Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

TAIWAN ไต้หวัน 4วัน 3คืน เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 66 ราคา 15,990.- บิน VIET JET AIRLINE (VZ)

TAIWAN ไต้หวัน 4วัน 3คืน เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 66 ราคา 15,990.- บิน VIET JET AIRLINE (VZ)
เมนูพิเศษพระกระโดดกำแพง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – วัดหลงซาน -ซีเหมินติง - ร้านสร้อย Germanium – อุทยานหินเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอูหลง - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ร้านเครื่องสำอาง – ชิมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – วัดหลงซาน -ซีเหมินติง - ร้านสร้อย Germanium – อุทยานหินเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101

เดินทางช่วง

5 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 ( 5 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

VZTPE61
เริ่มต้น
16,990 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66 16,990 20,590 แสดง - 0
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 19,990 23,590 แสดง - 0
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 19,990 23,590 แสดง - 0
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 19,990 23,590 แสดง - 0
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 19,990 23,590 แสดง - 0