Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

Taiwan Go Went Gone ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทราซือเฟิ่น 4วัน 2คืน เดินทาง พ.ย. - ม.ค. 66 ราคา 13,888.- บิน TIGER AIR (IT)

Taiwan Go Went Gone ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทราซือเฟิ่น 4วัน 2คืน เดินทาง พ.ย. - ม.ค. 66 ราคา 13,888.- บิน TIGER AIR (IT)
เมืองหนานโถว–ร้านชา TEA SHOP – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองไถจง – หมู่บ้านสร้างสรรค์เฉิ่นจี้ - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี๋ย - หมู่บ้านทหารโบราณ - ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน - เมืองหนานโถว–ร้านชา TEA SHOP – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองไถจง – หมู่บ้านสร้างสรรค์เฉิ่นจี้ - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี๋ย - ไทเป - ร้านพายสัปปะรด– หมู่บ้านทหารโบราณ - ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน–ย่านซีเหมินติง ร้านปลอดภาษี

เดินทางช่วง

1 ธ.ค. 65 - 16 ม.ค. 66 ( 11 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

TIT05
เริ่มต้น
16,888 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 ธ.ค. 65 - 4 ธ.ค. 65 17,888 21,388 แสดง - 0
2 ธ.ค. 65 - 5 ธ.ค. 65 18,888 22,388 แสดง - 0
9 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65 18,888 22,388 แสดง - 0
15 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65 16,888 20,388 แสดง - 0
22 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 16,888 20,388 แสดง - 0
23 ธ.ค. 65 - 26 ธ.ค. 65 17,888 21,388 แสดง - 0
29 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 29,888 36,388 แสดง - 0
30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66 29,888 36,388 แสดง - 0
5 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66 16,888 20,388 แสดง - 0
6 ม.ค. 66 - 9 ม.ค. 66 16,888 20,388 แสดง - 0
13 ม.ค. 66 - 16 ม.ค. 66 16,888 20,388 แสดง - 0