Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์ไต้หวัน
พบ
580 ช่วงวันเดินทาง จาก 65 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
TAIWAN VERY ZAB ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา 4วัน 3คืน เดินทาง ก.ค. - ต.ค. 66 เริ่มต้น 15,888.- บิน VIETJET AIR (VZ)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

TVZ16
เช็คอินแลนด์มาร์ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 ไหว้ขอพร วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน เยือน อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน ย่านซีเหมินติง ไถจง
เมืองไถจง – โรงละครไถจง - ตลาดกลางคืนไถจง - เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชา TEA SHOP - เมืองไทเป - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 - เมืองเถาหยวน - ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน
พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน

เริ่มต้น

16,888
TAIWAN ซุปตาร์...TAIWAN ลำนำรักในสายลมหนาว เถาหยวน - ไถจง - นานโถ - ไทเป 4 วัน 3 คืน เดินทาง พ.ย. 66 - มี.ค. 67 ราคา 16,888.- บิน เวียดเจ็ทแอร์ (VZ)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

TPEVZ0123
ล่องเรือ ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สัมผัสประสบการณ์ในการใส่ ชุดกี่เพ้า เที่ยวตลาดตี้ฮวา และ วัดเสียไห่เฉิงหวง ขอพร วัดเสียไห่เฉิงหวง ศาลเจ้าที่ศักดิสิทธิ์เรื่องความรักที่สุดในไต้หวัน ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ที่ หมู่บ้านซื่อ ซื่อ หนันซุน เช็คอินที่เที่ยวสุดคิ้วท์ที่ หมู่บ้านแมวโหวต้ง
เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย - เมืองนานโถ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป ขนมพายสับปะรด - ซีเหมินติง ไนซ์มาร์เก็ต - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - หมู่บ้านแมวโหวต้ง - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ตลาดตี้ฮวา สัมผัสประสบการณ์ในการใส่ชุดกี่เพ้า - วัดเสียไห่เฉิงหวง - วัดหลงซาน - ร้าน Cosmetics Shop - หมู่บ้านซื่อ ซื่อ หนันซุน
เมนูปลาประธานาธิบดี

เริ่มต้น

16,888
Good TAIWAN ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ซือเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน เดินทาง พ.ย. - ม.ค. 67 ราคา 16,888.- บิน VIETJET AIR (VZ)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

TVZ22
เช็คอินแลนด์มาร์คหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมลอยซือเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ไหว้ขอพร วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน เยือนอนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน ย่านซีเหมินติง ตลาดไถจง
นิวไทเป - สถานีซือเฟิ่นและผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองไทเป - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก -

เริ่มต้น

16,888
Pink Season TAIWAN ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ซือเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 67 ราคา 16,888.- บิน VIETJET AIR (VZ)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

TVZ23
อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101 ขอพร วัดหลงซาน ชมความงามวัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมลอยซือเฟิ่น ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง ตลาดไถจง ร้านค้าปลอดภาษี
นิวไทเป - สถานีซือเฟิ่นและผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองไทเป - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - Duty Free - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เริ่มต้น

16,888
TAIWAN ไต้หวัน 4วัน 3คืน เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 66 ราคา 15,990.- บิน VIET JET AIRLINE (VZ)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VZTPE61
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – วัดหลงซาน -ซีเหมินติง - ร้านสร้อย Germanium – อุทยานหินเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอูหลง - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ร้านเครื่องสำอาง – ชิมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – วัดหลงซาน -ซีเหมินติง - ร้านสร้อย Germanium – อุทยานหินเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101
เมนูพิเศษพระกระโดดกำแพง

เริ่มต้น

16,990
TAIWAN ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง 4วัน 3คืน เดินทาง ต.ค. 66 - ม.ค. 67 ราคา 16,990.- บิน VIETJET AIR (VZ)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGTPE2325VZ
เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ –ร้านพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – บูราโนแห่งไต้หวัน – ตลาดจีหลง - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านเอ็นไซม์ – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง - เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ –ร้านพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – บูราโนแห่งไต้หวัน – ตลาดจีหลง - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101

เริ่มต้น

16,990
TAIWAN ไต้หวัน แบบใหม่แบบสับ 4วัน 3คืน เดินทาง ส.ค. 66 - ก.พ. 67 ราคา 16,999.- บิน เวียตเจ็ท (VZ)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

TPE03
เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ย่านซีเหมินติง - ร้าน GERMANIUM – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน – HUAXI NIGHT MARKET เมืองไถจง – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า
เมืองไถจง – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า – ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ย่านซีเหมินติง - ร้าน GERMANIUM – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน – HUAXI NIGHT MARKET - อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก –ศูนย์เครื่องสำอาง
มื้อพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ , เมนูซีฟู้ดไต้หวัน

เริ่มต้น

16,999
TAIWAN ไต้หวัน ทะเลสาบ เจิ้งปิง 4วัน 3คืน เดินทาง พ.ค. - ต.ค. 66 ราคา 14,999.- บิน AIR ASIA (FD)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

FDTPE2
เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง - อี้จงไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป – Cosmetics Shop – ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ท่าเรือเจิ้งปิน – KEELUNG NIGHT MARKET
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ท่าเรือเจิ้งปิน – KEELUNG NIGHT MARKET - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง - อี้จงไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป – Cosmetics Shop – ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
เมนูพิเศษปลาประธานาธิบดี

เริ่มต้น

16,999
TAIWAN ไต้หวัน อั่ยต้าว ทาโรโกะ 4วัน 3คืน เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 66 ราคา 15,999.- บิน AIR ASIA (FD)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

FDTPE3
เมืองฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - - ร้านเห็ดหลินจื้อ - ซีเหมินติง - เมืองไทเป - Cosmetic shop - ร้านพายสับปะรด – SHEN ‘AO RAIL BIKE - หน้าผาชิงสุ่ย - Starbucks container Hualien
หน้าผาชิงสุ่ย - Starbucks container Hualien – ตงต้าเหมินไนท์มาร์เก็ต - เมืองฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - - ร้านเห็ดหลินจื้อ - ซีเหมินติง - เมืองไทเป - Cosmetic shop - ร้านพายสับปะรด – SHEN ‘AO RAIL BIKE - ท่าเรือเจิ้นปิง – KEELUNG NIGHT MARKET
เมนูอาหารจีน

เริ่มต้น

16,999
TAIWAN ไต้หวัน พี่สิงโตจัดให้ บินไป..ไทเป 4วัน 3คืน เดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 66 ราคา 16,999.- บิน THAI LION AIR (SL)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTTPE28SL
เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดปลาไทเป • เมืองนิวไทเป • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองเถาหยวน - วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง
เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดปลาไทเป • เมืองนิวไทเป • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองเถาหยวน

เริ่มต้น

16,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 65 โปรแกรม