Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

TAIWAN ซุปตาร์... ตัวแม่จะแคร์เพื่อ 4 วัน 3 คืน เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 66 ราคา 18,888.- บิน THAI AIRASIA (FD)

TAIWAN ซุปตาร์... ตัวแม่จะแคร์เพื่อ 4 วัน 3 คืน เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 66 ราคา 18,888.-  บิน THAI AIRASIA (FD)
เมนูปลาประธานาธิบดี
พิเศษ... พักโรงแรมน้ำพุร้อน 1 คืน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมหินรูปทรงประหลาดที่อุทยานเหย่หลิ่ว ถ่ายทรูปกับตึกไทเป 101 เช็คอิน เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น และ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มทุกวัน
เมืองไถจง - Shen Ji New Village - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป ขนมพายสับปะรด - ซีเหมินติง ไนซ์มาร์เก็ต - ศูนย์สร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ร้าน Cosmetics Shop – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101

เดินทางช่วง

5 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 ( 9 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

TPEFD0423
เริ่มต้น
21,888 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66 21,888 27,388 แสดง - 0
6 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66 21,888 27,388 แสดง - 0
7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66 21,888 27,388 แสดง - 0
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 22,888 27,388 แสดง - 0
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 22,888 27,388 แสดง - 0
14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 21,888 26,388 แสดง - 0
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 21,888 26,388 แสดง - 0
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 22,888 27,388 แสดง - 0
21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 22,888 27,388 แสดง - 0