Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

TAIWAN อาลีซาน อุทยานแห่งรัก 5 วัน 4 คืน เดินทาง พ.ย. - มี.ค. 66 ราคาเริ่มต้น 17,999.- บิน เวียตเจ็ท (VZ)

TAIWAN อาลีซาน อุทยานแห่งรัก 5 วัน 4 คืน เดินทาง พ.ย. - มี.ค. 66 ราคาเริ่มต้น 17,999.- บิน เวียตเจ็ท (VZ)
เมนูพิเศษ!! ปลาประธานาธิบดี , มื้อพิเศษ!! ชาบูไต้หวัน
ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน –นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – MAPLE GARDEN–ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต วัดหลงซาน– ร้านเครื่องสำอาง – ย่านซีเหมินติง ร้านGERMANIUM–ตึกไทเป 101
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – เมืองหนานโถว – ร้านชา –ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ - ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติอาลีซาน –นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – MAPLE GARDEN–ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป –ร้านพายสัปปะรด –อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก –วัดหลงซาน– ร้านเครื่องสำอาง – ย่านซีเหมินติง - ร้านGERMANIUM–ตึกไทเป 101

เดินทางช่วง

6 ธ.ค. 65 - 25 มี.ค. 66 ( 15 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

TPE02
เริ่มต้น
17,999 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
6 ธ.ค. 65 - 10 ธ.ค. 65 20,999 25,499 แสดง - 0
13 ธ.ค. 65 - 17 ธ.ค. 65 20,999 25,499 แสดง - 0
20 ธ.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65 20,999 25,499 แสดง - 0
21 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 21,999 26,499 แสดง - 0
3 ม.ค. 66 - 7 ม.ค. 66 20,999 25,499 แสดง - 0
7 ม.ค. 66 - 11 ม.ค. 66 20,999 25,499 แสดง - 0
31 ม.ค. 66 - 4 ก.พ. 66 21,999 26,499 แสดง - 0
4 ก.พ. 66 - 8 ก.พ. 66 17,999 22,499 แสดง - 0
7 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66 20,999 25,499 แสดง - 0
21 ก.พ. 66 - 25 ก.พ. 66 19,999 24,499 แสดง - 0
28 ก.พ. 66 - 4 มี.ค. 66 20,999 25,499 แสดง - 0
7 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66 22,999 27,499 แสดง - 0
14 มี.ค. 66 - 18 มี.ค. 66 21,999 26,499 แสดง - 0
18 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66 22,999 27,499 แสดง - 0
21 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66 21,999 26,499 แสดง - 0