Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

อิตาลี สวิตเซอร์แลด์ ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน ราคาเริ่มต้น 92,999.- บิน QR

อิตาลี สวิตเซอร์แลด์ ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน ราคาเริ่มต้น 92,999.- บิน QR
(อาหารพื้นเมือง สปาเก็ตตี้ต้นตำหรับอิตาลี + อาหารจานหลัก (เมนคอร์ส) + ของหวาน)
กรุงเทพฯ – โรม(อิตาลี)-โรม – กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์– โคลอสเซียม–น้ำพุเทรวี่–บันไดสเปน–วิหารแพนเธออน–ปิซ่า(อิตาลี)-เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค-เมสเตร้ –มิลาน–มหาวิหารแห่งมิลาน – อินเทอร์ลาเค่น( สวิตเซอร์แลนด์ )-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี –สวิสสฟิงซ์–หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์–ลูเซิร์น( สวิตเซอร์แลนด์ )- เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล–อนุสาวรีย์สิงโต–เดินเล่นชิวๆชมเมือง –เมืองซุก–ดิจอง (ฝรั่งเศส)-ดิจอง –รถไฟด่วน TGV –พระราชวังแวร์ซายส์– ล่องเรือแม่น้ำแซน– ถนนชองเอลิเซ่ – ประตูชัยปารีส–อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู (ฝรั่งเศส)-ขึ้นหอไอเฟลชั้น2 –DUTY FREE –พิพิธภัณฑ์ลูฟร์– ช้อปปิ้ง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ)
สู่ กรุงโรม -สู่ นครรัฐวาติกัน-นำท่านเข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-ถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก -ท่านถ่ายภาพคู่กับประตูชัยคอนสแตนติน-ชมน้ำพุเทรวี่ -บันไดสเปน -ชมวิหารแพนเธออน-สู่แคว้นทอสคาน่า เมืองปิซ่า-ชมหอเอนเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก -สู่ เกาะเวนิส – เมรเตร้-สู่ เกาะซานมาร์โค-เมืองมิลาน-ถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งมิลาน -สู่ เมืองอินเทอร์ลาเค่น-สู่ เมืองเลาเทอร์บรุนเน่นเพื่อนำท่านขึ้นรถไฟ สายจุงเฟราบาห์เนน-นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็ก-ชม ถํ้านํ้าแข็ง 1,000 ปี -ไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดใน-ชมสะพานไม้ชาเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น-ชม พระราชวังแวร์ซาย-ชมประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียน -ถนนชองป์เซลิเซ่-ถ่ายภาพ หอไอเฟล-สู่ ร้านปลอดภาษี

เดินทางช่วง

9 ก.ค. 65 - 7 ธ.ค. 65 ( 10 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210167
เริ่มต้น
94,999 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
9 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 98,999 123,999 แสดง - 0
23 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 98,999 123,999 แสดง - 0
6 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 98,999 123,999 แสดง - 0
10 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 96,999 121,999 แสดง - 0
24 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 96,999 121,999 แสดง - 0
8 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 96,999 121,999 แสดง - 0
22 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 96,999 121,999 แสดง - 0
29 ต.ค. 65 - 6 พ.ย. 65 96,999 121,999 แสดง - 0
12 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65 94,999 119,999 แสดง - 0
29 พ.ย. 65 - 7 ธ.ค. 65 94,999 119,999 แสดง - 0