Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์ลาว
พบ
193 ช่วงวันเดินทาง จาก 9 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
สบายดีเมืองลาว นั่งรถไฟความเร็วสูง เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 10,990.- บิน DD

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 NOK Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220620
หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ชมพระราชวังหลวงพระบาง-วัดพระธาตุพูสี-ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง, ล่องแม่น้ำซอง ชมวิวสุดฟิน เมืองวังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว-เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ ชมความงามประตูซัย, หอพระแก้ว และพระธาตุหลวง-นั่งรถไฟความเร็วสูงลาวจีนเปิดใหม่ไป-กลับ เวียงจันทน์-หลวงพระบาง
อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทน์-ประตูซัย-พระธาตุหลวง-หอพระแก้ว-วังเวียง-ล่องแม่น้ำซอง-วังเวียง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช(พระธาตุหมากโม)-วัดใหม่สุวรรณมาราม-บ้านช่างไห-ถ้ำติ่ง-พระธาตุพูสี-ตลาดมืด-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์)-ศูนย์เครื่องเงิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เวียงจันทน์-หนองคาย-สนามบินอุดรธานี-ดอนเมือง

เริ่มต้น

10,990
สบายดีเมืองลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 10,990.- บิน VZ

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220626
หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ชมพระราชวังหลวงพระบาง, วัดพระธาตุพูสี- ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง, ล่องแม่น้ำซอง ชมวิวสุดฟิน เมืองวังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว- เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ ชมความงามประตูซัย, หอพระแก้ว และพระธาตุหลวง- เปิดประสบการณ์ใหม่ นั่งรถไฟความเร็วสูงลาวจีนเปิดใหม่ไป-กลับ เวียงจันทน์-หลวงพระบาง
อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทน์-ประตูซัย-พระธาตุหลวง-หอพระแก้ว-วังเวียง-ล่องแม่น้ำซอง-วังเวียง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช(พระธาตุหมากโม)-วัดใหม่สุวรรณมาราม-บ้านช่างไห-ถ้ำติ่ง-พระธาตุพูสี-ตลาดมืด-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์)-ศูนย์เครื่องเงิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เวียงจันทน์-หนองคาย

เริ่มต้น

10,990
อุดร-ลาว สะบายดี เวียงจันทร์-หลวงพระบาง-วังเวัยง 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 10,999.- บิน SL

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220684
ชมหอพระแก้ว – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – ร้านหัตกรรมเครื่องเงิน – ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง – ตลาดมืดหลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว –วัดเชียงทอง – พระราชวังเก่าหลวงพระบาง – พระธาตุพูสี – น้ำตกตาดกวางสี – ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่วังเวียง-ถ้ำจัง–บลูลากูน– สะพานมิตรภาพไทย-ลาว – ท่าอากาศยานอุดรธานี
อุดรธานี – ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวจังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์ – วัดศรีเมือง – ชมหอพระแก้ว – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – ร้านหัตกรรมเครื่องเงิน – ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง – ตลาดมืดหลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว –วัดเชียงทอง – พระราชวังเก่าหลวงพระบาง – พระธาตุพูสี – น้ำตกตาดกวางสี – ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่วังเวียง-ถ้ำจัง–บลูลากูน– สะพานมิตรภาพไทย-ลาว – ท่าอากาศยานอุดรธานี

เริ่มต้น

10,999
หลวงพระบาง เวียงจันทร์ วังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 12,999.- บิน VZ

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220580
วังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว-เมืองมรดกโลก หลวงพระบาง-วัดพระธาตุหลวง เวียงจันทร์-พิเศษ นั่งรถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน -นั่งเรือชมแม่น้ำซอง-น้ำตกตาดกวางสี-พระราชวังหลวงพระบาง
อุดรธานี • หนองคาย • วัดสีเมือง • หอพระแก้ว • ประตูชัย • พระธาตุหลวง •สถานีรถไฟความเร็วสูง • หลวงพระบาง • ตลาดมืด ใส่บาตรข้าวเหนียว • ชมพระอาทิตย์ขึ้นพระธาตุภูสี • พระราชวังเก่า • วัดวิชุน • วัดเชียง ทอง • น้าตกตาดกวางสี • นั่งรถไฟความเร็วสูง วังเวียง • ล่องเรือดูแม่น้าซอง • บลูลากูน • ด่านเวียงจันทน์

เริ่มต้น

12,999
มหัศจรรย์ หลวงพระบาง เวียงจันทร์ วังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 12,999.- บิน DD

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 NOK Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220641
วังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว-เมืองมรดกโลก หลวงพระบาง-วัดพระธาตุหลวง เวียงจันทร์-พิเศษ นั่งรถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน-วัดเชียงทอง วัดวิชุนราช-วัดพระธาตุหลวง-ใส่บาตรข้าวเหนียว -บลูลากูน -ล่องเรือดูแม่น้ำซอง
อุดรธานี-ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวจังหวัดหนองคาย-นครหลวงเวียงจันทน์ -พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว -อนุสาวรีย์ประตูชัย -วัดพระธาตุหลวง-ท่านช้อปปิ้งตลาดมืด -ใส่บาตรข้าวเหนียว • ชมพระอาทิตย์ขึ้นพระธาตุภูสี • พระราชวังเก่า • วัดวิชุน • วัดเชียงทอง • น้ำตกตาดกวางสี • นั่งรถไฟความเร็วสูง -ล่องเรือดูแม่น้ำซอง • ถ้ำจัง •บลูลากูน • ด่านเวียงจันทน์

เริ่มต้น

12,999
สบายดี หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทร์-รถไฟความเร็วสูง 3วัน 2คืน ราคาเพียง 13,999.- บิน QV

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Lao Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220559
นั่งรถไฟความเร็วสูง(เส้นทางวังเวียง-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์) ชมวิวเมืองมรดกโลก-(กุ้ยหลินเมืองลาว)-ไหว้พระเสริมสิริมงคล-วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมราม-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโมประตูชัย-พระธาตุหลวง-บ่อน้ำพญานาค
(เวียงจันทน์)-วังเวียง(กุ้ยหลินเมืองลาว)-สะพานส้ม-ถนนคนเดิน-วังเวียง-รถไฟความเร็วสูง(เส้นทางวังเวียง-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์)-หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมราม-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-พิพิธภัณฑ์(ราชวังเก่า)-หอพระบาง-รถไฟความเร็วสูง(หลวงพระบาง-เวียงจันทน์)ถนนคนเดินเวียงจันทน์-ประตูชัย-พระธาตุหลวง-บ่อน้ำพญานาค
มิ.ย. - 65

เริ่มต้น

13,999
อุดรฯ - ลาว เวียงจันทร์ หลวงพระบาง วังเวียง 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 13,999.- บิน SL

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220590
นครหลวงเวียงจันทน์-ชมหอพระแก้ว – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – วังเวียง – ล่องเรือชมแม่น้ำซอง-ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง-พระราชวังเก่าหลวงพระบาง-วัดพระธาตุพูสี-ตักบาตรข้าวเหนียว – น้ำตกตาดกวางสี
อุดรธานี – ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวจังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์– วัดศรีเมือง– ชมหอพระแก้ว – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – วังเวียง – ล่องเรือชมแม่น้ำซอง-ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง– พระราชวังเก่าหลวงพระบาง–วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – วัดวิชุน – วัดเชียงทอง–วัดพระธาตุพูสี-ตักบาตรข้าวเหนียว – น้ำตกตาดกวางสี – ถ้ำติ่ง – ตลาดมืดหลวงพระบาง-ช้อปปิ้งสินค้า OTOP ตลาดดารา – ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่นครหลวงเวียงจันทน์ – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว

เริ่มต้น

13,999
เปิดประสบการณ์ใหม่ LAOS HIGH SPEED RAILWAY  4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 14,900.- บิน WE

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Smile Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220563
นั่งรถไฟความเร็วสูง 2 ขาเวียงจันทน์-หลวงพระบาง และหลวงพระบาง-วังเวียง-พักหลวงพระบาง 2 คืน วังเวียง 1 คืน-ใส่บาตรตอนเช้า-ตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-หมู่บ้านซ่างไห-น้ำตกตาดกวางสี
สะพานมิตรภาพไทยลาว-นครหลวงเวียงจันทน์-ประตูชัย-อนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช-ชมหอพระแก้ว-วัดศรีเมือง-นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงพระบาง-ใส่บาตรตอนเช้า-ตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง-พระราชวังหลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-หมู่บ้านซ่างไห-น้ำตกตาดกวางสี-เขาพูสี -วัดวิชุนราช-นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่วังเวียง-ถ้ำจัง-อิสระกิจกรรมที่วังเวียง-เวียงจันทร์-ด่านตม.ลาว-อิสระช้อปปิ้ง DUTY FREE

เริ่มต้น

15,900
ลาว  หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ 5วัน 4คืน  ราคาเริ่มต้น 18,900.- บิน FD

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220521
พิเศษ นั่งรถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน -นั่งบอลลูน ชมเมืองวังเวียง-ใส่บาตรข้าวเหนียว – บ้านผานม – น้าตกตาดกวางสี – น้าตกตาดแก้วมงคล –วัดเชียงทอง – วัดวิชุนราช – พระราชวังหลวงพระบาง-พระธาตุหลวง – อนุสาวรีย์ประตูชัย – วัดสีเมือง – พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว – สิมพญานาค – วัดสีสะเกด
หลวงพระบาง - บ้านผานม – น้าตกตาดกวางสี – น้ำตกตาดแก้วมงคล – ตลาดมืด-ใส่บาตรข้าวเหนียว – วัดเชียงทอง – วัดวิชุนราช – พระราชวังหลวงพระบาง – นั่งรถไฟความเร็วสูง– วังเวียง-ขึ้นบอลลูน –วังเวียง –ถ้ำจัง– สะพานส้ม บลูลากูน– วังเวียง-พระธาตุหลวง – อนุสาวรีย์ประตูชัย – วัดสีเมือง – พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว – สิมพญานาค – วัดสีสะเกด

เริ่มต้น

18,900