Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน 6คืน ราคาเริ่มต้น 126,888.- บิน QR

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน 6คืน ราคาเริ่มต้น 126,888.- บิน QR
ลิ้มลองเมนูฟองดูว์แบบต้นตำหรับ ที่ขึ้นชื่อของสวิตเซอร์แลนด์ทั้ง3ชนิด เริ่มต้นจากชีส //เนื้อสัตว์ และ ช็อคโกแลต
กรุงเทพฯ–มิลาน (อิตาลี)-ทิราโน่ – นั่งรถไฟ “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” – เซ็นต์มอริทซ์ – เดินชมเมือง – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง-อันเดอร์แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ZERMATT – เดินเที่ยวชมเมือง -ยอดเขากรอนเนอร์แกรต–ชมยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น–ทาสซ์–หมู่บ้านกรีเมนซ์-กรีเมนซ์–เวเวย์–เบิร์น–ย่านมาร์คกาสเซ –หอนาฬิกาเบิร์น –เมืองสเปียซ–ทะเลสาบธูน–อินเทอร์ลาเค่น-เลาเทอร์บรุนเน่น–พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป – ลานหิมะ – ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี- หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์– ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต – ทะเลสาบ ลูเซิร์น– สะพานไม้คาเปล–เมืองซุก – ซาร์ฟเฮาเซ่น –น้ำตกไรน์ – ซูริก – ชมเมือง-ซูริก–สะพานมุนสเตอร์–ถนนบานโฮฟซตราสเซ่– กรุงเทพฯ
มิลาน สู่ เมืองทิราโน่ -นั่งรถไฟสายโรแมนติกเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express- เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์ เมืองตากอากาศ-สู่ เมืองอันเดอร์แมทท์-นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรส Glacier Express-ชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งที่ผ่านใจกลางเทือกเขาแอลป์สู่ “เซอร์แมทซ์-ขึ้นรถไฟไปยังยอดเขากรอนเนอร์แกรต เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปกับยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น -เที่ยวชมเมืองเซอร์แมทท์ -สู่ เมืองทาสซ์ ไปยังหมู่บ้านกรีเมนซ์Grimentz-อิสระให้ท่านได้ดื่มด่ำเดินชมบรรยากาศของหมู่บ้านบนภูเขาได้อย่างเต็มที่-สู่ เมืองเวเวย์Vevey-ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ ชาลี แชปปลิ้น และ ประติมากรรม ส้อม -สู่กรุงเบิร์น-สู่ย่านมาร์คกาสเซ-สู่ ถนนครัมกาสเซ -สู่ เมืองสเปียซSpiez-สู่เมืองเลาเทอร์บรุนเน่นเพื่อนำท่านขึ้นรถไฟ สายจุงเฟราบาห์-ชม ถํ้านํ้าแข็ง 1,000 ปี -สู่หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ISELTWALD-สู่เมืองลูเซิร์น-ชมอนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล -ได้ช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์นานาชนิด -สู่ เมืองซุก-ชม CLOCK TOWER -สู่ ซาฟเฮาส์เซ่น -ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ -เมืองซูริค นำท่านชมสะพานมุนสเตอร์-วิหารโกรสมุนสเตอร์ -อิสระให้ท่านได้เดินชมถนนบานโฮฟซตราสเซ่ เป็นถนนช้อปปิ้งโดยตลอดสองข้างทาง

เดินทางช่วง

13 ก.ค. 65 - 8 ธ.ค. 65 ( 9 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210366
เริ่มต้น
126,888 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
13 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 65 132,888 160,888 แสดง - 0
27 ก.ค. 65 - 4 ส.ค. 65 132,888 160,888 แสดง - 0
12 ส.ค. 65 - 20 ส.ค. 65 132,888 160,888 แสดง - 0
16 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 132,888 160,888 แสดง - 0
30 ก.ย. 65 - 8 ต.ค. 65 132,888 160,888 แสดง - 0
12 ต.ค. 65 - 20 ต.ค. 65 132,888 160,888 แสดง - 0
21 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65 132,888 160,888 แสดง - 0
11 พ.ย. 65 - 19 พ.ย. 65 129,888 157,888 แสดง - 0
30 พ.ย. 65 - 8 ธ.ค. 65 126,888 154,888 แสดง - 0