Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
เวียดนามกลาง ซุปตาร์ อุ๊ต๊ะ น่านอน 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 14,888.- บานาฮิลล์ 2 คืน บิน VZ ก.ค.-ต.ค.65 รหัส DADVZ1322

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

DADVZ1322
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - บานาฮิลล์ - นั่งรถไฟโบราณ - อุโมงค์เก็บไวน์-สะพานโกเด้นบริดจ์ - Linh Chua linh Tu Temple - สวนสนุกThe Fantasy Park-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-หมู่บ้านกั๊มทาน- ล่องเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน-ดานัง - สะพานมังกร-วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-
สู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานังบานาฮิลล์-นั่งรถไฟโบราณ ขึ้นเขาเพื่อเข้าชม อุโมงค์เก็บไวน์ -ผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park-อิสระเล่นรถราง หรือ Alpine coasterเครื่องเล่นขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม -ชมสะพานโกเด้นบริดจ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์-อิสระเดินเที่ยวบานาฮิลล์ตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านเดินชม โซนสวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-สู่ หมู่บ้านกั๊มทาน -กิจกรรม ล่องเรือกระด้ง-อิสระเดินชมเมืองโบราณฮอยอันตามอัธยาศัย นำชม บ้านเลขที่ 101-ชม สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge)-สักการะ ศาลกวนอู-วัดฟุกเกี๋ยน-เมืองดานังนำท่านแวะชม สะพานมังกร -สะพานแห่งความรัก -รูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำ-สู่ วัดลินห์อึ๋ง-เที่ยวช้อปปิ้งใน ตลาดฮาน

เริ่มต้น

14,888
เวียดนามกลาง ซุปปตาร์...บานาฮิลล์ อรุ่มเจ๊าะ 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 13,888.- บิน VZ

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

DADVZ1422
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - บานาฮิลล์ - สะพานโกเด้นบริดจ์ - สวนสนุกThe Fantasy Park-สวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR - นั่งรถไฟโบราณ - อุโมงค์เก็บไวน์ - หมู่บ้านกั๊มทาน-ล่องเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - วัดลินห์อึ๋ง - พิพิธภัณฑ์จาม - สะพานมังกร-ตลาดฮาน-ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
สู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานังบานาฮิลล์- อิสระให้ท่านเดินชมสะพานโกเด้นบริดจ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์-ผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park-อิสระเล่นรถราง หรือ Alpine coasterเครื่องเล่นขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม -ชม สวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOURสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส -นั่งรถไฟโบราณ ขึ้นเขาเพื่อเข้าชม อุโมงค์เก็บไวน์ -สู่ หมู่บ้านกั๊มทาน นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆ -ทำกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง-สู่เมืองโบราณฮอยอันนำชม บ้านเลขที่ 101-ชม สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge)-สักการะ ศาลกวนอู-วัดฟุกเกี๋ยนหรือสมาคมชาวจีน-สู่ หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน -สู่ วัดลินห์อึ๋ง-ชม พิพิธภัณฑ์จาม -สะพานมังกร สะพานข้ามแม่น้ำสายหลัก-สะพานแห่งความรัก สะพานที่ถูกตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ-เที่ยวช้อปปิ้งใน ตลาดฮานแหล่งรวบรวมสินค้ามากมาย

เริ่มต้น

13,888
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10วัน 7คืน ราคาเริ่มต้น 97,900 บิน QR

จำนวนวัน

10 วัน 9 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210138
พระราชวังแวร์ซายส์ และพิพิธภัณฑ์ลูฟร์-เที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว-ขึ้นชั้น 2 ของหอไอเฟิล สัญลักษณ์ของนครปารีสเลิศหรูอลังการโรแมนติค // นั่งรถไฟด่วน TGV เข้าสู่ดีจอง-พักสวิสเซอร์แลนด์ 2 คืน -พักเมืองลูเซิร์น เมืองเล็กๆอันแสนน่ารักชมสัญลักษณ์ประจำเมือง สะพานไม้ชาเปล-เที่ยวมิลาน มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะพร้อมถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งมิลาน-นครรัฐวาติกัน เที่ยวชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
ปารีส–พระราชวังแวร์ซายส์–พิพิธภัณฑ์ลูฟร์–ล่องเรือแม่น้ำแซน–ชมเมือง– อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู-ขึ้นหอไอเฟลชั้น 2 –ประตูชัย –ช็อปปิ้งห้างแกลลารี่ ลาฟาแยตต์-ปารีส –รถไฟด่วน TGV–ดิจอง –อินเทอร์ลาเก้น(สวิตเซอร์แลนด์)-ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe–ลูเซิร์น– สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต (สวิตเซอร์แลนด์)-ลูเซิร์น– มิลาน–มหาวิหารแห่งมิลาน –เวนิส-เวนิส-นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค ปีซ่า– หอเอนปิซ่า-1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก-ปีซ่า–โรม– วาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์–โคลอสเซี่ยม– น้ำพุเทรวี่–บันไดสเปน-โรม –จัตุรัสนาโวน่–วิหารแพนเธออน– น้ำพุเทรวี่– บันไดสเปน
อาหารแบบพื้นเมืองฝรั่งเศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่านสามารถ เลือก สเต๊กสไตล์ฝรั่งเศส 1 อย่าง อาทิ เป็ดอบซอส/ ปลา / เนื้อวัว / แกะ พร้อมจิบไวน์ฝรั่งเศส ตบท้ายด้วยของหวาน )-ชม หอเอนเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ต.ค. - 65
พ.ย. - 65

เริ่มต้น

97,900
อิตาลี สวิตเซอร์แลด์ ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน ราคาเริ่มต้น 92,999.- บิน QR

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210167
กรุงเทพฯ – โรม(อิตาลี)-โรม – กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์– โคลอสเซียม–น้ำพุเทรวี่–บันไดสเปน–วิหารแพนเธออน–ปิซ่า(อิตาลี)-เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค-เมสเตร้ –มิลาน–มหาวิหารแห่งมิลาน – อินเทอร์ลาเค่น( สวิตเซอร์แลนด์ )-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี –สวิสสฟิงซ์–หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์–ลูเซิร์น( สวิตเซอร์แลนด์ )- เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล–อนุสาวรีย์สิงโต–เดินเล่นชิวๆชมเมือง –เมืองซุก–ดิจอง (ฝรั่งเศส)-ดิจอง –รถไฟด่วน TGV –พระราชวังแวร์ซายส์– ล่องเรือแม่น้ำแซน– ถนนชองเอลิเซ่ – ประตูชัยปารีส–อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู (ฝรั่งเศส)-ขึ้นหอไอเฟลชั้น2 –DUTY FREE –พิพิธภัณฑ์ลูฟร์– ช้อปปิ้ง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ)
สู่ กรุงโรม -สู่ นครรัฐวาติกัน-นำท่านเข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-ถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก -ท่านถ่ายภาพคู่กับประตูชัยคอนสแตนติน-ชมน้ำพุเทรวี่ -บันไดสเปน -ชมวิหารแพนเธออน-สู่แคว้นทอสคาน่า เมืองปิซ่า-ชมหอเอนเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก -สู่ เกาะเวนิส – เมรเตร้-สู่ เกาะซานมาร์โค-เมืองมิลาน-ถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งมิลาน -สู่ เมืองอินเทอร์ลาเค่น-สู่ เมืองเลาเทอร์บรุนเน่นเพื่อนำท่านขึ้นรถไฟ สายจุงเฟราบาห์เนน-นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็ก-ชม ถํ้านํ้าแข็ง 1,000 ปี -ไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดใน-ชมสะพานไม้ชาเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น-ชม พระราชวังแวร์ซาย-ชมประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียน -ถนนชองป์เซลิเซ่-ถ่ายภาพ หอไอเฟล-สู่ ร้านปลอดภาษี
(อาหารพื้นเมือง สปาเก็ตตี้ต้นตำหรับอิตาลี + อาหารจานหลัก (เมนคอร์ส) + ของหวาน)

เริ่มต้น

94,999
SWITZERLAND SUPER DELUXE 10วัน 7คืน ราคาเริ่มต้น 143,999.- บิน QR

จำนวนวัน

10 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210363
ซูริค–เซนต์ มอริตซ์–เมืองโลคาร์โน –จัตุรัสเพียซซ่า แกรนด์-โลคาร์โน–อันเดอร์แมทท์– รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ZERMATT -เซอร์แมทท์–ยอดเขากรอนเนอร์แกรต–ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น –ลานหิมะ–ซาสเฟ่Saas-Fee-ซาสเฟ่–เขาอลาลีนฮอร์น–ถ้ำน้ำแข็ง Ice Pavilion–หมู่บ้านกรีเมนซ์-กรีเมนซ์–เวเวย์–อนุสาวรีย์ชาลี แชปปลิ้น–ประติมากรรมส้อม–กรุงเบิร์น–ย่านมาร์คกาสเซ –ทะเลสาบเบลาเซ่–อินเทอร์ลาเค่น-อินเทอร์ลาเค่น– หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ – ลูเซิร์น– อนุสาวรีย์สิงโตหิน–สะพานไม้คาเปล-ลูเซิร์น–เมืองซุก – เมืองสไตน์อัมไรน์–จัตุรัสราธเฮาส์พลาซ–เมืองซุริก– ถนนบานโฮฟซตราสเซ่-ซูริค–น้ำตกไรน์
สู่เมืองเซ็นต์มอร์ริตซ์-ถ่ายรูปความงดงามของทะเลสาบเซนต์มอริตซ์ -อิสระให้ท่านเดินชม เมืองเซนต์ มอริตซ์-สู่ เมืองโลคาร์โน -จัตุรัสเพียซซ่า แกรนด์ Piazza Grandeอิสระให้ท่านเดินชมเมืองโลคาร์โน -สู่ เมืองอันเดอร์แมทท์เป็นเมืองเล็กๆ -นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรส Glacier Express-ขึ้นรถไฟไปยังยอดเขากรอนเนอร์แกรต -เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปกับยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ( ยอดเขากรอนเนอร์แกรตเป็นจุดที่ถ่ายรูปเขาแมทเธอร์ฮอร์นสวยที่สุด)-ชมเมืองเซอร์แมทท์ -สู่เมืองทาซ-ขึ้นยอดเขาอลาลีนฮอร์นด้วยกระเช้าและต่อด้วยรถรางไต่เขาที่สูงที่สุดในโลก-ชมยอดเขาอลาลีนฮอร์น-ถ้ำน้ำแข็ง Ice Pavilion-หมู่บ้านกรีเมนซ์Grimentz-ชมเมืองหมู่บ้านกรีเมนซ์ -สู่ เมืองเวเวย์Vevey-อนุสาวรีย์ ชาลี แชปปลิ้นและ ประติมากรรมส้อม -สู่ กรุงเบิร์น-สู่ย่านมาร์คกาสเซ-สู่ ถนนครัมกาสเซ -ชมนาฬิกาไช้ท์กล็อคเค่น-วนอุทยานเบลาเซ่-สู่ เมืองอินเทอร์ลาเค่น-สู่เมืองหมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ISELTWALD-สู่เมืองลูเซิร์น-ชมอนุสาวรีย์สิงโตหิน -ชมทะเลสาบลูเซิร์น -สะพานไม้คาเปล -สู่ เมืองซุก-สู่เมืองสไตน์อัมไรน์STEIN AM RHEIN-เมืองเก่าจัตุรัสราธเฮาส์พลาซRATHAUSPLATZ-ชมเมืองสไตน์อัมไรน์-เมืองซูริค -ชมสะพานมุนสเตอร์-วิหารเฟรามุนสเตอร์ -อิสระให้ท่านได้เดินชมถนนบานโฮฟซตราสเซ่-สู่เมืองชาฟเฮาส์เซ่นนำคณะชมความสวยงามของน้ำตกไรน์
ให้ท่านได้ลิ้มลองเมนูฟองดูว์แบบต้นตำหรับ ที่ขึ้นชื่อของสวิส ทั้ง 3 ชนิด เริ่มต้นจากชีส //เนื้อสัตว์ และ ช็อคโกแลต
ต.ค. - 65
พ.ย. - 65

เริ่มต้น

143,999
แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน 6คืน บิน QR ราคาเริ่มต้น 122,888.-

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220338
มิลาน สู่ เมืองทิราโน่- นั่งรถไฟสายโรแมนติกเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส -สู่ เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์ เมืองตากอากาศ-สู่ เมืองอันเดอร์แมทท์เป็นเมืองเล็กๆ ตามสไตล์เมืองสกีรีสอร์ท -นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรส Glacier Express ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์-สู่ “เซอร์แมทซ์” เมืองตากอากาศที่สวยงาม -ไปยังยอดเขากรอนเนอร์แกรต เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปกับยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น -เที่ยวชมเมืองเซอร์แมทท์ -สู่ เมืองเวเวย์Vevey -สู่กรุงเบิร์นเมืองหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์-สู่ย่านมาร์คกาสเซย่านเมืองเก่า-สู่ ถนนครัมกาสเซ -ชมนาฬิกาไซ้ท์กล็อคเค่น-ขึ้นรถไฟ สายจุงเฟราบาห์-นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็ก-ชม ถํ้านํ้าแข็ง 1,000 ปี -ไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลก-สู่หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ISELTWALDเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ริมทะเลสาบ -สู่เมืองลูเซิร์น-ชมอนุสาวรีย์สิงโต -ชมทะเลสาบลูเซิร์น -สะพานไม้คาเปล -สู่ เมืองซุก-ชม CLOCK TOWER ที่มีความสูง 52 เมตร -สู่ ซาฟเฮาส์เซ่น เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิส-ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ -สู่เมืองซูริก-ชมสะพานมุนสเตอร์-วิหารโกรสมุนสเตอร์ -
มิลาน (อิตาลี)-ทิราโน่ – นั่งรถไฟ “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” – เซ็นต์มอริทซ์ – เดินชมเมือง – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง-อันเดอร์แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ZERMATT – เดินเที่ยวชมเมือง -ยอดเขากรอนเนอร์แกรต–ชมยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น–ทาสซ์–หมู่บ้านกรีเมนซ์-กรีเมนซ์–เวเวย์–เบิร์น–ย่านมาร์คกาสเซ –หอนาฬิกาเบิร์น –เมืองสเปียซ–ทะเลสาบธูน–อินเทอร์ลาเค่น-เลาเทอร์บรุนเน่น–พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป – ลานหิมะ – ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี-หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์– ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต – ทะเลสาบ ลูเซิร์น– สะพานไม้คาเปล–เมืองซุก – ซาร์ฟเฮาเซ่น –น้ำตกไรน์ – ซูริก – ชมเมือง-ซูริก–สะพานมุนสเตอร์–ถนนบานโฮฟซตราสเซ่
ลิ้มลองเมนูฟองดูว์แบบต้นตำหรับ ที่ขึ้นชื่อของสวิตเซอร์แลนด์ทั้ง3ชนิด เริ่มต้นจากชีส //เนื้อสัตว์ และ ช็อคโกแลต

เริ่มต้น

126,888
แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน 6คืน ราคาเริ่มต้น 126,888.- บิน QR

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210366
กรุงเทพฯ–มิลาน (อิตาลี)-ทิราโน่ – นั่งรถไฟ “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” – เซ็นต์มอริทซ์ – เดินชมเมือง – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง-อันเดอร์แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ZERMATT – เดินเที่ยวชมเมือง -ยอดเขากรอนเนอร์แกรต–ชมยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น–ทาสซ์–หมู่บ้านกรีเมนซ์-กรีเมนซ์–เวเวย์–เบิร์น–ย่านมาร์คกาสเซ –หอนาฬิกาเบิร์น –เมืองสเปียซ–ทะเลสาบธูน–อินเทอร์ลาเค่น-เลาเทอร์บรุนเน่น–พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป – ลานหิมะ – ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี- หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์– ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต – ทะเลสาบ ลูเซิร์น– สะพานไม้คาเปล–เมืองซุก – ซาร์ฟเฮาเซ่น –น้ำตกไรน์ – ซูริก – ชมเมือง-ซูริก–สะพานมุนสเตอร์–ถนนบานโฮฟซตราสเซ่– กรุงเทพฯ
มิลาน สู่ เมืองทิราโน่ -นั่งรถไฟสายโรแมนติกเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express- เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์ เมืองตากอากาศ-สู่ เมืองอันเดอร์แมทท์-นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรส Glacier Express-ชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งที่ผ่านใจกลางเทือกเขาแอลป์สู่ “เซอร์แมทซ์-ขึ้นรถไฟไปยังยอดเขากรอนเนอร์แกรต เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปกับยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น -เที่ยวชมเมืองเซอร์แมทท์ -สู่ เมืองทาสซ์ ไปยังหมู่บ้านกรีเมนซ์Grimentz-อิสระให้ท่านได้ดื่มด่ำเดินชมบรรยากาศของหมู่บ้านบนภูเขาได้อย่างเต็มที่-สู่ เมืองเวเวย์Vevey-ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ ชาลี แชปปลิ้น และ ประติมากรรม ส้อม -สู่กรุงเบิร์น-สู่ย่านมาร์คกาสเซ-สู่ ถนนครัมกาสเซ -สู่ เมืองสเปียซSpiez-สู่เมืองเลาเทอร์บรุนเน่นเพื่อนำท่านขึ้นรถไฟ สายจุงเฟราบาห์-ชม ถํ้านํ้าแข็ง 1,000 ปี -สู่หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ISELTWALD-สู่เมืองลูเซิร์น-ชมอนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล -ได้ช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์นานาชนิด -สู่ เมืองซุก-ชม CLOCK TOWER -สู่ ซาฟเฮาส์เซ่น -ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ -เมืองซูริค นำท่านชมสะพานมุนสเตอร์-วิหารโกรสมุนสเตอร์ -อิสระให้ท่านได้เดินชมถนนบานโฮฟซตราสเซ่ เป็นถนนช้อปปิ้งโดยตลอดสองข้างทาง
ลิ้มลองเมนูฟองดูว์แบบต้นตำหรับ ที่ขึ้นชื่อของสวิตเซอร์แลนด์ทั้ง3ชนิด เริ่มต้นจากชีส //เนื้อสัตว์ และ ช็อคโกแลต

เริ่มต้น

126,888
สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 91,888.- บิน QR

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210209
เที่ยว เมืองเซ็นต์มอร์ริตซ์ เมืองตากอากาศและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก- เที่ยว เมืองอันเดอร์แมทท์เป็นเมืองเล็กๆในหุบเขาบรรยากาศในเมืองนั้นสวยงามเรียบง่ายตามสไตล์สวิส- เที่ยวเซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศที่สวยงาม - นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ - เมืองกีสตัด เป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงและแพงเป็นระดับต้นๆของโลก- เที่ยวเมืองลูเซิร์น เมืองเล็กๆอันแสนน่ารัก ชมสัญลักษณ์ประจำเมือง สะพานไม้ชาเปล และ สิงโตหินแกะสลัก
ซูริคซูริค–เซนต์ มอริตซ์-อันแดอร์แมทท์-อันเดอร์แมทซ์ – ลูเซิร์น–อนุสาวรีย์สิงโตหิน–สะพานไม้คาเปล–หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์–ทะสาบเบลาเซ่–อินเทอร์ลาเก้น-อินเทอร์ลาเก้น–เลาเทอร์บรุนเน่น–ขึ้นรถไฟ สายจุงเฟราบาห์เนน–ยอดเขาจุงเฟรา– เมืองกีสตัด-ทาสซ์–เซอร์แมทท์–เขาแมทเธอร์ฮอร์น–ทาสซ์-ทาสซ์–เมืองเวเวย์–ชาลี แชปปลิ้น–เบิร์น–ย่านมาร์คกาสเซ –ซุก–CLOCK TOWER–ซูริค-ซูริค–สะพานมุนสเตอร์–ถนนบานโฮฟซตราสเซ่
(ฟองดู ต้นตำหรับสวิตเซอร์แลนด์)

เริ่มต้น

91,888
เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5คืน เริ่มต้น 79,555.-

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210244
เที่ยว เมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ชื่อว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก - ถ่ายรูปกับ วังหลังคาทองคำ เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรุค- เข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ - พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europeนั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์- เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้อง ที่สำคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว- ล่องเรือบาตามูซ ณ แม่น้ำแซน ชื่นชมความงามของทัศนียภาพของนครปารีส
มิวนิค-จัตุรัสมาเรียนพาซ–ซาลสเบิร์ก–สวนมิราเบล – บ้านโมสาร์ท (ออสเตรีย)-ฮัลล์ทัทท์–อินส์บรุค–วังหลังคาทองคำ–ฟุสเซ่น(เยอรมัน)-โฮเฮนชวานเกา –ปราสาทนอยชวานสไตน์–อินเทอร์ลาเค่น(สวิตเซอร์แลนด์)-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี – สวิสสฟิงซ์–ดีจอง (ฝรั่งเศส)-ปารีส–แวร์ซายส์– ล่องเรือบาตามูซ–หอยเอสคาโก้ (ฝรั่งเศส)-ประตูชัย – หอไอเฟล– พีระมิตแก้ว พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์–ช้อปปิ้งแกลลารี่ ลาฟาแยตต์
ฝรั่งเศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย

เริ่มต้น

79,555
แกรนด์เยอรมนี พิชิตยอดเขาซุกสปิตเซ่ 8วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 74,555.- บิน QR

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220061
ประตูเมืองบรันเดนบูร์ก สัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและสันติภาพ- โบสถ์ เดรสเดน เฟราเอ่นเคียร์เช่ เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่สวยที่สุดในยุโรป- เมืองโรเธนเบิร์ก เมืองที่มีความน่ารักดุจเทพนิยาย- ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน Top of Germany- เข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์
เบอร์ลิน-ประตูบรันเดนบูร์ก–สภาไรซ์ทาค–ชาลี เชคพอยท์–พิพิธภัณฑ์เพอร์กามอน–เบอร์ลิน โดม–เดรสเดน-พระราชวังสวิงเงอร์–โบสถ์ เดรสเดน เฟราเอนเคียร์เช่–นูเรมเบิร์ก-โรเธนเบิร์ก–จัตุรัส MarktPlatz –อูล์ม–มหาวิหารอูล์มเมอร์ มือสเตอร์-อูล์ม–การ์มิช–พาร์เท่นเคียรเช่น–ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze)-การ์มิชพาร์เทน–เคียร์เช่–ปราสาท นอยชวานชไตน์–มิวนิค–จัตุรัสมาเรียนพลาซ-มิวนิค–BMW Welt
ต.ค. - 65
พ.ย. - 65

เริ่มต้น

74,555
แกรนด์ฝรั่งเศส มหาวิหารมองต์แซงมิเชล 9วัน 6คืน ราคาเริ่มต้น 97,888.- บิน QR

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210242
พระราชวังแวร์ซายส์ และพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ -มหาวิหารมองต์แซงมิเชลมหาวิหารกลางน้ำสิ่งมหัศจรรย์แห่งฝรั่งเศส-เข้าชมปราสาทชอมบอร์ดเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำลัวร์-เมืองอานน์ซีANNECY เมืองที่เรียกได้ว่าเป็นเวนิซในดินแดนฝรั่งเศส-วิหารเซอร์เกอเคอเป็นแลนด์มาร์กยอดนิยมของกรุงปารีส
ปารีส-ปารีส–พระราชวังแวร์ซายร์–มองต์แซงมิเชลมองต์แซงมิเชล–ฟัวเจียร์–ตูรส์-ตูรส์–ปราสาทเชอนองโซ–ปราสาทชอร์บอร์ด–มูแลง-มูแลง–อานน์ซี–ดิจอง-ดิจอง– รถไฟด่วน TGV–ปารีส–มองมาร์ต – ล่องแม่น้ำแซน–ดิวตี้ ฟรี-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์–ประตูชัย–ถนนชองป์ เอลิเซ่–แกลอรี่ ลาฟาแยตต์-หอไอเฟิล (ชั้น 2)–ช้อปปิ้งOutlet ลา วาเลย์ La Vallee Village
ฝรั่งเศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย พร้อมจิบไวน์ฝรั่งเศส ตบท้ายด้วยของหวาน )
ต.ค. - 65
พ.ย. - 65

เริ่มต้น

97,888
KOREA ซารังเฮโย 5 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 16,888.- บิน T"WAY เดินทาง พ.ค.-ก.ย.65

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 T way Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

XJ16
โซลทาวเวอร์ - ย่านฮงแด-สะพานแขวนมาจังโฮซู - เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-พระราชวังเคียงบกกุง-หมู่บ้านบุกชอนฮันอก-ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ–ศูนย์เวชสำอาง - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-การทำข้าวห่อสาหร่าย-ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส-ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อน -สู่แลนด์มาร์คของกรุงโซลโซลทาวเวอร์Namsan Tower หรือ Seoul Tower-สู่ ย่านฮงแด (Hongdae)-สะพานแขวนมาจังโฮซู (Majang Lake Suspension Bridge)-สู่เกาะนามิ (Nami Island)ตั้งอยู่ในเมืองชุนชอน-สู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Everland Theme Park)-ชม พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace)-สู่ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (BukchonHanok Village)-ชมศูนย์โสม (Ginseng)-ไปยังศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ (Hokenamu)-สู่ ศูนย์เวชสำอาง(Cosmetic Shop)-แวะ ดิวตี้ฟรี(Duty Free)ช้อปปิ้งแหล่งปลอดภาษี สินค้าแบรนด์เนม -ที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี -สู่พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum)-นำท่านเรียนรู้การทำข้าวห่อสาหร่าย (Kimpap)-ชม ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine)เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ามันสน -ชม โรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส(Amethyst Factory)-ช้อปปิ้งละลายเงินวอนที่ ณ ซุปเปอร์มาร์เก็ต(Super Market)
ต.ค. - 65

เริ่มต้น

19,888
บานาฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 3วัน 2คืน เดินทาง เม.ย.-ต.ค.65 เริ่มต้น 9,999.- บินVZ (BT-VN87 VZ)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220301
สุวรรณภูมิกรุงเทพฯ •สนามบินดานัง•หมู่บ้านกั๊มทาน •นั่งเรือกระด้ง•เมืองโบราณฮอยอัน-บาน่าฮิลล์•สะพานมังกร• สะพานรัก• ร้านไม้ไผ่• ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง•ช้อปปิ้งตลาดฮาน•สนามบินดานัง•กรุงเทพฯ
นั่งเรือกระด้ง หมู่บ้านกั๊มทาน • เมืองโบราณฮอยอัน • Old House of Tan Sky บ้านโบราณ • สะพานญี่ปุ่น • นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ • สะพานสีทอง • สวนสนุก The Fantasy Park • Le Jardin d’ Amour สวนสไตล์ฝรั่งเศส • โรงเก็บไวน์ Debay Wine Cellar • สะพานมังกร • สะพานรัก • ร้านไม้ไผ่ • ดานัง • วัดลินห์อึ๋ง • ช้อปปิ้งตลาดฮาน

เริ่มต้น

11,999
SWITZERLAND พิชิต 2 ยอดเขา จุงเฟรา แมทเทอฮอร์น 8วัน 5คืน บิน EK ราคาเริ่มต้น 89,999.-

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220442
นั่งรถไฟสายโรแมนติก GLACIER EXPRESS -พิชิต 2 ยอดเขา จุงเฟรา แมทเทอฮอร์น-น้ำตกไรน์-นาฬิกาดาราสาสตร์-เจนีวา-น้ำพุแห่งเจนีวา -โลซานน์-เมืองมองเทรอซ์•แทซ• เซอร์แมท
ซูริค•ชไตน์อัมไรน์ •ชาฟฟ์เฮาเซิน•น้ำตกไรน์• ซูริค-ซูริค • เบิร์น •อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น• บ่อหมี•ย่านมาร์คกาสเซ•นาฬิกาดาราสาสตร์•เจนีวา •นาฬิกาดอกไม้•Monument Nationalน้ำพุแห่งเจนีวา •โลซานน์-โลซาน • มองเทรอซ์•แทซ• เซอร์แมท • Matterhorn Glacier Paradise•อิสระเดินเล่นเมืองเซอร์แมท-เซอร์แมท •นั่งรถกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส•อันเดอร์แมท •ทะเลสาบเบลาเซ•อินเทอลาเก้นท์-อินเทอลาเก้น•ใหม่!! พิชิตยอดเขาจุงฟราวด้วย Eiger Express•นั่งรถไฟไต่เขาสู่ เลาเทอร์บรุนเนน• ลูเซิร์น•ซูริค
พิเศษเมนูสวิสชีสฟองดู

เริ่มต้น

89,999
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่ 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 11,999.- บิน FD

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220394
กรุงเทพ-นครโฮจิมินห์-เมืองดาลัด-น้ำตกดาตันลา-ดาลัด ไนท์มาร์เก็ต-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดติ๊กกลาม-บ้านเพี้ยน-สวนดอกไม้เมืองหนาวพระราชวังฤดูร้อน-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ลำธารนางฟ้าเมืองมุยเน่-มุยเน่-โฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเทอดาม-ไปรษณีย์กลาง-วัดเทียนหาว ทำเนียบอิสรภาพ-ตลาดเบ๋นถั่นล่องแม่น้ำไซง่อน-โฮจิมินห์-ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT-กรุงเทพ(ดอนเมือง)
นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม-เมืองดาลัทเป็นเมืองตากอากาศ-นั่งรถราง Roller Coaster ผ่านผืนป่า-สัมผัสกับความสวยงามของน้ำตกดาทันลา ThacDatanla-สู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์กระเช้าไฟฟ้า-ชมวัดติ๊กกลาม-ชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) -ชม สวนดอกไม้เมืองหนาว-ชมพระราชวังฤดูร้อน-สู่เมืองมุยเน่ในจังหวัดฟานเทียต-สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ณ ท่าเรือมุยเน่-สู่ ทะเลทรายขาว-ชม“แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม”ลำธาร FAIRY STREAM-สู่เมืองโฮจิมินห์เมืองศูนย์กลางเศรฐกิจ-สู่ โบสถ์นอร์ทเทอดามโบสถ์แห่งนี้ถือเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตก-นำท่านชม ไปรษณีย์กลาง-เดินทางผ่านย่านไชน่าทาวน์ ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในเวียดนาม -ชม วัดเทียนหาว วัดจีน-ชมทำเนียบอิสรภาพ-สู่ ตลาดเบ๋นถั่น

เริ่มต้น

13,999
เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าอิลล์ 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 12,899.- บิน VZ

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VZD2
กรุงเทพ –ดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-พระราชวังไดโน้ย –นั่งซิโคล่ชมเมืองเว้ - ร้านเยื้อไผ่ – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก-บาน่าฮิลล์ - หาดหมีเคว – ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร สะพานมังกรพ่นไฟ-วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
สู่เมืองเว้ -ชม Tam Giang เป็นทะเลสาบน้ำกร่อย-สู่ วัดเทียนมู๋-ไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดดองบา เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมาย-ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม ชมการแสดงพื้นเมือง-ชม พระราชวังไดโน้ย พระราชวังโบราณแห่งสุดท้ายของเวียดนาม-พิเศษ!! นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม-เยือนภูเขา บานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับการนั่งกระเช้าที่ยาวที่สุด-นั่งรถไฟไต่เขา ที่มีที่เดียวในประเทศเวียดนาม-ชม สวนดอกไม้แห่งความรัก Le Jardin D’Amour -ชมพระยูไลองค์ใหญ่ ณ วัดลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล์ -สะพานสีทองหรือสะพานมือยก -หาดหมีเคว (My Khe Beach)-ชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains -ชม หมู่บ้านหินแกะสลักอ่อน -หมู่บ้านกั๊มทาน -กิจกรรม นั่งเรือกระด้ง -สู่ เมืองฮอยอัน -ชม สะพานญี่ปุ่น -ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้า ชุมชนชาวจีน และบ้านโบราณ-ชม สะพานแห่งความรัก -ชม รูปปั้นปลามังกร -สะพานมังกรไฟ-เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง -ละลายทรัพย์ที่ ตลาดฮาน

เริ่มต้น

13,899
TURKEY DELIGHT ตุรกี ดีไลท์ 8วัน 5คืน เดินทาง ก.ย. - ธ.ค. 65 ราคา 34,988.- บิน TURKIST AIRLINE (TK)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

TURNDOM8DTK
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake)-นครใต้ดิน -ระบำหน้าท้อง”หรือ Belly Dance-เมืองคัปปาโดเกีย-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ขึ้นบอลลูน-หุบเขาอุซิซาร์
อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม- สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมืองหลวง อังการ่า-ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake)-นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY)- “ระบำหน้าท้อง”หรือ Belly Dance-เมืองคัปปาโดเกีย-ขึ้นบอลลูน-ชมโรงงานจิวเอวร์รี่และโรงงานเซรามิค- เกอเรเม่-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย –เมืองเฮียราโพลิส- ชมโรงงานคอตตอน -เมืองโบราณเอฟฟิซุส -ชมโรงงานท่อพรม - เมืองคูซาดาซึKusadasi-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ -โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น-ร้านขนม Turkish Delight-เมืองโบราณเปอร์กามัม-วิหารแดง คึซึลอัฟลู-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-ย่าน BALAT & FENNER
เครื่องดื่มฟรีตลอดการแสดง ระบำหน้าท้อง”หรือ Belly Dance

เริ่มต้น

36,988
ITALY SWITZERLAND FRANCE จุงเฟรา มิลาน ลูเซิร์น ปารีส 8วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 59,990.- บิน SQ

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Singapore Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220515
เมืองมิลาน –แกลลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน เมืองโคโม – ทะเลสาบโคโม เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – เมืองอิเซล์ทวาลด์ ทะเลสาบเบรียนซ์ – เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองกรินเดลวัลด์– สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล สถานีเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express –สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเซอร์ – ธารน้ำแข็ง ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันปี – ลานสฟิงซ์ – เมืองดีจอง เมืองปารีส – ล่องเรือบาโตมูช ชมแม่น้ำแซนด์ – ปลัสเดอลากงกอร์ด ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ พีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ –ช้อปปิ้งแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์
เมืองมิลาน –แกลลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน เมืองโคโม – ทะเลสาบโคโม เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – เมืองอิเซล์ทวาลด์ ทะเลสาบเบรียนซ์ – เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองกรินเดลวัลด์– สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล สถานีเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express –สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเซอร์ – ธารน้ำแข็ง ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันปี – ลานสฟิงซ์ – เมืองดีจอง เมืองปารีส – ล่องเรือบาโตมูช ชมแม่น้ำแซนด์ – ปลัสเดอลากงกอร์ด ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ พีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ –ช้อปปิ้งแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์
ต.ค. - 65

เริ่มต้น

61,990
SINGAPORE โอ้โหวว โก้จริงๆ 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 11,999.- บิน TR

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Scoot Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

SIN03
เมอร์ไลอ้อน (MERLION PARK)-ชม MARINA BAY SAND-เช็คอินอุโมงค์ต้นไม้ (TREE TUNNEL AT FORT CANNING PARK)- น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง -สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
เมอร์ไลอ้อน – MARINA BAY SAND– สะพานเกลียวHELIX–GARDEN BY THE BAY FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย อุโมงค์ต้นไม้ –วัดพระเขี้ยวแก้ว THE JEWEL CHANGI
บักกุ๊ดเต๋-กระดูกหมูต้มยาจีน

เริ่มต้น

11,999
ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 18,900.- บิน FD

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220521
พิเศษ นั่งรถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน -นั่งบอลลูน ชมเมืองวังเวียง-ใส่บาตรข้าวเหนียว – บ้านผานม – น้าตกตาดกวางสี – น้าตกตาดแก้วมงคล –วัดเชียงทอง – วัดวิชุนราช – พระราชวังหลวงพระบาง-พระธาตุหลวง – อนุสาวรีย์ประตูชัย – วัดสีเมือง – พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว – สิมพญานาค – วัดสีสะเกด
หลวงพระบาง - บ้านผานม – น้าตกตาดกวางสี – น้ำตกตาดแก้วมงคล – ตลาดมืด-ใส่บาตรข้าวเหนียว – วัดเชียงทอง – วัดวิชุนราช – พระราชวังหลวงพระบาง – นั่งรถไฟความเร็วสูง– วังเวียง-ขึ้นบอลลูน –วังเวียง –ถ้ำจัง– สะพานส้ม บลูลากูน– วังเวียง-พระธาตุหลวง – อนุสาวรีย์ประตูชัย – วัดสีเมือง – พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว – สิมพญานาค – วัดสีสะเกด
ก.ย. - 65

เริ่มต้น

19,900
VIETNAM ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลส์ มิย.-ตค. 65 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 13,990.- บิน VZ

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGDAD2207VZ
นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองสไตล์ฝรั่งเศษ พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน - เยือนสองเมืองมรดกโลก เว้ ฮฮยอัน สุดมันส์ล่องเรือกระด้ง-สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม พระราชวังดายโนย – ร้านเยื่อไผ่ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – บานา ฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่ความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค-เมืองดานัง – ร้านหินอ่อน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก-สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต
พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลส์ ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
ก.ย. - 65

เริ่มต้น

13,990
VIETNAM ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ 3วัน 2คืน มิย.-ตค.65 บินVZ ราคาเริ่มต้น 11,990.-

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGDAD2206VZ
นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ -เช็คอินไฮไลท์ สะพานมือยักษ์ และเมืองโบราณฮอยอัน-พักบนบานาฮิลล์ 1คืน-สัมผัสบรรยากาศเมืองสไตล์ฝรั่ง-สะพานแห่งความรัก-ล่องเรือกระด้ง
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บานาฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ล่องเรือกระด้ง – ร้านเยื้อไผ่ – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต
พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลส์ ลิ้มชิมรสเมนูกุ้งมังกร
ต.ค. - 65

เริ่มต้น

11,990
Charming East Europe เยอรมัน- ออสเตรีย-เช็ก 10 วัน 7 คืน ราคาเริ่มต้น 79,900.- บิน TG

จำนวนวัน

10 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220530
เที่ยวชมบรรยากาศจัตุรัสเมืองมิวนิค เมืองแห่งสปาคาร์โลวีวารี่-ชมหมู่ปราสาทปรากที่งดงามและสะพานชาร์ลอันโด่งดัง-เที่ยวเมืองเล็กๆสุดคลาสสิคเชสกี้ครุมลอฟและอินน์สบรูค-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมเมืองเก่านูเรมเบิร์ก-เที่ยวเมืองน่ารักๆริมทะเลสาบฮอลล์สตัท เดินเล่นชมเมืองซาลส์เบิร์ก-ชมเหมืองเกลือ Berchtesgaden Salt Mines-ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village Outlet
มิวนิค (เยอรมัน)-ฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-อินน์สบรูค (ออสเตรีย)-อินน์สบรูค-เหมืองเกลือเบิร์ชเทสการ์เดน-ซาล์สเบิร์ก-ฮอลล์สตัท-เมืองมรดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ก)-ปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ-กรุงปราก-คาร์โลวีวารี-แบมเบิร์ก (เยอรมัน)-นูเรมเบิร์ก-อิงกอลสตัดท์-มิวนิค
พิเศษ!!เมนูขาหมูเยอรมัน
ต.ค. - 65

เริ่มต้น

82,500
อินเดีย - อุตรคาน 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 25,999.- บิน SG

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Spice Jet

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220541
อุทยานแห่งชาติราจาจิ-ริชชิเกศ-นั่งรถซาฟารี ชมความงามของอุทยานแห่งชาติราจาจิ-ชมพิธีบูชาพระ-แม่คงคาพระศิวะที่ท่าน้ำอาศรม -โจชิเมท ขึ้น Joshimath Ropeway กระเช้าสู่อูลิ - สู่ Rudraprayag รุดปาปรายัก-เมืองหริดวาร Haridwar
เดลลี-ราจาจิ-ริชชิเกศ-ริชชิเกศ-เดฟยัก-ศรีนาคาร์การ์วาล-โจชิแมท-โจชิแมท-รุดราปรายัก-หริดวาร-หริดวาร-เดลลี

เริ่มต้น

25,999
อังกฤษ แดนแดงเดือด 9วัน 6คืน ราคา 97,500.- บิน TG

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220544
ลอนดอน-แอมส์เบอรี่-บาธ-ลิเวอร์พูล-แมนเชสเตอร์ เลสเตอร์-บิสเตอร์-อ๊อกซ์ฟอร์ด-ชมสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมเมืองแห่งน้ำแร่โรมันบาธ เหล่า FC เข้าชมสนามแอนฟิลด์,สนามโอลด์ทราฟฟอร์ด,สนามเอทิฮัด, สนามคิงเพาเวอร์และถ่ายรูปภายนอกกับสนามกีฬาเอมิเรสต์ เที่ยวกรุงลอนดอน ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ แวะชมหอนาฬิกาบิ๊กเบน พระราชวังบัคกิ้งแฮม ทาวเวอร์บริดจ์ ลอนดอนอาย ช้อปปิ้ง Bicester Village และถนนอ็อกซ์ฟอร์ด
ลอนดอน(อังกฤษ)-แอมส์เบอรี่-สโตนเฮ้นจ์-บาธ-ลิเวอร์พูล-สนามแอนฟิลด์-แมนเชสเตอร์-สนามโอลด์ทราฟฟอร์ด-แมนเชสเตอร์-สนามเอทิฮัด-เลสเตอร์-เลสเตอร์-สนามคิงเพาเวอร์-บิสเตอร์วิลเลจ-อ๊อกซ์ฟอร์ด-อ๊อกซ์ฟอร์ด-ลอนดอน-สนามกีฬาเอมิเรสต์-ลอนดอน-พระราชวังบัคกิ้งแฮม-หอนาฬิกาบิ๊กเบน-ลอนดอนอายส์-ล่องเรือแม่น้ำเทมส์สะพานทาวเวอร์บริดจ์-ช้อปปิ้งถนนอ็อกซ์ฟอร์ด
เมนู Whole Lobster เสิร์ฟกับชิปและสลัด ร้าน Burger and Lobster Restaurant
ต.ค. - 65

เริ่มต้น

100,900
SWITZERLAND Great Journey 10วัน 7คืน ราคาเริ่มต้น 128,900.- บิน TG

จำนวนวัน

10 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220545
ซูริค-ลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเก้น-กรูแยร์-โลซานน์ มองเทรอซ์- ลอยเคอร์บาด-เซอร์แมท-บริก-ซุก ...สนุกกับกิจกรรมไม่ซ้ำและหาไม่ได้จากที่ไหน... อิสระอาบน้ำแร่ที่ Leukerbad ชิมไวน์และชมโรงงานชีสกรุยแยร์ ขึ้นสามเขา Mt.Pilatus, Jungfraujoch, Gornergrat ดื่มด่ำและสัมผัสบรรยากาศเมืองท่องเที่ยวยอดฮิตบนเทือกเขาแอลป์ พร้อมนั่งกระเช้าไฟฟ้าตัวใหม่ล่าสุด Eiger Express พักโรงแรมน่ารักๆในเมืองเซอร์แมท
ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)-ย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ-โบสถ์กรอสมุนสเตอร์-โบสถ์ฟรอมุสเตอร์-ลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเพล-โบสถ์ฮอฟเคียร์เคอ-อนุสาวรีย์สิงโต-ลูเซิร์น-นั่งรถไฟไต่เขาขึ้นยอดเขาพิลาตุส-ร้านช็อคโกแลต-ลูเซิร์น-ลูเซิร์น-กรินเดลวาลด์-นั่งกระเช้าไฟฟ้า Eiger Express-ยอดเขาจุงฟราว Top of Europe - ขึ้นเขา Alp Pfingstegg- อินเทอร์ลาเก้น-อินเทอร์ลาเก้น-กรุยแยร์-โรงงานชีส-โลซานน์-วิหารแห่งเมืองโลซานน์- ศาลาไทย-โลซานน์-มองเทรอซ์- Chexbres Village- ชิมไวน์-ลอยเคอร์บาด-อิสระอาบน้ำแร่-ลอยเคอร์บาด-ทาซ-นั่งรถไฟขึ้นยอดเขากอร์เนอแกรท-ชมวิวแมทเธอฮอร์น-เซอร์แมท-เซอร์แมท-ทาซ-บริก-ซุก-ซูริค
ต.ค. - 65

เริ่มต้น

132,900
เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 12,888.- บิน VZ

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220551
ชม เมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี -ทานอาหารเย็น พร้อมสวมชุดจักรพรรดิ นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค -ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ -ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง -สักการะวัดลินห์อึ๋ง
ดานัง - สะพานมังกร-หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองโบราณฮอยอัน - บานาฮิลล์สวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR - สวนสนุกThe Fantasy Park-สะพานโกเด้นบริดจ์- นั่งรถไฟโบราณ- เมืองเว้- พระราชวังไดโน้ย - ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่ - ร้านเยื่อไม้ไผ่ - วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน
เมนูพิเศษ กุ้งมังกร

เริ่มต้น

12,888
ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 29,888.- บิน XJ

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220552
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ล่องเรือโจรสลัดพาชิมไข่ดำณหุบเขาโอวาคุดานิ ไฮไลท์!! สะดุดตาไปกับใบไม้เปลี่ยนสีสดใส ณ อุโมงค์เมเปิ้ล หรือ โมมิจิ สัมผัสความสวยงามทุ่งหญ้าสีขาวสีทอง ณ ทุ่งหญ้าซูซูกิแห่งเซนโกคุฮาระ เยือนหมู่บ้านน้ำใส หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ พรอมเดินชิม ของอร่อยๆ ที่ ถนนนากามิเสะ
ฮาโกเนะ - ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ - ชิมไข่ดำณหุบเขาโอวาคุดานิ–ทุ่งหญ้าซูซูกิแห่งเซนโกคุฮาระ- ออนเซ็น + ขาปูยักษ์-เมืองนาริตะ - วัดนาริตะซัน - ถนนปลาไหลโอโมเตะซังโดะนาริตะ - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - กรุงโตเกียว - ชมแมวยักษ์ 3 มิติพร้อมช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู

เริ่มต้น

28,888
สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน 10วัน 7คืน ราคาเริ่มต้น 103,900.- บิน QR

จำนวนวัน

10 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220556
นั่งรถไฟสายโรแมนติก Flamsbana ล่องเรือชมความงามของซอนน์ ฟยอร์ด(มรดกโลก) อาหารท้องถิ่นและอาหารเอเชียรสเลิศ เที่ยวครบสี่เมืองหลวงแห่งสแกนดิเนเวีย โคเปนเฮเกน, ออสโล, สต๊อคโฮล์ม และเฮลซิงกิ พักในเรือสำราญ 2 ลำ Silja Line และ DFDS
โคเปนเฮเก้น – ชมเมือง – ลิตเติ้ลเมอร์เมด-ล่องเรือสำราญ DFDS -ออสโล – ชมเมือง – ฟลัม/วอส -ฟลัม – ล่องเรือชมฟจอร์ด (มรดกโลกทางธรรมชาติ)-นั่งรถไฟสายโรแมนติก(สวยที่สุดในนอร์เวย์) – เบอร์เกน -ชมเมือง – นั่งรถรางขึ้นยอดเขา Floyen – โกล -เกลโล่ – ออสโล – คาร์ลสตัด -คาร์ลสตัด – โอเรบรู – สต๊อกโฮล์ม – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง-สต๊อคโฮล์ม – ชมเมือง – เข้าชมศาลาวาการเมือง – แกมล่าสแตน-ล่องเรือสำราญ SILJA LINE -เฮลซิงกิ – ชมเมือง
พิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian Seafood พร้อมเครื่องดื่มท่านละ 1 แก้ว
ก.ย. - 65
ต.ค. - 65

เริ่มต้น

103,900
SINGAPORE เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3วัน 2คืน บินSQ ราคาเริ่มต้น 13,990.-

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGSIN2208SQ
สนุกสุดมันส์เกาะมหาสนุก เช็คอินสุดยอดที่เที่ยวไฮไลท์- น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง -ถ่ายรุปสะพานเฮลิกซ์ -อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลออน พาร์ค – วัดพระเขี้ยวแก้ว -น้ำพุจีเวล
ประเทศสิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์– ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ – มารีน่า เบย์ แซนด์ส – ถ่ายรูปย่าน คลาก คีย์-อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) อิสระอาหารเที่ยงและค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว-อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลออน พาร์ค – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ถนนช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – สนามบินชางงี – น้ำพุจีเวล

เริ่มต้น

14,990
NONO FRANCE ฝรั่งเศส รูอ็อง มงแซ็งมีแชล ปารีส 7วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 75,999.- บิน EK

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220586
วิหารรูอ็อง-หอนาฬิกาโกร์-มหาวิหารตูร์ปราสาทเชอนงโซ-เมืองตูร์-พระราชวังช็องบอร์-กรุงปารีส-หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ่-ประตูชัย-กรุงปารีส-พระราชวังแวร์ซาย-ห้าง Galleries Lafayette-เอมานูแอล เฟรมีเย
ปารีส-รูอ็อง-อาสนวิหารรูอ็อง-หอนาฬิกาโกร์-ซอร์ลอซ-รูอ็อง-มงแซ็ง มีแชล-วิหารมงแซ็ง มีแชล-มงแซ็ง มีแชล-เมืองตูร์-มหาวิหารตูร์ปราสาทเชอนงโซ-เมืองตูร์-พระราชวังช็องบอร์-กรุงปารีส-หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ่-ประตูชัย-ล่องเรือบาโตมุช-กรุงปารีส-พระราชวังแวร์ซาย-ห้าง Galleries Lafayette-ห้างสรรพสินค้า-
พิเศษ เมนูหอยเอสคาโก

เริ่มต้น

75,999
KOREA NEW NORMAL ใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน 3คืน เดินทาง ก.ย. - พ.ย. 65 ราคาเริ่มต้น 17,900.- บิน 7C

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Jeju Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220555
ทะเลสาบมาจัง I มัลดงโดนัททาวน์-เกาะวอลมิ (ถนนสายวัฒนธรรม)-โกยางสตาร์ฟิล | ฮานึลปาร์ค -ไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย -เกาะ LEGOLAND | เวนิสเกาหลี-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก-พระราชวังเคียงบก+พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน-โซชอนคาเฟ่+หมู่บ้านวัฒนธรรม ศูนย์เวชสำอาง -Duty Free | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
ทะเลสาบมาจัง I มัลดงโดนัททาวน์-โกยางสตาร์ฟิล | ฮานึลปาร์ค | เกาะวอลมิ (ถนนสายวัฒนธรรม)-ไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย | ชมบรรยากาศทะเลสาบชุนชอน -เกาะ LEGOLAND | เวนิสเกาหลี| เรียนรู้วัฒนธรรมการชงชาเกาหลี-พร้อมเครื่องดื่มฟรี ณ Rooftop Bar-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก-พระราชวังเคียงบก+พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน| โซชอนคาเฟ่+หมู่บ้านวัฒนธรรม ศูนย์เวชสำอาง | ศูนย์น้ำมันสนแดง-Duty Free | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
เมนู Michelin Guide| Premium SHABU SHABU | Rooftop Ocean View | BBQ Buffet

เริ่มต้น

17,900
KOREA GRAND NEW NORMAL 5วัน 3คืน เดินทาง ก.ย. - พ.ย. 65 ราคารเิ่มต้น 25,900.- บิน ASIANA AIRLINE (OZ)

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Asiana Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220377
ทะเลสาบมาจัง I มัลดงโดนัททาวน์-โกยางสตาร์ฟิล | ฮานึลปาร์ค | เกาะวอลมิ (ถนนสายวัฒนธรรม)-ไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย | ชมบรรยากาศทะเลสาบชุนชอน -เกาะ LEGOLAND | เวนิสเกาหลี -พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก-พระราชวังเคียงบก+พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน -โซชอนคาเฟ่+หมู่บ้านวัฒนธรรม ศูนย์เวชสำอาง-Duty Free | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
อินชอน I ทะเลสาบมาจัง I มัลดงโดนัททาวน์-โกยางสตาร์ฟิล | ฮานึลปาร์ค | เกาะวอลมิ (ถนนสายวัฒนธรรม)-ไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย | ชมบรรยากาศทะเลสาบชุนชอน เกาะ LEGOLAND | เวนิสเกาหลี | เรียนรู้วัฒนธรรมการชงชาเกาหลี พร้อมเครื่องดื่มฟรี ณ Rooftop Bar-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบกพระราชวังเคียงบก+พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน | โซชอนคาเฟ่+หมู่บ้านวัฒนธรรม ศูนย์เวชสำอาง | ศูนย์น้ำมันสนแดงDuty Free | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
เมนู Michelin Guide , Premium SHABU SHABU , Rooftop Ocean View , BBQ Buffet

เริ่มต้น

25,900
สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ก 8 วัน 5 คืน ราคาเริ่มต้น 82,500.- บิน TG

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220603
สต็อคโฮล์ม-คาร์ลสตัด-ออสโล-กอล-กุ๊ดวานเก้น-ฟลัม-โคเปนเฮเก้น-ล่องเรือชมฟยอร์ด พร้อมล่องเรือสำราญ DFDS-โคเปนเฮเก้น(เดนมาร์ก)-เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด-ท่าเรือนูฮาวน์-จัตุรัสอมาเลียนบอร์ก
สต็อคโฮล์ม (สวีเดน)-คาร์ลสตัด-คาร์ลสตัด-ออสโล (นอร์เวย์)-กอล-กุ๊ดวานเก้น-ล่องเรือชมฟยอร์ด-ฟลัม-ออสโล-ออสโล-ล่องเรือสำราญ DFDS-โคเปนเฮเก้น(เดนมาร์ก)-เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด-ท่าเรือนูฮาวน์-จัตุรัสอมาเลียนบอร์ก-
ต.ค. - 65

เริ่มต้น

86,900
VIETNAM ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 16,990.- บิน WE

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Smile Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220627
พักเมืองกลางหุบเขา ซาปา 2คืน-ล่องเรือนิงห์บิงห์ – นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน-ซาปา – เช็คอินที่เที่ยวใหม่ โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ -ทำเนียบประธานาธิบดี – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน
โหน่ยบ่าย – เมืองฮานอย – ซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต-นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน-เมืองฮานอย – สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย-เมืองฮานอย – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์
พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN HOT POT+ไวน์แดง

เริ่มต้น

16,990
VIETNAM ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 14,990.- บิน WE

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Smile Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220621
นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย – เมืองดาลัด – นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ – น้ำตกดาตันลา - ลานอเนกประสงค์ดาลัด -เมืองโฮจิมินห์ – ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอทเทอร์ดัม-ทะเลสาบซวนเฮือง – ทุ่งไฮเดรนเยีย – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋ – บ้านเพี้ยน -โบสถ์สีชมพู – กระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม
เมืองโฮจิมินห์ – ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอทเทอร์ดัม – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง-นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย – เมืองดาลัด – นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ – น้ำตกดาตันลา - ลานอเนกประสงค์ดาลัด – ดาลัดไนท์มาร์เก็ต-ทะเลสาบซวนเฮือง – ทุ่งไฮเดรนเยีย – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋ – บ้านเพี้ยน – โบสถ์สีชมพู – กระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม-ฟาร์มชะมด – เมืองโฮจิมินห์ – ตลาดเบนถัน – สนามบินเตินเซินเญิ้ต
พิเศษ แซลม่อนหม้อไฟ ชิมไวน์แดงเลิศรส

เริ่มต้น

14,990
SINGAPORE WELL- KNOWN 3วัน 2คืน เดินทาง ก.ค. - มี.ค. 66 ราคาเริ่มต้น 10,999.- บิน THAI VIETJET AIR (VZ) (SPHZ-08)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

SPHZ08
ชม GARDEN BY THE BAY พิเศษ!!นำท่านขึ้นชมวิวบนทางเดินลอยฟ้า Super tree -ได้เก็บภาพ “คังคุไบ” สไตล์ ย่าน Street Art Kampong Glam Street และ Little India-ขอพรเสริมศิริมงคล ณ วัดแขก- ไหว้พระเขี้ยวแก้ว - ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน- ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียง และน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia -อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ - ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ
สิงคโปร์ – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – รวมขึ้น Super tree - วัดแขก – วัดเจ้าแม่กวนอิม – คลากคีย์ - มาริน่า เบย์ แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light-วัดพระเขี้ยวแก้ว – LITTLE INDIA – KAMPONG GLAM STREET ART - THE JEWEL CHANGI
กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย

เริ่มต้น

11,499
AUSTRIA ITALY DOLOMITE ออสเตรีย อิตาลี โดโลไมทฺ 9วัน 6คืน ราคาเพียง 79,990.- บิน QR

จำนวนวัน

9 วัน 8 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220716
เวียนนา-ฮอลสตัท-ซาลสเบิร์ก-อินส์บรุค เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุนที่มีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรีย อุทยานแห่งชาติโดโลไมท์-ออร์ทิเซ่ ขึ้นกระเช้าสู่เนินเขา แอลป์ ดิซุสเซ่ ชมวิวทิวทัศน์บนทุ่งหญ้าราบเลียบบนภูเขา ที่ขึ้นชื่อว่ากว้างใหญ่ที่สุดในยุโรป ทะเลสาบมิซูลิน่า-คอร์ติน่าดีอัมเปสโซ่-เวนิสมาสเทร่ เกาะเวนิส-จัตุรัสซานมาร์โค-มิลาน-ช้อปปิ้งมิลาน
โดฮา(กาต้าร์)-เวียนนา(ออสเตรีย)-พระราชวังเชิรนน์บรุนน์-เวียนนา-ฮอลสตัท-ซาลสเบิร์ก(ออสเตรีย)-ซาลสเบิร์ก-อนุสาวรีย์โมสาร์ต-อินส์บรุค(ออสเตรีย)-ตำหนักหลังคาทองคำ-อินน์สบรูค(ออสเตรีย)-ออร์ทิเซ่-นั่งกระเช้าขึ้นสู่แอลป์ ดิซุสเซ-ทะเลสาบมิซูลิน่า-คอร์ติน่าดีอัมเปสโซ่(อิตาลี)-คอร์ติน่าดีอัมเปสโซ่-เวนิสเมสเทร่-เกาะเวนิส-เวนิสเมสเทร่(อิตาลี)-เวนิสเมสเทร่-ช้อปปิ้ง Fidenza Village Outlet-มิลาน (อิตาลี)-มิลาน-มิลานดูโอโม-สนามบินมาร์เพ็นซ่า-สนามบินโดฮา
ต.ค. - 65

เริ่มต้น

88,900
ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชก สโลวา ENJOY EAST EUROPE เดินทาง ก.ย. - ต.ค. 65 8วัน 5คืน ราคาเพียง 55,900.- บิน บิน อี.วี.เอ.แอร์ (BR)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 EVA Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

GQ3VIEBR001
ปราก– ปราสาทปราก – สะพานชาร์ล – เมืองเก่าปราก-ปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ชาลส์บวร์ก – ปราก -ชาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – กรุงบราติสลาว่า-เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ -บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – เวียนนา -กรุงบูดาเปสต์–ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ปราก-ปราสาทปราก – สะพานชาร์ล – เมืองเก่าปราก-– เชสกี้ครุมลอฟ – ชาลส์บวร์ก – ปราก -ชาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – กรุงบราติสลาว่า-บราติสลาว่า–OUTLET–กรุงบูดาเปสต์–ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – เวียนนา
เมนูพิเศษเป็ดอบโบฮีเมียนสไตล์เชค

เริ่มต้น

58,900
เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 12,888.- บิน VZ

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220551
ชม เมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี -ทานอาหารเย็น พร้อมสวมชุดจักรพรรดิ นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค -ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ -ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง -สักการะวัดลินห์อึ๋ง
ดานัง - สะพานมังกร-หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองโบราณฮอยอัน - บานาฮิลล์สวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR - สวนสนุกThe Fantasy Park-สะพานโกเด้นบริดจ์- นั่งรถไฟโบราณ- เมืองเว้- พระราชวังไดโน้ย - ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่ - ร้านเยื่อไม้ไผ่ - วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน
เมนูพิเศษ กุ้งมังกร

เริ่มต้น

12,888
OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์เซเลบริตี้ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 29,888.- บิน XJ

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220429
ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดในภูมิภาค ณ หุบเขาโครังเค-เยือน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริเสาโทริอิพันต้นแห่งเกียวโต-ช้อปปิ้งซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองนาโกย่า-เที่ยวเมืองแห่งสายน้ำ เมืองกุโจฮาจิมัง-ชม หมู่บ้านมรดกโลกการันตีโดยUNESCO ณชิราคาวาโกะ-เดินชิว เมืองเก่าทาคายาม่าฉายาLittle Kyoto ณถนนซันมาจิซูจิ-ชมปราสาททองณวัดคินคะคุจิ แห่งเกียวโต-สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นเรียนรู้พิธีชงชาณ วัดเฮอัน
คันไซโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น - เมืองเกียวโต- ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ–นาโกย่า-หุบเขาโครังเค - ช้อปปิ้งซาคาเอะ-เมืองนาโกย่า - เมืองกุโจฮาจิมัง – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามะ – ถนนซันมาจิซูจิ – เมืองนาโกย่า -ศาลเจ้าเฮอัน- การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น- วัดคินคะคุจิ - เมืองโอซาก้า- เอ็กซ์โปซิตี้- ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เริ่มต้น

29,888
โตเกียว ฟูจิ สวยเสมอ กระเช้าคาจิ ช้อปปิ้ง 5 ย่านดัง 6วัน 4 คืน เดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 65 ราคาเริ่มต้น 45,777.- บิน การบินไทย (TG) SPJ-04

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

SPJ04
ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ - โกเทมบะพรีเมียม -โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ศาลเจ้าโคมิทาเกะ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - กระเช้าคาจิ คาจิ - หมูบ้านโอชิโนะฮักไก-อิบารากิ - พระใหญ่อุชิคุไดบุทสึ - สวนริมทะเลฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค -ตลาดปลาซึกิจิ - ย่านฮาราจูกุ - ศาลเจ้าเมจิ
โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - แม่น้ำสุมิตะ - โตเกียวสกายทรี - ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ - โกเทมบะพรีเมียม เอาท์เล็ต – แช่ออนเซ็น-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ศาลเจ้าโคมิทาเกะ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - กระเช้าคาจิ คาจิ - หมูบ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว - กันดั้มโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - สะพานสายรุ้ง-อิบารากิ - พระใหญ่อุชิคุไดบุทสึ - สวนริมทะเลฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค –Duty Free - ช้อปปิ้งชินจุกุ - ดิสนีย์ช็อป-ตลาดปลาซึกิจิ - ย่านฮาราจูกุ - ศาลเจ้าเมจิ - ชิบูย่า - ช้อปปิ้งกินซ่า
พิเศษ!!บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

เริ่มต้น

45,777
TOKYO โคเซียที่รัก 5วัน 3คืน เดินทาง ต.ค 65 ราคาเริ่ต้น 29,999.- บิน AIR ASIA X (XJ) NRT02

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

NRT02
วัดนาริตะซัน ชินโชจิ – นาริตะโอโมเตซันโดะ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – โกเท็มบะ- ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ -สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ - ตลาดปลานาคามินาโตะ โอซากานะอิจิบะ
นาริตะ – วัดนาริตะซัน ชินโชจิ – นาริตะโอโมเตซันโดะ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – โกเท็มบะ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ –ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ- สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ - ตลาดปลานาคามินาโตะ โอซากานะอิจิบะ - เมืองเก่าซาวาระ - อิออน นาริตะมอลล์
เมนู บุฟเฟ่ต์ YAKINIKU , เมนู เซตอาหารญี่ปุ่น+ บุฟเฟ่ต์ขาปู

เริ่มต้น

29,999
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน เดินทาง สค.-มีค. 66 ราคาเริ่มต้น 14,899.- บิน แอร์เอเชีย ( FD ) FDH1

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

FDH1
ชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก , ช้อปปิ้งตลาดดังฮานอย ตลาด 36 สาย เช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า คาเฟ่ พิเศษ นั่งกระเช้าขึ้นสู้ยอดเขาฟานซีปัน / นั่งรถไฟชมเมืองซาปา พักที่ ซาปา 2 คืน / ฮานอย 1 คืน
ฮานอย -ซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ - โบสถ์หินที่เก่าแก่ – ตลาดไนต์เมืองซาปา-นั่งรถไฟชมเมืองซาปา - นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน (รวมค่ากระเช้าแล้ว) – หมู่บ้าน Cat Cat-ซาปา–ลาวไก–ฮานอย–สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบ-ฮานอย – นิงห์บิงห์ -ตามก๊ก – วัดเฉินก๊วก
อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ / หม้อไฟปลาแซลมอน

เริ่มต้น

14,899
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน เดินทาง สค.-มีค. 66 ราคาเริ่มต้น 14,899.- บิน แอร์เอเชีย ( FD ) FDH1

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

FDH1
ชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก , ช้อปปิ้งตลาดดังฮานอย ตลาด 36 สาย เช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า คาเฟ่ พิเศษ นั่งกระเช้าขึ้นสู้ยอดเขาฟานซีปัน / นั่งรถไฟชมเมืองซาปา พักที่ ซาปา 2 คืน / ฮานอย 1 คืน
ฮานอย -ซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ - โบสถ์หินที่เก่าแก่ – ตลาดไนต์เมืองซาปา-นั่งรถไฟชมเมืองซาปา - นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน (รวมค่ากระเช้าแล้ว) – หมู่บ้าน Cat Cat-ซาปา–ลาวไก–ฮานอย–สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบ-ฮานอย – นิงห์บิงห์ -ตามก๊ก – วัดเฉินก๊วก
อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ / หม้อไฟปลาแซลมอน

เริ่มต้น

14,899
ทัวร์เที่ยวไทย ตะลุยเบตง ชมทะเลหมอก 3 วัน 2 คืน เดินทาง กค. - ตค. 65 ราคาเริ่มต้น 9,999.- (โครงการรัฐช่วยจ่าย เริ่มต้น 5,999.-)บิน นกแอร์ (DD) QQBET-DD003

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 NOK Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

QQBETDD003
จุดชมวิวสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง-ป้ายโอเคเบตง-ตู้ไปรษณีย์สูง-ใหญ่ที่สุดในโลก-อุโมงค์มงคลฤทธิ์- หอนาฬิกาเมืองเบตง-ดพุทธาธิวาส-วัดกวนอิม-ป้ายใต้สุดสยาม-สนามบินเบตง-ร้านของฝากเมืองเบตง-ร้านวุ้นดำ (เฉาก๊วยก.ม.4)–สวนหมื่นบุปผา-อุโมงค์ปิยะมิตร-บ่อน้ำพุร้อน-สะพานแขวนแตปูซู–วัดช้างให้
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-จุดชมวิสกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-วัดพุทธาธิวาส-วัดกวนอิม-ป้ายใต้สุดสยาม-สนามบินเบตง-ร้านของฝากเมืองเบตง-ร้านวุ้นดำ (เฉาก๊วยก.ม.4)–สวนหมื่นบุปผา-อุโมงค์ปิยะมิตร-บ่อน้ำพุร้อน-ศาลาประชาคมวสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง-ป้ายโอเคเบตง-ตู้ไปรษณีย์สูง-ใหญ่ที่สุดในโลก-อุโมงค์มงคลฤทธิ์- หอนาฬิกาเมืองเบตง-สะพานแขวนแตปูซู–วัดช้างให้-มัสยิดกลางสงขลา-ตลาดกิมหยง
เมนูพิเศษเบตง ไก่สับเบตง ปลาจีนนึ่งซีอิ๊ว ถั่วเจี๊ยนเคาหยก ปลานิลสายน้ำ

เริ่มต้น

9,999
วังเวียง เวียงจันทน์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน เดินทาง กค.-ธค. 65 ราคาเริ่มต้น 12,888.- บิน Thai Smile (WE)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Smile Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD221006
พระธาตุหลวง - สวนประตูชัย - รถไฟความเร็วสูง - หลวงพระบาง -ใส่บาตรข้าวเหนียว • ตลาดเช้าเมืองหลวง • พระราชวังเก่า • พระธาตุภูสี • วัดเชียงทอง -นั่งรถไฟความเร็วสูง • วังเวียง -ล่องเรือแม่น้ำซอง - ขับรถ ATV – บลูลากูน - ถ้ำปูดำ Devil & Blade Stone
อุดรธานี - เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - สวนประตูชัย - รถไฟความเร็วสูง - หลวงพระบาง - ตลาดมืด-ใส่บาตรข้าวเหนียว • ตลาดเช้าเมืองหลวง • พระราชวังเก่า • พระธาตุภูสี • วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี • นั่งรถไฟความเร็วสูง • วังเวียง • ถนนโรตี-ล่องเรือแม่น้ำซอง - ขับรถ ATV – บลูลากูน - ถ้ำปูดำ Devil & Blade Stoneนั่งรถไฟความเร็วสูง - ด่านเวียงจันทร์ - อุดรธานียง • ถนนโรตี
เมนูแหนมเนืองต้นตำหรับ

เริ่มต้น

14,888
VIETNAM เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน เดินทาง สค. - ตค. 65 ราคาเริ่มต้น 9,990.- บิน THAI VIETJET AIR (VZ) ZGDAD-2210VZ

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGDAD2210VZ
บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – เมืองดานัง-ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น -สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – เมืองดานัง-บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – เมืองดานัง-สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลส์ , พิเศษ ... เมนูกุ้งมังกร
ก.ย. - 65

เริ่มต้น

11,990
AUTUMN SEASON HOKKAIDO ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ โทยะโนโบริเบทสึ 5วัน 3คืน เดินทาง ตค. - พย. 65 ราคาเริ่มต้น 32,888.- บิน AIR ASIA X (XJ) JXJ05

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

JXJ05
ชมน้ำพุร้อนที่หุบเขานรกจิโกคุดานิ โทยะ ชมวิวทะเลสาบโทยะจุดชมวิว Silo Observatory เที่ยวฟาร์มหมีสีน้ำตาล นั่งกระเช้า Mt.Usu Ropeway สัมผัสวิวธรรมชาติแบบพาโนรามา โอตารุ เที่ยวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ชม ร้านเครื่องแก้วโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซัปโปโร สวนสาธารณะโอโดริ ชมหอนาฬิกา Sapporo Clockโรงงานช็อกโกแลต Ishiya พัก ออนเซ็น 1คืน ซัปโปโร 2 คืน
มืองโนโบริเบทสึ-หุบเขานรกจิโกคุดานิ-จุดชมวิว Silo Observatory-ที่พักออนเซ็น-ชมวิวของทะเลสาบโทยะโดยขึ้นกระเช้า Mt.Usu Ropeway-ฟาร์มหมีสีน้ำตาล-คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ- เครื่องแก้วโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-ซัปโปโร-โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ-ที่พักซัปโปโร -สวนสาธารณะโอโดริ-หอนาฬิกาซัปโปโร-ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด-JTC Hokkaido แหล่งช้อปปลอดภาษี-ตลาดปลาโจไกอิจิบะ-เนินพระพุทธเจ้า-มิตซุยเอาท์เล็ท-ที่พักซัปโปโร
บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างYakiniku และ ขาปู

เริ่มต้น

32,888
เวียดนาม ซาปา ฮายอย 4วัน 3คืน เดินทาง ตค. - ธค. 65 ราคาเริ่มต้น 16,999.- บิน เวียดเจ็ท (VJ) SP01-VJ

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Vietjet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

SP01VJ
ฮานอย - เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต – ถนนคนเดินซาปา -นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – น้ำตกสีเงิน – เมืองลาวไก ตลาดก๊กเลี้ยว - เมืองฮานอย -ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน
เมืองฮานอย – ช็อปปิ้งย่านเก่าแก่ ถนน 36 สาย -ฮานอย - เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต – ถนนคนเดินซาปา - เข้าสู่ที่พัก -นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – น้ำตกสีเงิน – เมืองลาวไก ตลาดก๊กเลี้ยว - เมืองฮานอย – เข้าสู่ที่พัก -ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน
เมนูพิเศษ!!! ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล +พิเศษไวน์แดง , เมนูพิเศษ!!! เซนบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ
ต.ค. - 65
ธ.ค. - 65

เริ่มต้น

16,999
มหัศจรรย์ นครพนม บึงกาฬ 3วัน 2คืน เดินทาง มิย. -ตค. 65 ราคาเริ่มต้น 7,999.- บิน นกแอร์ (DD) BTTH42

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 NOK Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTTH42
ล่องเรือเกาะดอนโพธิ์ •ถ้ำนาคี •บึงกาฬ-ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ จุดชมวิวหินสามวาฬ•ถ้ำนาคา•ถนนคนเดินนครพนม-พระธาตุพนม (พิเศษ พิธีแห่ผ้าห่มพระธาตุพนม)•พระธาตุน้อยศรีบุญเรือง • พระธาตุมรุกขนคร
นครพนม • ศาลปู่อือลือนาคราช • ล่องเรือเกาะดอนโพธิ์ •ถ้ำนาคี •บึงกาฬ-ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ จุดชมวิวหินสามวาฬ•ถ้ำนาคา•ถนนคนเดินนครพนม-พระธาตุพนม (พิเศษ พิธีแห่ผ้าห่มพระธาตุพนม)•พระธาตุน้อยศรีบุญเรือง • พระธาตุมรุกขนคร
ร้านอาหาร,แบบท้องถิ่น (ข้าวจี่+หมูปิ้ง)
ก.ย. - 65

เริ่มต้น

8,999
GENTING DREAM สิงคโปร์–เกาะบินตัน/เกาะบาตัม(อินโดนีเซีย)–สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน เดินทาง ส.ค. - ธ.ค. 65 ราคาเริ่มต้น 25,900.- บิน สกู๊ด แอร์ไลน์ (TR)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Scoot Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD221027
สิงคโปร์-ท่าเรือสำราญ Marina Bay Cruise Centre-เกาะบินตัน/เกาะบาตัม(อินโดนีเซีย)-อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมเกาะบินตันหรือเกาะบาตัม-สิงคโปร์(ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre)
สิงคโปร์-ท่าเรือสำราญ Marina Bay Cruise Centre-เกาะบินตัน/เกาะบาตัม(อินโดนีเซีย)-อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมเกาะบินตันหรือเกาะบาตัม-สิงคโปร์(ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre)
ต.ค. - 65

เริ่มต้น

27,500
ทัวร์เที่ยวไทย สายมูเตลู ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี สักการะ 3 พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 12,900.- (โครงการทัวร์เที่ยวไทย จ่ายเพียง 7,900.-) บิน นกแอร์ (DD) TDGBKN-DD001

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 NOK Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

TDGBKNDD001
พระธาตุเรณู-พระธาตุพนม-พระธาตุน้อยศรีบุญเรือง-พญาศรีสัต ตนาคราช-บึงกาฬ-หินสามวาฬ-ถ้ำนาคา-ศาลปู่อือลือนาคราช-ล่องเรือเกาะดอนโพธิ์-ถ้ำนาคี-สกลนคร
สกลนคร-นครพนม-พระธาตุเรณู-พระธาตุพนม-พระธาตุน้อยศรีบุญเรือง-พญาศรีสัต ตนาคราช-บึงกาฬ-หินสามวาฬ-ถ้ำนาคา-ศาลปู่อือลือนาคราช-ล่องเรือเกาะดอนโพธิ์-ถ้ำนาคี-สกลนคร
ร้านอาหาร

เริ่มต้น

12,900
EAST EUROPE มิวนิค ฮัลล์สตัทท์ ปราก เวียนนา 8วัน 5คืน เดินทาง ก.ย. - ธ.ค. 65 ราคาเริ่มต้น 53,990.- บิน ETIHAD AIRWAYS (EY) ZGMUC-2207EY

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Etihad Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGMUC2207EY
เมืองฮัลล์สตัทท์– เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ – เมืองเชสกี้ บูดาโจวิค-เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตล์–เมืองซาลส์บูร์ก– สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท-เมืองมิวนิค –ถ่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา – ศาลากลางเมืองมิวนิค-เข้าชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส -พระราชวังฮอฟเบิร์ก–โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น
เมืองมิวนิค –ถ่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา – ศาลากลางเมืองมิวนิค–ช้อปปิ้งจัตุรัสมาเรียน พลัทซ์–เมืองฟุสเซ่น-เมืองชวานเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตล์–เมืองซาลส์บูร์ก– สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท -เมืองฮัลล์สตัทท์– เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ -เมืองปราก – เข้าชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – พระราชวังหลวง ย่านช่องทองโบราณ–สะพานชาร์ล – ศาลาว่าการหลังเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร์-เมืองเวียนนา –พระราชวังฮอฟเบิร์ก–โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น–พระราชวังเชินบรุนน์
พิเศษเมนู ปลาเทราต์ย่าง

เริ่มต้น

53,990
ENGLAND LOBSTER MANCHESTERANFIELD อังกฤษ 7วัน 5คืน เดินทาง ก.ย. - ธ.ค. 65 ราคาเริ่มต้น 63,900.- บิน อี.วี.เอ.แอร์ (BR) GQ3LHR-BR001

จำนวนวัน

7 วัน 5 คืน

สายการบิน

 EVA Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

GQ3LHRBR001
พักลอนดอน 4 คืน |เบอร์ตัน ออน เดอะวอเทอร์ | สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด| สโตนเฮ้นจ์ เข้าชมสนามฟุตบอลแอนด์ฟิลด์|เมนูพิเศษ Fish and Chip เป็ดย่างโฟร์ซีซั่น และเบอร์เกอร์ล๊อบส์เตอร์
ลอนดอน – เบอร์ตัน ออนเดอะวอเทอร์ – สแตรทฟอร์ด – แมนเชสเตอร์ - สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด,แมนเชสเตอร์ – ลิเวอร์พูล –เข้าชมสนามฟุตบอลแอนฟีลด์ - BICESTER VILLAGE OUTLET – ลอนดอน,ลอนดอน – บาธ – พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน – ซาลส์บัวรี – สโตนเฮ้นจ์ – ลอนดอน,อิสระเที่ยวลอนดอนตามอัธยาศัย,ลอนดอน – ทาวเวอร์บริดจ์– ลอนดอนอาย - ช้อปปิ้ง - สนามบิน
ภัตตาคารอาหารจีน(พิเศษ เป็ดย่างโฟร์ซีซั่น) , อาหารพื้นเมือง (Fish and Chips)

เริ่มต้น

63,900
อุดร - ลาว ข้อยฮักเจ้า เวียงจันทร์ หลวงพระบาง วังเวียง 4วัน 3คืน เดินทาง ส.ค. - ธ.ค. 65 ราคาเริ่มต้น 14,999.- บิน นกแอร์ (DD) LA003

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 NOK Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

LAO03
นครหลวงเวียงจันทน์ – วัดศรีเมือง –ประตูชัย– ชมหอพระแก้ว – พระธาตุหลวง– ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง -พระราชวังเก่าหลวงพระบาง– ถ้ำติ่ง – วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – พระธาตุพูสี-ตักบาตรข้าวเหนียว– วัดวิชุน – วัดเชียงทอง– น้ำตกตาดกวางสี– ขึ้นรถไฟความเร็วสูงจากหลวงพระบางสู่วังเวียง-ล่องเรือชมแม่น้ำซอง – บลูลากูน – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวจังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์ – วัดศรีเมือง –ประตูชัย– ชมหอพระแก้ว – พระธาตุหลวง– ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง – ตลาดมืดหลวงพระบาง-พระราชวังเก่าหลวงพระบาง– ถ้ำติ่ง – วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – พระธาตุพูสี-ตักบาตรข้าวเหนียว– วัดวิชุน – วัดเชียงทอง– น้ำตกตาดกวางสี– ขึ้นรถไฟความเร็วสูงจากหลวงพระบางสู่วังเวียง-ล่องเรือชมแม่น้ำซอง – บลูลากูน – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
ร้านอาหาร , อาหารของโรงแรม

เริ่มต้น

14,999
อุดร - ลาว น่าฮักหลาย เวียงจันทร์ หลวงพระบาง วังเวียง 3วัน 2คืน เดินทาง ส.ค. - ก.ย. 65 ราคาเริ่มต้น 12,999.- บิน นกแอร์ (DD) LA004

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 NOK Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

LAO04
เวียงจันทน์ – วัดศรีเมือง – ชมหอพระแก้ว – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – ร้านหัตกรรมเครื่องเงิน – ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง -ตักบาตรข้าวเหนียว –วัดเชียงทอง – พระราชวังเก่าหลวงพระบาง – พระธาตุพูสี – น้ำตกตาดกวางสี – ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่วังเวียง-บลูลากูน – สะพานแขวนสีฟ้า – ถ้ำนางฟ้า–สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวจังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์ – วัดศรีเมือง – ชมหอพระแก้ว – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – ร้านหัตกรรมเครื่องเงิน – ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง – ตลาดมืดหลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว –วัดเชียงทอง – พระราชวังเก่าหลวงพระบาง – พระธาตุพูสี – น้ำตกตาดกวางสี – ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่วังเวียง-บลูลากูน – สะพานแขวนสีฟ้า – ถ้ำนางฟ้า–สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
ร้านอาหาร

เริ่มต้น

12,999
VIETNAM เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ (พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน) 4วัน 3คืน เดินทาง ส.ค. - ธ.ค. 65 ราคาเริ่มต้น 13,888.- บิน AIR ASIA (FD) VFD04

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

VFD04
นั่งกระเช้าทะลุหมอกสู่เมืองเทพนิยายบานาฮิลล์หมู่บ้านฝรั่งเศส-สวนดอกไม้แห่งความรักถ่ายรูปสุดชิค! กับ สะพานมือ Golden bridge-ล่องเรือมังกรแม่น้ำเฮืองวัดเทียนมู่พระราชวังไดโนยนั่งซิโคล่ชมเมืองเว้-เยี่ยมชมเมืองมรดกโลกฮอยอันอันล้ำค่าสัญลักษณ์เวียดนามสะพานมังกร-หมู่บ้านกั๊มทานสนุกสนานไปกับกิจกรรมนั่งเรือกระด้ง -ถ่ายภาพกับโบสถ์สีชมพูแวะให้ท่านซื้อของฝากที่ตลาดฮาน-พิเศษ!! พักโรงแรม Mercure Bana Hills บนบานาฮิลล์ 1 คืน
ดานัง – เมืองเว้ – ร้าน OTOP – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา –ล่องเรือแม่น้ำเฮือง-เมืองเว้ - พระราชวังไดโนย – นั่งซิโคล่ชมเมืองเว้ - เมืองดานัง - ร้านOTOP - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น-บานาฮิลล์ –หมู่บ้านฝรั่งเศสและสวนดอกไม้ – ชมโรงไวน์Debay Wine Cellar - สะพานมือGoldenBridge-บานาฮิลล์ - เมืองดานัง– วัดหลินอึ๋ง- เมืองฮอยอัน - ร้าน OTOP - หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง – ชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน – สะพานมังกร-เมืองดานัง- โบสถ์สีชมพู - ตลาดฮาน

เริ่มต้น

14,888
โตเกียว ฟูจิ สวยเสมอ กระเช้าคาจิ ช้อปปิ้ง 5 ย่านดัง 6วัน 4 คืน เดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 65 ราคาเริ่มต้น 45,777.- บิน การบินไทย (TG) SPJ-04

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

SPJ04
ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ - โกเทมบะพรีเมียม -โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ศาลเจ้าโคมิทาเกะ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - กระเช้าคาจิ คาจิ - หมูบ้านโอชิโนะฮักไก-อิบารากิ - พระใหญ่อุชิคุไดบุทสึ - สวนริมทะเลฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค -ตลาดปลาซึกิจิ - ย่านฮาราจูกุ - ศาลเจ้าเมจิ
โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - แม่น้ำสุมิตะ - โตเกียวสกายทรี - ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ - โกเทมบะพรีเมียม เอาท์เล็ต – แช่ออนเซ็น-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ศาลเจ้าโคมิทาเกะ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - กระเช้าคาจิ คาจิ - หมูบ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว - กันดั้มโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - สะพานสายรุ้ง-อิบารากิ - พระใหญ่อุชิคุไดบุทสึ - สวนริมทะเลฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค –Duty Free - ช้อปปิ้งชินจุกุ - ดิสนีย์ช็อป-ตลาดปลาซึกิจิ - ย่านฮาราจูกุ - ศาลเจ้าเมจิ - ชิบูย่า - ช้อปปิ้งกินซ่า
พิเศษ!!บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

เริ่มต้น

45,777
 น่าน แพร่ พิษณุโลก บันทึกรัก...เมืองน่าน 4 วัน 2 คืน เดินทาง ก.พ. 66 ราคาเริ่มต้น 8,200.- (โครงการทัวร์เที่ยวไทย เริ่มต้นเพียง 4,920.-) เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ QQNNT-VN002

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 รถตู้

โรงแรม

รหัสทัวร์

QQNNTVN002
พระธาตุแช่แห้ง - วัดศรีพันต้น - วัดภูมินทร์ - วัดศรีมงคล วัดภูเก็ต - วัดปรางค์ - ถนนคนเดินปัว - ถนนลอยฟ้า 1256 - ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715 -หมู่บ้านสะปัน บ่อเกลือสินเธาว์ - โค้งหมายเลข3 เฮือนฮังต่อ - ถนนคนเดินน่าน
พระธาตุแช่แห้ง – วัดศรีพันต้น – วัดภูมินทร์ – วัดศรีมงคล – วัดภูเก็ต – วัดปรางค์ - ถนนคนเดินปัว -ชมถนนลอยฟ้าถนนหลวงหมายเลข 1256 – จุดชมวิว 1715 - หมู่บ้านสะปัน-บ่อเกลือสินเธาว์-โค้งหมายเลข3-เฮือนฮังต่อ-ถนนคนเดินน่าน-พระธาตุช่อแฮ-วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร
อาหารโรงแรม

เริ่มต้น

8,200