Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

TAIWAN ซุปตาร์...รักใสใส หัวใจดวงเดิม 5 วัน 4 คืน เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 66 เริ่มต้น 20,888.- บิน THAI AIRASIA (FD)

TAIWAN ซุปตาร์...รักใสใส หัวใจดวงเดิม 5 วัน 4 คืน เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 66 เริ่มต้น 20,888.- บิน THAI AIRASIA (FD)
เมนูปลาประธานาธิบดี
เช็คอิน หมู่บ้านฮิโนกิ หมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ชม ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม กับ 4 ตลาดไนท์มาเก็ต 3 เมือง ชมหินรูปทรงประหลาดที่อุทยานเหย่หลิ่ว ถ่ายรูปเช็คอินกับ ตึกไทเป 101
เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านฮิโนกิ – เหวินฮั่วไนท์มาเก็ต - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชิมชาอู่หลง – เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนฟ่ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเปขนมพายสับปะรด – ย่านซีเหมินติง - ศูนย์สร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – อุทยานเหย่หลิ่ว – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

เดินทางช่วง

15 เม.ย. 66 - 27 ก.ย. 66 ( 47 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

TPEFD0523
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
15 เม.ย. 66 - 19 เม.ย. 66 24,888 32,388 แสดง - 0
Sold Out
19 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66 22,888 29,388 แสดง - 0
Sold Out
22 เม.ย. 66 - 26 เม.ย. 66 22,888 29,388 แสดง - 0
Sold Out
26 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 23,888 31,388 แสดง - 0
Sold Out
27 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66 23,888 31,388 แสดง - 0
Sold Out
29 เม.ย. 66 - 3 พ.ค. 66 24,888 32,388 แสดง - 0
Sold Out
11 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66 20,888 27,388 แสดง - 0
Sold Out
13 พ.ค. 66 - 17 พ.ค. 66 23,888 30,388 แสดง - 0
Sold Out
17 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66 23,888 30,388 แสดง - 0
Sold Out
24 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 22,888 29,388 แสดง - 0
Sold Out
27 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66 22,888 29,388 แสดง - 0
Sold Out
31 พ.ค. 66 - 4 มิ.ย. 66 24,888 31,388 แสดง - 0
Sold Out
1 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66 24,888 31,388 แสดง - 0
Sold Out
8 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66 22,888 29,388 แสดง - 0
Sold Out
10 มิ.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66 22,888 29,388 แสดง - 0
Sold Out
15 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66 20,888 27,388 แสดง - 0
Sold Out
22 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66 22,888 30,388 แสดง - 0
Sold Out
29 มิ.ย. 66 - 3 ก.ค. 66 20,888 27,388 แสดง - 0
Sold Out
5 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66 22,888 29,388 แสดง - 0
Sold Out
13 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66 22,888 29,388 แสดง - 0
Sold Out
19 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 22,888 29,388 แสดง - 0
Sold Out
20 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66 22,888 29,388 แสดง - 0
Sold Out
26 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 23,888 30,388 แสดง - 0
Sold Out
27 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 23,888 30,388 แสดง - 0
Sold Out
29 ก.ค. 66 - 2 ส.ค. 66 21,888 28,388 แสดง - 0
Sold Out
3 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66 21,888 28,388 แสดง - 0
Sold Out
5 ส.ค. 66 - 9 ส.ค. 66 21,888 28,388 แสดง - 0
Sold Out
9 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66 24,888 31,388 แสดง - 0
Sold Out
10 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 24,888 31,388 แสดง - 0
Sold Out
12 ส.ค. 66 - 16 ส.ค. 66 24,888 31,388 แสดง - 0
Sold Out
17 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66 21,888 28,388 แสดง - 0
Sold Out
19 ส.ค. 66 - 23 ส.ค. 66 20,888 27,388 แสดง - 0
Sold Out
23 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 20,888 27,388 แสดง - 0
Sold Out
26 ส.ค. 66 - 30 ส.ค. 66 21,888 28,388 แสดง - 0
Sold Out
30 ส.ค. 66 - 3 ก.ย. 66 20,888 27,388 แสดง - 0
Sold Out
4 ก.ย. 66 - 8 ก.ย. 66 22,888 30,388 แสดง - 0
Sold Out
5 ก.ย. 66 - 9 ก.ย. 66 22,888 30,388 แสดง - 0
Sold Out
7 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66 20,888 27,388 แสดง - 0
Sold Out
7 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66 22,888 30,388 แสดง - 0
Sold Out
11 ก.ย. 66 - 15 ก.ย. 66 24,888 31,388 แสดง - 0
Sold Out
12 ก.ย. 66 - 16 ก.ย. 66 24,888 31,388 แสดง - 0
Sold Out
14 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66 20,888 27,388 แสดง - 0
Sold Out
14 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66 21,888 28,388 แสดง - 0
Sold Out
18 ก.ย. 66 - 22 ก.ย. 66 21,888 28,388 แสดง - 0
Sold Out
19 ก.ย. 66 - 23 ก.ย. 66 24,888 31,388 แสดง - 0
Sold Out
21 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 24,888 31,388 แสดง - 0
Sold Out
23 ก.ย. 66 - 27 ก.ย. 66 20,888 27,388 แสดง - 0
Sold Out