ไปเที่ยวที่ไหนดี?

แชร์

SMART PACKAGE SINGAPORE 3 วัน 2 คืน

วันแรก     กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – เข้าพักที่โรงแรม                                                      

04.30 น.        สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศ อาคาร1 ROW 8 ประตู 7 สายการบิน THAI LION AIR (SL)

07.35 น.        เดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL100(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

11.00 น.        เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ้ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

                     ***อิสระท่องเที่ยวและเช็คอินตามอัธยาศัย***

วันที่สอง   อิสระตามอัธยาศัย     (B)                                                                                      

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                     ***อิสระท่องเที่ยวและพักผ่อนตามอัธยาศัย***

วันที่สาม   เช็คเอ้าท์ - อิสระตามอัธยาศัย     (B)                                                                                  

              ***อิสระท่องเที่ยวและพักผ่อนตามอัธยาศัย***

22.55 น.        ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL105(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

00.25 น.        เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

รวมในแพ็คเกจ


  • ตั๋วเครื่องบิน THAI LION AIR (SL)
  • รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 Kg และ TAX แล้ว
  • โรงแรม 3 ดาว 2 คืน (รวมอาหารเช้า) VALUE THOMSON / IBIS BUDGET SELEGIE / IBIS BUDGET IMPERIAL หรือเทียบเท่า

ไม่รวมในแพ็คเกจ

- ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง
- ทิปอื่นๆ
- เจ้าหน้าที่หัวหน้าทัวร์

รายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF

แพคเกจที่เกี่ยวข้อง

Value Packed Singapore 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น 9,999.- บาท

Value Packed Singapore 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น 9,999.- บาท

วันนี้เปิดบริการ 09.00-18.00 น.
เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์พร้อมให้บริการ

02-136-9144

@nexttripholiday