Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์เนปาล
พบ
22 ช่วงวันเดินทาง จาก 3 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
NEPAL กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปะฎัน 4วัน 3คืน เดินทาง ธ.ค. 66 - มี.ค. 67 ราคา 21,990.- บิน Thai Lion Air (SL)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGKTM2301SL
เมืองกาฐมาณฑุ - ปศุปฏินารถ - มหาเจดีย์โพธิ์นาถ - จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ นมัสการเทพธิดากุมารี - สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง - ชมพระอาทิตย์ขึ้น - เมืองภักตะปูร์ - จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์ - ประตูทองคำ พระราชวัง 55 พระแกล - เมืองปะฏัน - จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ - พระราชวังปะฏัน - เมืองกาฐมาณฑุ
ชมพระอาทิตย์ขึ้น - เมืองภักตะปูร์ - จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์ - ประตูทองคำ พระราชวัง 55 พระแกล - เมืองปะฏัน - จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ - พระราชวังปะฏัน - เมืองกาฐมาณฑุ - เมืองกาฐมาณฑุ - ปศุปฏินารถ - มหาเจดีย์โพธิ์นาถ - จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ นมัสการเทพธิดากุมารี - สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง - อิสระเลือกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ “Everest Scenic Mountain Flight” พระนารายณ์บรรทมสินธุ์

เริ่มต้น

21,990
NEPAL เนปาล กาฐมารฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาทัน EP.4 4วัน 3คืน เดินทาง ก.ค. - ต.ค. 66 ราคา 25,990.- บิน THAI SMILE (WE)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Smile Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGKTM2304WE
เมืองภักตะปูร์ – จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์ – เมืองนากาก็อต - ชมพระอาทิตย์ขึ้น – เมืองปาทัน – จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ เมืองกาฐมาณฑุ – ย่านถนนทาเมล – ปศุปฏินารถ – มหาเจดีย์โพธิ์นาถ - เมืองกาฐมาณฑุ – จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ – สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง
เมืองกาฐมาณฑุ – จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ – สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง - เมืองกาฐมาณฑุ – เมืองภักตะปูร์ – จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์ – เมืองนากาก็อต - ชมพระอาทิตย์ขึ้น – เมืองปาทัน – จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ เมืองกาฐมาณฑุ – ย่านถนนทาเมล – ปศุปฏินารถ – มหาเจดีย์โพธิ์นาถ

เริ่มต้น

26,990
NEPAL เนปาล กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาทัน EP.5 4วัน 3คืน เดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 66 ราคา 26,990.- บิน Thai Smile Airways (WE)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Smile Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGKTM2305WE
เมืองกาฐมาณฑุ – เมืองภักตะปูร์ – จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์ – เมืองนากาก็อต - เมืองนากาก็อต – ชมพระอาทิตย์ขึ้น – เมืองปาทัน – จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ เมืองกาฐมาณฑุ – ย่านถนนทาเมล – ปศุปฏินารถ – มหาเจดีย์โพธิ์นาถ - เมืองกาฐมาณฑุ – จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง
เมืองกาฐมาณฑุ – จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง - เมืองกาฐมาณฑุ – เมืองภักตะปูร์ – จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์ – เมืองนากาก็อต - เมืองนากาก็อต – ชมพระอาทิตย์ขึ้น – เมืองปาทัน – จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ เมืองกาฐมาณฑุ – ย่านถนนทาเมล – ปศุปฏินารถ – มหาเจดีย์โพธิ์นาถ

เริ่มต้น

26,990