Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

SWITZERLAND SUPER DELUXE 10วัน 7คืน ราคาเริ่มต้น 143,999.- บิน QR

SWITZERLAND SUPER DELUXE 10วัน 7คืน ราคาเริ่มต้น 143,999.- บิน QR
ให้ท่านได้ลิ้มลองเมนูฟองดูว์แบบต้นตำหรับ ที่ขึ้นชื่อของสวิส ทั้ง 3 ชนิด เริ่มต้นจากชีส //เนื้อสัตว์ และ ช็อคโกแลต
ซูริค–เซนต์ มอริตซ์–เมืองโลคาร์โน –จัตุรัสเพียซซ่า แกรนด์-โลคาร์โน–อันเดอร์แมทท์– รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ZERMATT -เซอร์แมทท์–ยอดเขากรอนเนอร์แกรต–ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น –ลานหิมะ–ซาสเฟ่Saas-Fee-ซาสเฟ่–เขาอลาลีนฮอร์น–ถ้ำน้ำแข็ง Ice Pavilion–หมู่บ้านกรีเมนซ์-กรีเมนซ์–เวเวย์–อนุสาวรีย์ชาลี แชปปลิ้น–ประติมากรรมส้อม–กรุงเบิร์น–ย่านมาร์คกาสเซ –ทะเลสาบเบลาเซ่–อินเทอร์ลาเค่น-อินเทอร์ลาเค่น– หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ – ลูเซิร์น– อนุสาวรีย์สิงโตหิน–สะพานไม้คาเปล-ลูเซิร์น–เมืองซุก – เมืองสไตน์อัมไรน์–จัตุรัสราธเฮาส์พลาซ–เมืองซุริก– ถนนบานโฮฟซตราสเซ่-ซูริค–น้ำตกไรน์
สู่เมืองเซ็นต์มอร์ริตซ์-ถ่ายรูปความงดงามของทะเลสาบเซนต์มอริตซ์ -อิสระให้ท่านเดินชม เมืองเซนต์ มอริตซ์-สู่ เมืองโลคาร์โน -จัตุรัสเพียซซ่า แกรนด์ Piazza Grandeอิสระให้ท่านเดินชมเมืองโลคาร์โน -สู่ เมืองอันเดอร์แมทท์เป็นเมืองเล็กๆ -นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรส Glacier Express-ขึ้นรถไฟไปยังยอดเขากรอนเนอร์แกรต -เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปกับยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ( ยอดเขากรอนเนอร์แกรตเป็นจุดที่ถ่ายรูปเขาแมทเธอร์ฮอร์นสวยที่สุด)-ชมเมืองเซอร์แมทท์ -สู่เมืองทาซ-ขึ้นยอดเขาอลาลีนฮอร์นด้วยกระเช้าและต่อด้วยรถรางไต่เขาที่สูงที่สุดในโลก-ชมยอดเขาอลาลีนฮอร์น-ถ้ำน้ำแข็ง Ice Pavilion-หมู่บ้านกรีเมนซ์Grimentz-ชมเมืองหมู่บ้านกรีเมนซ์ -สู่ เมืองเวเวย์Vevey-อนุสาวรีย์ ชาลี แชปปลิ้นและ ประติมากรรมส้อม -สู่ กรุงเบิร์น-สู่ย่านมาร์คกาสเซ-สู่ ถนนครัมกาสเซ -ชมนาฬิกาไช้ท์กล็อคเค่น-วนอุทยานเบลาเซ่-สู่ เมืองอินเทอร์ลาเค่น-สู่เมืองหมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ISELTWALD-สู่เมืองลูเซิร์น-ชมอนุสาวรีย์สิงโตหิน -ชมทะเลสาบลูเซิร์น -สะพานไม้คาเปล -สู่ เมืองซุก-สู่เมืองสไตน์อัมไรน์STEIN AM RHEIN-เมืองเก่าจัตุรัสราธเฮาส์พลาซRATHAUSPLATZ-ชมเมืองสไตน์อัมไรน์-เมืองซูริค -ชมสะพานมุนสเตอร์-วิหารเฟรามุนสเตอร์ -อิสระให้ท่านได้เดินชมถนนบานโฮฟซตราสเซ่-สู่เมืองชาฟเฮาส์เซ่นนำคณะชมความสวยงามของน้ำตกไรน์

เดินทางช่วง

28 มี.ค. 65 - 4 ธ.ค. 65 ( 14 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210363
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
28 มี.ค. 65 - 4 เม.ย. 65 59,999 67,999 แสดง - 0
Sold Out
1 เม.ย. 65 - 8 เม.ย. 65 59,999 67,999 แสดง - 0
Sold Out
8 เม.ย. 65 - 15 เม.ย. 65 69,999 78,999 แสดง - 0
Sold Out
9 เม.ย. 65 - 16 เม.ย. 65 69,999 78,999 แสดง - 0
Sold Out
10 เม.ย. 65 - 17 เม.ย. 65 69,999 78,999 แสดง - 0
Sold Out
21 เม.ย. 65 - 28 เม.ย. 65 59,999 67,999 แสดง - 0
Sold Out
3 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65 155,888 193,888 แสดง - 0
Sold Out
13 ก.ค. 65 - 22 ก.ค. 65 155,888 193,888 แสดง - 0
Sold Out
20 ก.ค. 65 - 29 ก.ค. 65 155,888 193,888 แสดง - 0
Sold Out
12 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 155,888 193,888 แสดง - 0
Sold Out
23 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 146,999 184,999 แสดง - 0
Sold Out
7 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 146,999 184,999 แสดง - 0
Sold Out
21 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 146,999 184,999 แสดง - 0
Sold Out
25 พ.ย. 65 - 4 ธ.ค. 65 143,999 181,999 แสดง - 0
Sold Out