Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

ทัวร์จีน ไต้หวัน ไข่มุกระเบิด ไทจง เย๋หลิ่ว ตึกไทเป 101 5วัน3คืน (XW)

ทัวร์จีน ไต้หวัน ไข่มุกระเบิด ไทจง เย๋หลิ่ว ตึกไทเป 101 5วัน3คืน (XW)
เมนูพิเศษ !! แซนวิช และ ชานมไข่มุกไต้หวัน ท่านละ 1 ชุด, ปลาประธานาธิบดี, บุฟเฟ่ต์ ชาบูไต้หวัน, ซีฟู้ดส์ไต้หวัน
จีน-เถาหยวน-ผูหลี่–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-หมู่บ้านจิ่วเฟิน-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน
อิสระช้อปปิ้ง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ช้อปปิ้ง DUTY FREE ช้อปปิ้งซีเหมินติง

เดินทางช่วง

24 พ.ย. 62 - 26 มี.ค. 63 ( 36 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD192292
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
24 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 13,899 18,399 แสดง - 25
Sold Out
29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 14,899 19,399 แสดง - 31
Sold Out
1 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 14,899 19,399 แสดง - 31
Sold Out
4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 17,899 22,399 แสดง - 31
Sold Out
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 17,899 22,399 แสดง - 31
Sold Out
8 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 14,899 19,399 แสดง - 31
Sold Out
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 15,899 20,399 แสดง - 31
Sold Out
15 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 14,899 19,399 แสดง - 31
Sold Out
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 16,899 21,399 แสดง - 31
Sold Out
22 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 15,899 20,399 แสดง - 31
Sold Out
24 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 15,899 20,399 แสดง - 31
Sold Out
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 25,899 30,399 แสดง - 31
Sold Out
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 24,899 29,399 แสดง - 31
Sold Out
1 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 18,899 23,399 แสดง - 31
Sold Out
3 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 15,899 20,399 แสดง - 31
Sold Out
5 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 14,899 19,399 แสดง - 31
Sold Out
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 15,899 20,399 แสดง - 31
Sold Out
12 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 14,899 19,399 แสดง - 31
Sold Out
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 15,899 20,399 แสดง - 31
Sold Out
19 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 14,899 19,399 แสดง - 31
Sold Out
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 15,899 20,399 แสดง - 31
Sold Out
2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 14,899 19,399 แสดง - 31
Sold Out
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 15,899 20,399 แสดง - 20
Sold Out
9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 14,899 19,399 แสดง - 31
Sold Out
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 15,899 20,399 แสดง - 31
Sold Out
16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 14,899 19,399 แสดง - 31
Sold Out
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 15,899 20,399 แสดง - 31
Sold Out
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 14,899 19,399 แสดง - 31
Sold Out
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 16,899 21,399 แสดง - 31
Sold Out
1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63 15,899 20,399 แสดง - 31
Sold Out
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 15,899 20,399 แสดง - 31
Sold Out
8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 14,899 19,399 แสดง - 31
Sold Out
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 15,899 20,399 แสดง - 31
Sold Out
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 14,899 19,399 แสดง - 31
Sold Out
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 15,899 20,399 แสดง - 31
Sold Out
22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 14,899 19,399 แสดง - 31
Sold Out