทศเวียดนาม -สู่ เมืองเว้ เมืองมรดกโลก-แวะร้านOTOP ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าประจำเมือง-สู่ วัดเทียนมู่-ช้อปปิ้ง ตลาดดองบา -ล่องเรือมังกร แม่น้ำหอม-สู่ พระราชวังไดโนย (Dai Noi) -สู่เมืองดานัง เป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว-แวะร้านOTOP ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าประจำเมือง-อิสระให้ท่านเล่นสวนสนุกขนาดใหญ่ บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค -ชม หมู่บ้านฝรั่งเศสและสวนดอกไม้แห่งความรัก -นั่งรถรางเพื่อไปชม โรงไวน์ Debay Wine Cellar -สู่ เมืองฮอยอัน แวะร้านOTOP -สู่ หมู่บ้านกั๊มทาน Cam Thanh Village หรือหมู่บ้านเรือกระด้ง -ชม เมืองโบราณฮอยอัน -สู่ สะพานมังกร Dragon Bridge สู่ สะพานมังกร Dragon Bridge -ถ่ายรูปกับ สะพานแห่งความรัก -ไหว้เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง (Linh Ứng) -ชม โบสถ์สีชมพู -ของฝากที่ ตลาดฮาน (Han Market)

เริ่มต้น

12,888
TURKEY DELIGHT ตุรกี 8วัน 5คืน เดินทาง พ.ค.-ต.ค 65 เริ่มต้น 34,988 บิน TURKIST AIRLINE (TK) (TUR-NDOM8D-TK)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

TURNDOM8DTK
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake)-นครใต้ดิน -ระบำหน้าท้อง”หรือ Belly Dance-เมืองคัปปาโดเกีย-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ขึ้นบอลลูน-หุบเขาอุซิซาร์
อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม- สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมืองหลวง อังการ่า-ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake)-นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY)- “ระบำหน้าท้อง”หรือ Belly Dance-เมืองคัปปาโดเกีย-ขึ้นบอลลูน-ชมโรงงานจิวเอวร์รี่และโรงงานเซรามิค- เกอเรเม่-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย –เมืองเฮียราโพลิส- ชมโรงงานคอตตอน -เมืองโบราณเอฟฟิซุส -ชมโรงงานท่อพรม - เมืองคูซาดาซึKusadasi-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ -โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น-ร้านขนม Turkish Delight-เมืองโบราณเปอร์กามัม-วิหารแดง คึซึลอัฟลู-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-ย่าน BALAT & FENNER
เครื่องดื่มฟรีตลอดการแสดง ระบำหน้าท้อง”หรือ Belly Dance

เริ่มต้น

34,988
SINGAPORE โอ้โหวว โก้จริงๆ 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 11,999.- บิน TR

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Scoot Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220517
เมอร์ไลอ้อน (MERLION PARK)-ชม MARINA BAY SAND-เช็คอินอุโมงค์ต้นไม้ (TREE TUNNEL AT FORT CANNING PARK)- น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง -สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
เมอร์ไลอ้อน – MARINA BAY SAND– สะพานเกลียวHELIX–GARDEN BY THE BAY FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย อุโมงค์ต้นไม้ –วัดพระเขี้ยวแก้ว THE JEWEL CHANGI
บักกุ๊ดเต๋-กระดูกหมูต้มยาจีน

เริ่มต้น

11,999
อินเดีย - อุตรคาน 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 25,999.- บิน SG

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Spice Jet

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220541
อุทยานแห่งชาติราจาจิ-ริชชิเกศ-นั่งรถซาฟารี ชมความงามของอุทยานแห่งชาติราจาจิ-ชมพิธีบูชาพระ-แม่คงคาพระศิวะที่ท่าน้ำอาศรม -โจชิเมท ขึ้น Joshimath Ropeway กระเช้าสู่อูลิ - สู่ Rudraprayag รุดปาปรายัก-เมืองหริดวาร Haridwar
เดลลี-ราจาจิ-ริชชิเกศ-ริชชิเกศ-เดฟยัก-ศรีนาคาร์การ์วาล-โจชิแมท-โจชิแมท-รุดราปรายัก-หริดวาร-หริดวาร-เดลลี

เริ่มต้น

25,999
SWITZERLAND Great Journey 10วัน 7คืน  ราคาเริ่มต้น 128,900.- บิน TG

จำนวนวัน

10 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220545
ซูริค-ลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเก้น-กรูแยร์-โลซานน์ มองเทรอซ์- ลอยเคอร์บาด-เซอร์แมท-บริก-ซุก ...สนุกกับกิจกรรมไม่ซ้ำและหาไม่ได้จากที่ไหน... อิสระอาบน้ำแร่ที่ Leukerbad ชิมไวน์และชมโรงงานชีสกรุยแยร์ ขึ้นสามเขา Mt.Pilatus, Jungfraujoch, Gornergrat ดื่มด่ำและสัมผัสบรรยากาศเมืองท่องเที่ยวยอดฮิตบนเทือกเขาแอลป์ พร้อมนั่งกระเช้าไฟฟ้าตัวใหม่ล่าสุด Eiger Express พักโรงแรมน่ารักๆในเมืองเซอร์แมท
ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)-ย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ-โบสถ์กรอสมุนสเตอร์-โบสถ์ฟรอมุสเตอร์-ลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเพล-โบสถ์ฮอฟเคียร์เคอ-อนุสาวรีย์สิงโต-ลูเซิร์น-นั่งรถไฟไต่เขาขึ้นยอดเขาพิลาตุส-ร้านช็อคโกแลต-ลูเซิร์น-ลูเซิร์น-กรินเดลวาลด์-นั่งกระเช้าไฟฟ้า Eiger Express-ยอดเขาจุงฟราว Top of Europe - ขึ้นเขา Alp Pfingstegg- อินเทอร์ลาเก้น-อินเทอร์ลาเก้น-กรุยแยร์-โรงงานชีส-โลซานน์-วิหารแห่งเมืองโลซานน์- ศาลาไทย-โลซานน์-มองเทรอซ์- Chexbres Village- ชิมไวน์-ลอยเคอร์บาด-อิสระอาบน้ำแร่-ลอยเคอร์บาด-ทาซ-นั่งรถไฟขึ้นยอดเขากอร์เนอแกรท-ชมวิวแมทเธอฮอร์น-เซอร์แมท-เซอร์แมท-ทาซ-บริก-ซุก-ซูริค

เริ่มต้น

128,900
ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 29,888.- บิน XJ

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220552
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ล่องเรือโจรสลัดพาชิมไข่ดำณหุบเขาโอวาคุดานิ ไฮไลท์!! สะดุดตาไปกับใบไม้เปลี่ยนสีสดใส ณ อุโมงค์เมเปิ้ล หรือ โมมิจิ สัมผัสความสวยงามทุ่งหญ้าสีขาวสีทอง ณ ทุ่งหญ้าซูซูกิแห่งเซนโกคุฮาระ เยือนหมู่บ้านน้ำใส หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ พรอมเดินชิม ของอร่อยๆ ที่ ถนนนากามิเสะ
ฮาโกเนะ - ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ - ชิมไข่ดำณหุบเขาโอวาคุดานิ–ทุ่งหญ้าซูซูกิแห่งเซนโกคุฮาระ- ออนเซ็น + ขาปูยักษ์-เมืองนาริตะ - วัดนาริตะซัน - ถนนปลาไหลโอโมเตะซังโดะนาริตะ - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - กรุงโตเกียว - ชมแมวยักษ์ 3 มิติพร้อมช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู

เริ่มต้น

28,888
KOREA ซุปตาร์ อันยองฮาเซโย 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 18,888.- บิน XJ

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220567
ตื่นตากับสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสวนสนุกเอเวอร์แลนด์-เช็คอินแลนด์มาร์คเกาหลีโซลทาวเวอร์-พิเศษ!!สำหรับสาวกHARRY POTTER กับคาเฟ่สุดชิค 943 KING’S CROSS-เข้าชมพระราชวังหลักแห่งแรกของราชวงศ์โชซอนพระราชวังเคียงบกกุง
อินช็อน - ศูนย์ตรวจ PCR-Test ที่สนามบินนานาชาติอินชอน-โซลทาวเวอร์ - พระราชวังเคียงบกกุง - ย่านยอนนัมดง - ย่านฮงแด - คาเฟ่'943 King’s Cross-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์เวชสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง-ศูนย์โสม–สวนสาธารณะฮานึล–พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - เกาะ Yeongjeongdo - สวนซองโด-ซุปเปอร์มาร์เก็ต
เมนู BBQ-เมนูชาบูชาบู

เริ่มต้น

19,888
SINGAPORE เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3วัน 2คืน บินSQ ราคาเริ่มต้น 13,990.-

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGSIN2208SQ
สนุกสุดมันส์เกาะมหาสนุก เช็คอินสุดยอดที่เที่ยวไฮไลท์- น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง -ถ่ายรุปสะพานเฮลิกซ์ -อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลออน พาร์ค – วัดพระเขี้ยวแก้ว -น้ำพุจีเวล
ประเทศสิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์– ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ – มารีน่า เบย์ แซนด์ส – ถ่ายรูปย่าน คลาก คีย์-อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) อิสระอาหารเที่ยงและค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว-อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลออน พาร์ค – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ถนนช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – สนามบินชางงี – น้ำพุจีเวล

เริ่มต้น

13,990
NONO FRANCE ฝรั่งเศส รูอ็อง มงแซ็งมีแชล ปารีส 7วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 75,999.- บิน EK

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220586
วิหารรูอ็อง-หอนาฬิกาโกร์-มหาวิหารตูร์ปราสาทเชอนงโซ-เมืองตูร์-พระราชวังช็องบอร์-กรุงปารีส-หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ่-ประตูชัย-กรุงปารีส-พระราชวังแวร์ซาย-ห้าง Galleries Lafayette-เอมานูแอล เฟรมีเย
ปารีส-รูอ็อง-อาสนวิหารรูอ็อง-หอนาฬิกาโกร์-ซอร์ลอซ-รูอ็อง-มงแซ็ง มีแชล-วิหารมงแซ็ง มีแชล-มงแซ็ง มีแชล-เมืองตูร์-มหาวิหารตูร์ปราสาทเชอนงโซ-เมืองตูร์-พระราชวังช็องบอร์-กรุงปารีส-หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ่-ประตูชัย-ล่องเรือบาโตมุช-กรุงปารีส-พระราชวังแวร์ซาย-ห้าง Galleries Lafayette-ห้างสรรพสินค้า-
พิเศษ เมนูหอยเอสคาโก

เริ่มต้น

75,999
SUMMER ICELAND ซัมเมอร์ ไอซ์แลนด์ 10วัน 7คืน ราคาเพียง 149,900.- บิน AY

จำนวนวัน

10 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Finnair

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220585
น้ำพุร้อนกีย์เซอร์-น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์-เมืองเรคยาวิค-อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์-ชายหาดสีดำ-แหลมดีร์โฮเลย์-น้ำตกสโคการ์ฟอสล์-ทะเลสาบมายด์วัทท์-น้ำตกโกดาฟอสส์-ภูเขาคีร์กจูเฟล-แหลมสเนลเฟลเนส-โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา
เมืองเฮลซิงกิ-เมืองเรคยาวิค-อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์-น้ำตกกูลฟอสส์-น้ำพุร้อนกีย์เซอร์-น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์-ชายหาดสีดำ-แหลมดีร์โฮเลย์-น้ำตกสโคการ์ฟอสล์-เมืองสกาฟตาเฟล-อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล-ธารน้ำแข็ง FJALLSARLON-โจกุลซาลอน-เมืองเอกิลสตาดีร์-น้ำตกเดตตี้ฟอสส์-ทะเลสาบมายด์วัทท์-น้ำตกโกดาฟอสส์-เมืองอาคูเรย์รี่-ภูเขาคีร์กจูเฟล-แหลมสเนลเฟลเนส-เมืองสไตคิซอมอร์-น้ำตกเฮินฟอซซ่า-เมืองเรคยาวิค-เพอร์ลัน-โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา-ถนนคนเดิน-บลูลากูน-
ก.ค. - 65

เริ่มต้น

149,900
เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน-ฟินแลนด์ 10 วัน 8 คืน ราคาเริ่มต้น 107,500.- บิน AY

จำนวนวัน

10 วัน 8 คืน

สายการบิน

 Finnair

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220439
ล่องเรือสำราญ DFDS และล่องเรือ Tallink Silja Line -ล่องเรือชมฟยอร์ด, นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัมส์บานา-เดินเล่นย่านท่าเรือ Nyhavn ช้อปปิ้งถนนสตรอยก์ที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่-สต็อคโฮล์ม-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-โคเปนเฮเก้น-เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด-ท่าเรือนูฮาวน์-จัตุรัสอมาเลียนบอร์ก-ถนนสตรอยก์
โคเปนเฮเก้น-เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด-ท่าเรือนูฮาวน์-จัตุรัสอมาเลียนบอร์ก-ถนนสตรอยก์-มัลโม่ (สวีเดน)-ล่องเรือสำราญ DFDS-ออสโล (นอร์เวย์)-กอล-เบอร์เก้น-เกโล-ออสโล-คาร์ลสตัด (สวีเดน) -สต็อคโฮล์ม-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-ล่องเรือ Tallink Silja Line
ก.ค. - 65
ส.ค. - 65
ก.ย. - 65

เริ่มต้น

107,500
KOREA NEW NORMAL ซัมเมอร์ 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 16,900.- บิน 7C

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Jeju Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220602
ทะเลสาบมาจัง I มัลดงโดนัททาวน์-เกาะวอลมิ (ถนนสายวัฒนธรรม)-ป้อมปราการฮวาซอง| เอเวอร์แลนด์ | เวนิสเกาหลี ไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย-พระราชวังเคียงบก+พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน-ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
อินชอน I ทะเลสาบมาจัง I มัลดงโดนัททาวน์-โกยางสตาร์ฟิล | เกาะวอลมิ (ถนนสายวัฒนธรรม)-ป้อมปราการฮวาซอง| เอเวอร์แลนด์ | เวนิสเกาหลีไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย-พระราชวังเคียงบก+พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน| โซชอนคาเฟ่+หมู่บ้านวัฒนธรรม ศูนย์เวชสำอาง | ศูนย์น้ำมันสนแดง-Duty Free | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
พิเศษ!เมนู Michelin Guide | Rooftop Ocean View | BBQ Buffet

เริ่มต้น

17,900
KOREA NEW NORMAL ใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน 3คืน เดินทาง ก.ย. - พ.ย. 65  ราคาเริ่มต้น 17,900.- บิน 7C

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Jeju Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220555
ทะเลสาบมาจัง I มัลดงโดนัททาวน์-เกาะวอลมิ (ถนนสายวัฒนธรรม)-โกยางสตาร์ฟิล | ฮานึลปาร์ค -ไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย -เกาะ LEGOLAND | เวนิสเกาหลี-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก-พระราชวังเคียงบก+พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน-โซชอนคาเฟ่+หมู่บ้านวัฒนธรรม ศูนย์เวชสำอาง -Duty Free | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
ทะเลสาบมาจัง I มัลดงโดนัททาวน์-โกยางสตาร์ฟิล | ฮานึลปาร์ค | เกาะวอลมิ (ถนนสายวัฒนธรรม)-ไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย | ชมบรรยากาศทะเลสาบชุนชอน -เกาะ LEGOLAND | เวนิสเกาหลี| เรียนรู้วัฒนธรรมการชงชาเกาหลี-พร้อมเครื่องดื่มฟรี ณ Rooftop Bar-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก-พระราชวังเคียงบก+พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน| โซชอนคาเฟ่+หมู่บ้านวัฒนธรรม ศูนย์เวชสำอาง | ศูนย์น้ำมันสนแดง-Duty Free | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
เมนู Michelin Guide| Premium SHABU SHABU | Rooftop Ocean View | BBQ Buffet

เริ่มต้น

17,900
KOREA GRAND NEW NORMAL 5วัน 3คืน เดินทาง ก.ย. - พ.ย. 65 ราคารเิ่มต้น 25,900.- บิน ASIANA AIRLINE (OZ)

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Asiana Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220377
ทะเลสาบมาจัง I มัลดงโดนัททาวน์-โกยางสตาร์ฟิล | ฮานึลปาร์ค | เกาะวอลมิ (ถนนสายวัฒนธรรม)-ไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย | ชมบรรยากาศทะเลสาบชุนชอน -เกาะ LEGOLAND | เวนิสเกาหลี -พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก-พระราชวังเคียงบก+พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน -โซชอนคาเฟ่+หมู่บ้านวัฒนธรรม ศูนย์เวชสำอาง-Duty Free | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
อินชอน I ทะเลสาบมาจัง I มัลดงโดนัททาวน์-โกยางสตาร์ฟิล | ฮานึลปาร์ค | เกาะวอลมิ (ถนนสายวัฒนธรรม)-ไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย | ชมบรรยากาศทะเลสาบชุนชอน เกาะ LEGOLAND | เวนิสเกาหลี | เรียนรู้วัฒนธรรมการชงชาเกาหลี พร้อมเครื่องดื่มฟรี ณ Rooftop Bar-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบกพระราชวังเคียงบก+พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน | โซชอนคาเฟ่+หมู่บ้านวัฒนธรรม ศูนย์เวชสำอาง | ศูนย์น้ำมันสนแดงDuty Free | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
เมนู Michelin Guide , Premium SHABU SHABU , Rooftop Ocean View , BBQ Buffet

เริ่มต้น

25,900
สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ก 8 วัน 5 คืน ราคาเริ่มต้น 82,500.- บิน TG

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220603
สต็อคโฮล์ม-คาร์ลสตัด-ออสโล-กอล-กุ๊ดวานเก้น-ฟลัม-โคเปนเฮเก้น-ล่องเรือชมฟยอร์ด พร้อมล่องเรือสำราญ DFDS-โคเปนเฮเก้น(เดนมาร์ก)-เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด-ท่าเรือนูฮาวน์-จัตุรัสอมาเลียนบอร์ก
สต็อคโฮล์ม (สวีเดน)-คาร์ลสตัด-คาร์ลสตัด-ออสโล (นอร์เวย์)-กอล-กุ๊ดวานเก้น-ล่องเรือชมฟยอร์ด-ฟลัม-ออสโล-ออสโล-ล่องเรือสำราญ DFDS-โคเปนเฮเก้น(เดนมาร์ก)-เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด-ท่าเรือนูฮาวน์-จัตุรัสอมาเลียนบอร์ก-

เริ่มต้น

82,500
TURKEY คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล บูร์ซา อิสตันบูล  9วัน 6 คืน ราคาเพียง 37,990.- บิน TK

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220613
ชมบอลลูนหลากสี– เมืองใต้ดิน –จุดชมวิวพาโนรามาเมืองเกอเรเม – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ – ชมการแสดง Belly Dance-พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – เมืองปามุคคาเล-เมืองโบราณเฮียราโพลิส– เมืองคูซาดาซี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง –เมืองเอฟฟิซุส -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส –พระราชวังโดลมาบาห์เช –ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน
อิสตันบูล – เมืองอังการา – สุสานมุสตาฟา เคมาลอตาเติร์ก – ทะเลสาบเกลือ – เมืองคัปปาโดเกีย-ชมบอลลูนหลากสี– เมืองใต้ดิน –จุดชมวิวพาโนรามาเมืองเกอเรเม – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ – ชมการแสดง Belly Dance-โรงงานทอพรม –เมืองคอนยา –ที่พักคาราวานเซราย–พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – เมืองปามุคคาเล-ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส– เมืองคูซาดาซี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง –เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี–เตอร์กิช ดีไลท์-เมืองอิซเมียร์ –จัตุรัสโคนัค– หอนาฬิกาอิซเมียร์ –คาเมอร์ราตีบาซาร์ –เมืองบูร์ซา-สะพานเอร์กันดิ–หมู่บ้านโบราณคูมาลิคิซิค –เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโทพคาปึ– แกรนด์บาซาร์ -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส –พระราชวังโดลมาบาห์เช –ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟีย – สไปซ์บาซาร์ – ร้านขนมชองฝาก –หอคอยกาลาตา–จตุรัสทักษิม–สนามบินอิสตันบูล
ก.ค. - 65

เริ่มต้น

37,990
SWITZERLAND ซูริค ลูเซิร์น ทิตลิส จุงเฟรา ราคาเริ่มต้น 67,990.- บิน SQ

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Singapore Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220612
โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์– โบสถ์เซนต์ปีเตอร์–โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์-ป้อมปราการลินเดนฮอฟ-เมืองลูเซิร์น–อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก -สะพานไม้ชาเปล-ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express-สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์ -มหาวิหารโลซานน์ -หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม -ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ – ยอดเขาจุงเฟรา
เมืองซูริค –ย่านเมืองเก่าซูริค โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์– โบสถ์เซนต์ปีเตอร์–โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์-ป้อมปราการลินเดนฮอฟ–เขตนีเดอร์ดอร์ฟ–ถนนบานโฮฟซตราสเซอ -ถนนออกัสตอนเนอร์กาส–เมืองลูเซิร์น–อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก -สะพานไม้ชาเปล-สะพานแขวนทอดยาว – เมืองอิเซล์ทวาลด์–ทะเลสาบเบรียนซ์-สะพานแขวนทอดยาว – เมืองอิเซล์ทวาลด์–ทะเลสาบเบรียนซ์-เมืองกรินเดลวัลท์ – สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล -ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express -– สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์-ธารน้แข็งขนาดใหญ่ – ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันปี – ลานสฟิงซ์เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิยง–เมืองเวเว่ย์ – เมืองโลซานน์-มหาวิหารโลซานน์ – หมู่บ้านเชเบรอส์ – ชมไร่องุ่นริมทะเลสาบ เมืองเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล–ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ – ประตูเมืองโบราณ หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – ศาลาว่าการเมืองเบิร์น – เมืองซูริค-หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – ศาลาว่าการเมืองเบิร์น – เมืองซูริค
เมนูพิเศษ ฟองดูชีส ฟองดูช็อคดกแลต

เริ่มต้น

67,990
VIETNAM ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 16,990.- บิน WE

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Smile Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220627
พักเมืองกลางหุบเขา ซาปา 2คืน-ล่องเรือนิงห์บิงห์ – นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน-ซาปา – เช็คอินที่เที่ยวใหม่ โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ -ทำเนียบประธานาธิบดี – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน
โหน่ยบ่าย – เมืองฮานอย – ซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต-นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน-เมืองฮานอย – สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย-เมืองฮานอย – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์
พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN HOT POT+ไวน์แดง

เริ่มต้น

16,990
VIETNAM ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 14,990.- บิน WE

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Smile Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220621
นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย – เมืองดาลัด – นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ – น้ำตกดาตันลา - ลานอเนกประสงค์ดาลัด -เมืองโฮจิมินห์ – ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอทเทอร์ดัม-ทะเลสาบซวนเฮือง – ทุ่งไฮเดรนเยีย – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋ – บ้านเพี้ยน -โบสถ์สีชมพู – กระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม
เมืองโฮจิมินห์ – ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอทเทอร์ดัม – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง-นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย – เมืองดาลัด – นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ – น้ำตกดาตันลา - ลานอเนกประสงค์ดาลัด – ดาลัดไนท์มาร์เก็ต-ทะเลสาบซวนเฮือง – ทุ่งไฮเดรนเยีย – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋ – บ้านเพี้ยน – โบสถ์สีชมพู – กระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม-ฟาร์มชะมด – เมืองโฮจิมินห์ – ตลาดเบนถัน – สนามบินเตินเซินเญิ้ต
พิเศษ แซลม่อนหม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส

เริ่มต้น

14,990
ปากีสถาน บนเส้นทางคาราโครัมไฮเวย์ 9วัน 7คืน ราคาเริ่มต้น 59,900.- บิน TG

จำนวนวัน

9 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220615
ชมความอลังการของกราเซียฮอปเปอร์-สัมผัสวิวที่งดงาม ผู้คนที่น่ารักเน้นเที่ยวถ่ายภาพ-ถ่ายรูปตามจุดที่สวยงาม-ชมทะเลสาบสีเทอคอยส์-สะพานวัดใจ อายุร้อยปี-ยอดเขาหิมะทะลุเมฆ-เมืองโบราณตักศิลา(Taxila) และซากพุทธสถานโบราณ-คาราโครัม ไฮเวย์-เส้นทางสายไหมเทือกเขา หิมาลัยโบราณชายแดนปากีสถาน–จีนที่อยู่สูงที่สุดในโลก-เที่ยวให้มีความสุขกับเส้นทางเลียบหิมาลัย
อิสลามาบัด–เมืองโบราณตักศิลา-นาราน-นาราน - คารีมาบัด – ฮุนซ่า-(คารีมาบัด) - ฮอปเปอร์กราเซีย - ดุยเกอร์-ดุยเกอร์ - พาสสุ - กิลกิต-ด่านกุนจีราบ - พาสสุ-กิลกิต - เมืองชีลาส-นาราน-นาราน - อิสลามาบัด
เสริมอาหารไทย
ก.ค. - 65
ส.ค. - 65

เริ่มต้น

59,900
สบายดีเมืองลาว นั่งรถไฟความเร็วสูง เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 10,990.- บิน DD

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 NOK Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220620
หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ชมพระราชวังหลวงพระบาง-วัดพระธาตุพูสี-ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง, ล่องแม่น้ำซอง ชมวิวสุดฟิน เมืองวังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว-เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ ชมความงามประตูซัย, หอพระแก้ว และพระธาตุหลวง-นั่งรถไฟความเร็วสูงลาวจีนเปิดใหม่ไป-กลับ เวียงจันทน์-หลวงพระบาง
อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทน์-ประตูซัย-พระธาตุหลวง-หอพระแก้ว-วังเวียง-ล่องแม่น้ำซอง-วังเวียง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช(พระธาตุหมากโม)-วัดใหม่สุวรรณมาราม-บ้านช่างไห-ถ้ำติ่ง-พระธาตุพูสี-ตลาดมืด-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์)-ศูนย์เครื่องเงิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เวียงจันทน์-หนองคาย-สนามบินอุดรธานี-ดอนเมือง

เริ่มต้น

10,990
สบายดีเมืองลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 10,990.- บิน VZ

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220626
หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ชมพระราชวังหลวงพระบาง, วัดพระธาตุพูสี- ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง, ล่องแม่น้ำซอง ชมวิวสุดฟิน เมืองวังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว- เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ ชมความงามประตูซัย, หอพระแก้ว และพระธาตุหลวง- เปิดประสบการณ์ใหม่ นั่งรถไฟความเร็วสูงลาวจีนเปิดใหม่ไป-กลับ เวียงจันทน์-หลวงพระบาง
อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทน์-ประตูซัย-พระธาตุหลวง-หอพระแก้ว-วังเวียง-ล่องแม่น้ำซอง-วังเวียง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช(พระธาตุหมากโม)-วัดใหม่สุวรรณมาราม-บ้านช่างไห-ถ้ำติ่ง-พระธาตุพูสี-ตลาดมืด-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์)-ศูนย์เครื่องเงิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เวียงจันทน์-หนองคาย

เริ่มต้น

10,990
SINGAPORE WELL-KNOWN 3วัน 2คืน เดินทาง มิ.ย. - ต.ค. 65  ราคาเริ่มต้น 10,999.- บิน (VZ) (SPHZ-08)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

SPHZ08
ชม GARDEN BY THE BAY พิเศษ!!นำท่านขึ้นชมวิวบนทางเดินลอยฟ้า Super tree -ได้เก็บภาพ “คังคุไบ” สไตล์ ย่าน Street Art Kampong Glam Street และ Little India-ขอพรเสริมศิริมงคล ณ วัดแขก- ไหว้พระเขี้ยวแก้ว - ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน- ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียง และน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia -อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ - ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ
สิงคโปร์ – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – รวมขึ้น Super tree - วัดแขก – วัดเจ้าแม่กวนอิม – คลากคีย์ - มาริน่า เบย์ แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light-วัดพระเขี้ยวแก้ว – LITTLE INDIA – KAMPONG GLAM STREET ART - THE JEWEL CHANGI
กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย

เริ่มต้น

10,999
ไหว้มหาคเณศ 8 ปางมหามงคล  6วัน 4คืน ราคาเพียง 44,999.- บิน TG

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220687
อยากปัง...ต้องไป!! มุมไบ – มาหัส – ปาลี –ปูเน่ - ตามรอยเส้นทางศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์เทพผู้ประทานพรแห่งความสำเร็จทั้งปวง บนดินแดนต้นกำเนิดแห่งฮินดูเทพ -นำท่านสักการะ “อัษฏวินายกะ” อันหมายถึงเทวสถานพระพิฆเนศทั้ง 8 -สถานที่ประดิษฐานเทวรูปพระพิฆเนศ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และพลังแห่งอำนาจ ขององค์พระพิฆเนศเอง จึงถือว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก
มุมไบ – มาหัส – ปาลี –ปูเน่-ปูเน่– โมรากอน – สิทธาเทค –เทอูร์ – ปูเน่-ปูเน่ – เลนยาดรี – รานจานกอน – ปูเน่ - วัดดั๊กดูเศรษฐ์-ปูเน่ - มุมไบ– วัดสิทธิวินายัก - ย่านโคลาบา
ต.ค. - 65

เริ่มต้น

44,999
มหาคเณศ มหามนตราแห่งมหาสำเร็จ 6วัน 4คืน ราคาเพียง 39,999.- บิน TG

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220686
อยากปัง...ต้องไป!! มุมไบ – มาหัส – ปาลี –ปูเน่-ตามรอยเส้นทางศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์เทพผู้ประทานพรแห่งความสำเร็จทั้งปวง-สักการะ “อัษฏวินายกะ” อันหมายถึงเทวสถานพระพิฆเนศทั้ง 8 -สถานที่ประดิษฐานเทวรูปพระพิฆเนศ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และพลังแห่งอำนาจ-
มุมไบ – มาหัส – ปาลี –ปูเน่-ปูเน่– โมรากอน – สิทธาเทค –เทอูร์ – ปูเน่-ปูเน่ – เลนยาดรี – รานจานกอน – ปูเน่ - วัดดั๊กดูเศรษฐ์-ปูเน่ - มุมไบ– วัดสิทธิวินายัก - ย่านโคลาบา -
ต.ค. - 65

เริ่มต้น

39,999
TURKEY SIMPLY ตุรกี 8วัน 6คืน ราคาเริ่มต้น 29,999.- บิน W5

จำนวนวัน

8 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Mahan Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220700
ระบำ Belly Dance -คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ -BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – ฮาเจีย โซเฟีย -หุบเขาอุซิซาร์ –คอนย่า – ปามุคคาเล่- ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส -บูร์ซ่าร์ – สุเหร่าสีเขียว
อิสตันบูล-BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – ฮาเจีย โซเฟีย – ทอปกาปี – อังการ่า-คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ - ระบำ Belly Dance-หุบเขาอุซิซาร์ –คอนย่า – ปามุคคาเล่ -ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – เมืองเอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง – บูร์ซ่าร์ – สุเหร่าสีเขียว – ตลาดผ้าไหม – อิสตันบูล

เริ่มต้น

29,999
VIETNAM เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ลาวไก 4วัน 3คืน ราคาเพียง 14,888.- บิน FD VFD01

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

VFD01
ซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี Check in MOANA SAPA CAFÉ จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซาปา นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ที่ฮานอย ช้อปปิ้งจุใจบนถนน 36สาย
เมืองฮานอย–เมืองซาปา-แวะร้าน OTOP-หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village–ตลาดคนเดินซาปา-ซาปา–Moana Sapa Cafe-นั่งรถไฟวินเทจรางใหม่–พิชิตหลังคาอินโดจีน ฟานซิปัน-เมืองลาวไก–ตลาดก๊กเลี๊ยว- เมืองลาวไก–เมืองฮานอย–แวะร้าน OTOP –วัดเฉินก๊วก–วัดหง็อกเซิน–ทะเลสาบคืนดาบ-ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
พิเศษ! เฝอเวียดนาม ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด+ SEN Buffet อาหารนานาชาติ

เริ่มต้น

14,888
TURKEY ตุรกี อิสตันบูล ชานัคคาเล คูซาดาซึ ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย 8วัน 5คืน ราคาเริ่ม 41,990.- บินTK

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220714
พิเศษ พักโรงแรมมสไตล์ถ้ำ 1คืน -ชมการแสดง Belly Dance-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน -นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวเนินเขาปิแอร์ โลติ– สไปซ์บาซาร์ -อุทยานแห่งชาติทรอย – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-นั่งกระเช้าสู่เมืองโบราณเปอร์กามัน -โรงละครอะโครโปลิส-ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี -สวนสตรอว์เบอร์รี – เมืองปามุคคาเล –ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส-ชมบอลลูนหลากสี –เมืองเกอเรเม – เมืองใต้ดิน –พิพิธภัณฑ์เกอเรเม
อิสตันบูล – เมืองอิสตันบูล –พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟีย–หอคอยกาลาตา–ทักษิมสแควร์ นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวเนินเขาปิแอร์ โลติ– สไปซ์บาซาร์ – เมืองชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล – อุทยานแห่งชาติทรอย – ม้าไม้จำลองเมืองทรอยนั่งกระเช้าสู่เมืองโบราณเปอร์กามัน – วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเปียนเซอุส – โรงละครอะโครโปลิส– เมืองคูซาดาซึ –โรงงานผลิตเครื่องหนัง–เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี – เตอร์กิช ดีไลท์สวนสตรอว์เบอร์รี – เมืองปามุคคาเล –ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิสเมืองคัปปาโดเกีย – ที่พักคาราวานเซราย –ชมโชว์ระบำBelly Dance -ชมบอลลูนหลากสี –เมืองเกอเรเม – เมืองใต้ดิน –พิพิธภัณฑ์เกอเรเม–หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ– หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ
พิเศษ ปลาแมคเคอเรลย่างและ MIX SEAFOOD

เริ่มต้น

41,990
AUSTRIA ITALY DOLOMITE ออสเตรีย อิตาลี โดโลไมทฺ 9วัน 6คืน ราคาเพียง 79,990.- บิน QR

จำนวนวัน

9 วัน 8 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220716
เวียนนา-ฮอลสตัท-ซาลสเบิร์ก-อินส์บรุค เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุนที่มีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรีย อุทยานแห่งชาติโดโลไมท์-ออร์ทิเซ่ ขึ้นกระเช้าสู่เนินเขา แอลป์ ดิซุสเซ่ ชมวิวทิวทัศน์บนทุ่งหญ้าราบเลียบบนภูเขา ที่ขึ้นชื่อว่ากว้างใหญ่ที่สุดในยุโรป ทะเลสาบมิซูลิน่า-คอร์ติน่าดีอัมเปสโซ่-เวนิสมาสเทร่ เกาะเวนิส-จัตุรัสซานมาร์โค-มิลาน-ช้อปปิ้งมิลาน
โดฮา(กาต้าร์)-เวียนนา(ออสเตรีย)-พระราชวังเชิรนน์บรุนน์-เวียนนา-ฮอลสตัท-ซาลสเบิร์ก(ออสเตรีย)-ซาลสเบิร์ก-อนุสาวรีย์โมสาร์ต-อินส์บรุค(ออสเตรีย)-ตำหนักหลังคาทองคำ-อินน์สบรูค(ออสเตรีย)-ออร์ทิเซ่-นั่งกระเช้าขึ้นสู่แอลป์ ดิซุสเซ-ทะเลสาบมิซูลิน่า-คอร์ติน่าดีอัมเปสโซ่(อิตาลี)-คอร์ติน่าดีอัมเปสโซ่-เวนิสเมสเทร่-เกาะเวนิส-เวนิสเมสเทร่(อิตาลี)-เวนิสเมสเทร่-ช้อปปิ้ง Fidenza Village Outlet-มิลาน (อิตาลี)-มิลาน-มิลานดูโอโม-สนามบินมาร์เพ็นซ่า-สนามบินโดฮา

เริ่มต้น

79,900
SOUTHERN GREAT OF ITALY อิตาลีใต้ 11วัน 8คืน ราคาเริ่มต้น 98,500.- บินQR

จำนวนวัน

11 วัน 8 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220718
โรม-เนเปิ้ลส์-คาปรี-ซอร์เรนโต้-โปสิตาโน่ อมัลฟี-ราเวลโล่-ปอมเปอี-โปเตนซ่า-บารี-โรม เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งวาติกัน ล่องเรือไฮโดรฟอยล์สู่เกาะคาปรี และเข้าชมถ้ำบลูกร็อตโต้ ชมเมืองซอร์เรนโต้และปอมเปอี ไปตามเส้นทางริมฝั่งอมัลฟีกับสามเมืองดัง โปสิตาโน่ อมัลฟี และราเวลโล่ ชมเมืองอันซีนโปเตนซ่าและบารี ช้อปปิ้ง McArthur Glen Designer Outlet อิสระเต็มวันเดินที่ยวและช้อปปิ้งและพักใจกลางเมืองกรุงโรม
โดฮา(กาต้าร์)-โรม-นครวาติกัน-พิพิธภัณฑ์นครวาติกัน (อิตาลี)-กรุงโรม-เนเปิ้ลส์--เกาะคาปรี-ถ้ำบลูกรอตโต้-เนเปิ้ลส์-ซอร์เรนโต้-โปสิตาโน่-อมัลฟี-ราเวลโล่-ซอร์เรนโต้-ซอร์เรนโต้-ปอมเปอี-ซอร์เรนโต้-ซอร์เรนโต้-โปเตนซา-บารี-บารี-ช้อปปิ้ง Castel Romano McArthurGlen Designer Outlet-โรม-สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม-กรุงโรม-อิสระเต็มวัน
อาหารพื้นเมือง กับเมนูแซลม่อนย่าง -เมนูพาสต้าแบบอิตาเลี่ยน-

เริ่มต้น

98,500
KOREA เกาหลี โซล พาจู เอเวอร์แลนด์ 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 24,990.- บิน TW

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 T way Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210168
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – COSMETIC SHOP ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – ย่านเมียงดง - สะพานน้ำพุสายรุ้งบันโพ-นัมซาน ทาวเวอร์ – คลองชองกเยชอน-หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – พระราชวังเคียงบก – ร้านโสม – ศูนย์สมุนไพรโสม – ศูนย์ฮอตเกนามู – ดิวตี้ฟรี – ย่านฮงแด-หมู่บ้านโพรวองซ์พาจู – Dirty Trunk Cafe
นัมซาน ทาวเวอร์ – คลองชองกเยชอน-เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – COSMETIC SHOP ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – ย่านเมียงดง - สะพานน้ำพุสายรุ้งบันโพ-หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – พระราชวังเคียงบก – ร้านโสม – ศูนย์สมุนไพรโสม – ศูนย์ฮอตเกนามู – ดิวตี้ฟรี – ย่านฮงแด-พลอยอเมทิส – เมืองพาจู – หมู่บ้านโพรวองซ์พาจู – Dirty Trunk Cafe Malddong Donut – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต
พืเศษ BBQ สไตล์เกาหลี คัมจาทัง ทัคคาลบี้ หรือ ไก่ผักซอสพริกเกาหลี
ก.ค. - 65

เริ่มต้น

24,990
KOREA เกาหลี โซล ยงอิน เอเวอร์แลนด์ 4วัน 2คืน ราคาเริ่ม 21,990.- บิน TW

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 T way Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210296
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – ร้านโสม – ศูนย์สมุนไพรโสม ศูนย์ฮอตเกนามู – COSMETIC SHOP – ดิวตี้ฟรี – ฮงแด-พลอยอเมทิส – พระราชวังเคียงบก – ย่านเมียงดง ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต
อินชอน – นัมซาน ทาวเวอร์ – คลองชองกเยชอน-เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – ร้านโสม – ศูนย์สมุนไพรโสม ศูนย์ฮอตเกนามู – COSMETIC SHOP – ดิวตี้ฟรี – ฮงแด-ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – พลอยอเมทิส – พระราชวังเคียงบก – ย่านเมียงดง ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต
เมนูพิเศษ จิมดัก บุฟเฟ่ต์ BBQ สไตล์เกาหลี

เริ่มต้น

21,990
VIETNAM เวียดนาม ฮานอย ฮาลองนิงห์บิงห์ ซาปา 5วัน 4คืน ราคาเริ่ม 19,990.- บิน WE

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai Smile Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210297
นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน-ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ – เกาะไก่ชน – ถ้ำนางฟ้า – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ -เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย
ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ – เกาะไก่ชน – ถ้ำนางฟ้า – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ (ฮาลองบก)-เมืองซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต-นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน-เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย – สนามบินโหน่ยบ่าย
พิเศษ ... เมนูหม้อไฟ และไวน์แดง

เริ่มต้น

19,990