Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 10,999.- บิน QH

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Bamboo Airways Joint Stock Company

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210210
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต-เมืองโฮจิมินห์-เมืองโฮจิมินห์ - อุโมงต์กู่จี - เมืองมุยเน่-หมู่บ้านชาวประมง–ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM–ทะเลทรายขาว–เมืองโฮจิมินห์ –ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน-เมืองโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเรอดาม-ไปรษณีย์กลาง-ถนน Nguyen Hue-อนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ตลาดเบนถัน-ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนาม-สู่ นครโฮจิมินห์(Ho Chi Minh City)หรือที่คนท้องถิ่นเรียกกันว่า "ไซง่อน" -สู่อำเภอกู่จี อุโมงค์กู่จีอุโมงค์ของชาวเวียดกง-สู่เมืองมุยเน่ในจังหวัดฟานเทียตเป็นเมืองชายทะเลตากอากาศ-สู่หมู่บ้านชาวประมง (Fishing Village)-ชมทะเลทรายแดงที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพู-ชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม”ลำธารFAIRY STREAM-สู่ทะเลทรายขาวกองเนินภูเขาทรายสีขาว-ชมโบสถ์นอร์ทเทรอดามโบสถ์หลังคาสูง-ชมไปรษณีย์กลาง-ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์-อิสระท่านช้อปปิ้ง ตลาดเบนถันตามอัธยาศัยเลือกซื้อของฝาก ของพิ้นเมือง

เริ่มต้น

11,999
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10วัน 7คืน ราคาเริ่มต้น 97,900 บิน QR

จำนวนวัน

10 วัน 9 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210138
พระราชวังแวร์ซายส์ และพิพิธภัณฑ์ลูฟร์-เที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว-ขึ้นชั้น 2 ของหอไอเฟิล สัญลักษณ์ของนครปารีสเลิศหรูอลังการโรแมนติค // นั่งรถไฟด่วน TGV เข้าสู่ดีจอง-พักสวิสเซอร์แลนด์ 2 คืน -พักเมืองลูเซิร์น เมืองเล็กๆอันแสนน่ารักชมสัญลักษณ์ประจำเมือง สะพานไม้ชาเปล-เที่ยวมิลาน มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะพร้อมถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งมิลาน-นครรัฐวาติกัน เที่ยวชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
ปารีส–พระราชวังแวร์ซายส์–พิพิธภัณฑ์ลูฟร์–ล่องเรือแม่น้ำแซน–ชมเมือง– อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู-ขึ้นหอไอเฟลชั้น 2 –ประตูชัย –ช็อปปิ้งห้างแกลลารี่ ลาฟาแยตต์-ปารีส –รถไฟด่วน TGV–ดิจอง –อินเทอร์ลาเก้น(สวิตเซอร์แลนด์)-ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe–ลูเซิร์น– สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต (สวิตเซอร์แลนด์)-ลูเซิร์น– มิลาน–มหาวิหารแห่งมิลาน –เวนิส-เวนิส-นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค ปีซ่า– หอเอนปิซ่า-1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก-ปีซ่า–โรม– วาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์–โคลอสเซี่ยม– น้ำพุเทรวี่–บันไดสเปน-โรม –จัตุรัสนาโวน่–วิหารแพนเธออน– น้ำพุเทรวี่– บันไดสเปน
อาหารแบบพื้นเมืองฝรั่งเศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่านสามารถ เลือก สเต๊กสไตล์ฝรั่งเศส 1 อย่าง อาทิ เป็ดอบซอส/ ปลา / เนื้อวัว / แกะ พร้อมจิบไวน์ฝรั่งเศส ตบท้ายด้วยของหวาน )-ชม หอเอนเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

เริ่มต้น

97,900
แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน 6คืน บิน QR ราคาเริ่มต้น 122,888.-

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220338
มิลาน สู่ เมืองทิราโน่- นั่งรถไฟสายโรแมนติกเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส -สู่ เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์ เมืองตากอากาศ-สู่ เมืองอันเดอร์แมทท์เป็นเมืองเล็กๆ ตามสไตล์เมืองสกีรีสอร์ท -นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรส Glacier Express ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์-สู่ “เซอร์แมทซ์” เมืองตากอากาศที่สวยงาม -ไปยังยอดเขากรอนเนอร์แกรต เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปกับยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น -เที่ยวชมเมืองเซอร์แมทท์ -สู่ เมืองเวเวย์Vevey -สู่กรุงเบิร์นเมืองหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์-สู่ย่านมาร์คกาสเซย่านเมืองเก่า-สู่ ถนนครัมกาสเซ -ชมนาฬิกาไซ้ท์กล็อคเค่น-ขึ้นรถไฟ สายจุงเฟราบาห์-นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็ก-ชม ถํ้านํ้าแข็ง 1,000 ปี -ไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลก-สู่หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ISELTWALDเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ริมทะเลสาบ -สู่เมืองลูเซิร์น-ชมอนุสาวรีย์สิงโต -ชมทะเลสาบลูเซิร์น -สะพานไม้คาเปล -สู่ เมืองซุก-ชม CLOCK TOWER ที่มีความสูง 52 เมตร -สู่ ซาฟเฮาส์เซ่น เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิส-ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ -สู่เมืองซูริก-ชมสะพานมุนสเตอร์-วิหารโกรสมุนสเตอร์ -
มิลาน (อิตาลี)-ทิราโน่ – นั่งรถไฟ “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” – เซ็นต์มอริทซ์ – เดินชมเมือง – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง-อันเดอร์แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ZERMATT – เดินเที่ยวชมเมือง -ยอดเขากรอนเนอร์แกรต–ชมยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น–ทาสซ์–หมู่บ้านกรีเมนซ์-กรีเมนซ์–เวเวย์–เบิร์น–ย่านมาร์คกาสเซ –หอนาฬิกาเบิร์น –เมืองสเปียซ–ทะเลสาบธูน–อินเทอร์ลาเค่น-เลาเทอร์บรุนเน่น–พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป – ลานหิมะ – ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี-หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์– ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต – ทะเลสาบ ลูเซิร์น– สะพานไม้คาเปล–เมืองซุก – ซาร์ฟเฮาเซ่น –น้ำตกไรน์ – ซูริก – ชมเมือง-ซูริก–สะพานมุนสเตอร์–ถนนบานโฮฟซตราสเซ่
ลิ้มลองเมนูฟองดูว์แบบต้นตำหรับ ที่ขึ้นชื่อของสวิตเซอร์แลนด์ทั้ง3ชนิด เริ่มต้นจากชีส //เนื้อสัตว์ และ ช็อคโกแลต

เริ่มต้น

126,888
แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน 6คืน ราคาเริ่มต้น 126,888.- บิน QR

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210366
กรุงเทพฯ–มิลาน (อิตาลี)-ทิราโน่ – นั่งรถไฟ “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” – เซ็นต์มอริทซ์ – เดินชมเมือง – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง-อันเดอร์แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ZERMATT – เดินเที่ยวชมเมือง -ยอดเขากรอนเนอร์แกรต–ชมยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น–ทาสซ์–หมู่บ้านกรีเมนซ์-กรีเมนซ์–เวเวย์–เบิร์น–ย่านมาร์คกาสเซ –หอนาฬิกาเบิร์น –เมืองสเปียซ–ทะเลสาบธูน–อินเทอร์ลาเค่น-เลาเทอร์บรุนเน่น–พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป – ลานหิมะ – ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี- หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์– ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต – ทะเลสาบ ลูเซิร์น– สะพานไม้คาเปล–เมืองซุก – ซาร์ฟเฮาเซ่น –น้ำตกไรน์ – ซูริก – ชมเมือง-ซูริก–สะพานมุนสเตอร์–ถนนบานโฮฟซตราสเซ่– กรุงเทพฯ
มิลาน สู่ เมืองทิราโน่ -นั่งรถไฟสายโรแมนติกเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express- เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์ เมืองตากอากาศ-สู่ เมืองอันเดอร์แมทท์-นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรส Glacier Express-ชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งที่ผ่านใจกลางเทือกเขาแอลป์สู่ “เซอร์แมทซ์-ขึ้นรถไฟไปยังยอดเขากรอนเนอร์แกรต เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปกับยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น -เที่ยวชมเมืองเซอร์แมทท์ -สู่ เมืองทาสซ์ ไปยังหมู่บ้านกรีเมนซ์Grimentz-อิสระให้ท่านได้ดื่มด่ำเดินชมบรรยากาศของหมู่บ้านบนภูเขาได้อย่างเต็มที่-สู่ เมืองเวเวย์Vevey-ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ ชาลี แชปปลิ้น และ ประติมากรรม ส้อม -สู่กรุงเบิร์น-สู่ย่านมาร์คกาสเซ-สู่ ถนนครัมกาสเซ -สู่ เมืองสเปียซSpiez-สู่เมืองเลาเทอร์บรุนเน่นเพื่อนำท่านขึ้นรถไฟ สายจุงเฟราบาห์-ชม ถํ้านํ้าแข็ง 1,000 ปี -สู่หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ISELTWALD-สู่เมืองลูเซิร์น-ชมอนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล -ได้ช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์นานาชนิด -สู่ เมืองซุก-ชม CLOCK TOWER -สู่ ซาฟเฮาส์เซ่น -ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ -เมืองซูริค นำท่านชมสะพานมุนสเตอร์-วิหารโกรสมุนสเตอร์ -อิสระให้ท่านได้เดินชมถนนบานโฮฟซตราสเซ่ เป็นถนนช้อปปิ้งโดยตลอดสองข้างทาง
ลิ้มลองเมนูฟองดูว์แบบต้นตำหรับ ที่ขึ้นชื่อของสวิตเซอร์แลนด์ทั้ง3ชนิด เริ่มต้นจากชีส //เนื้อสัตว์ และ ช็อคโกแลต

เริ่มต้น

126,888
สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 91,888.- บิน QR

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210209
เที่ยว เมืองเซ็นต์มอร์ริตซ์ เมืองตากอากาศและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก- เที่ยว เมืองอันเดอร์แมทท์เป็นเมืองเล็กๆในหุบเขาบรรยากาศในเมืองนั้นสวยงามเรียบง่ายตามสไตล์สวิส- เที่ยวเซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศที่สวยงาม - นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ - เมืองกีสตัด เป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงและแพงเป็นระดับต้นๆของโลก- เที่ยวเมืองลูเซิร์น เมืองเล็กๆอันแสนน่ารัก ชมสัญลักษณ์ประจำเมือง สะพานไม้ชาเปล และ สิงโตหินแกะสลัก
ซูริคซูริค–เซนต์ มอริตซ์-อันแดอร์แมทท์-อันเดอร์แมทซ์ – ลูเซิร์น–อนุสาวรีย์สิงโตหิน–สะพานไม้คาเปล–หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์–ทะสาบเบลาเซ่–อินเทอร์ลาเก้น-อินเทอร์ลาเก้น–เลาเทอร์บรุนเน่น–ขึ้นรถไฟ สายจุงเฟราบาห์เนน–ยอดเขาจุงเฟรา– เมืองกีสตัด-ทาสซ์–เซอร์แมทท์–เขาแมทเธอร์ฮอร์น–ทาสซ์-ทาสซ์–เมืองเวเวย์–ชาลี แชปปลิ้น–เบิร์น–ย่านมาร์คกาสเซ –ซุก–CLOCK TOWER–ซูริค-ซูริค–สะพานมุนสเตอร์–ถนนบานโฮฟซตราสเซ่
(ฟองดู ต้นตำหรับสวิตเซอร์แลนด์)

เริ่มต้น

91,888
เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส  8 วัน 5คืน เริ่มต้น 79,555.-

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210244
เที่ยว เมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ชื่อว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก - ถ่ายรูปกับ วังหลังคาทองคำ เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรุค- เข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ - พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europeนั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์- เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้อง ที่สำคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว- ล่องเรือบาตามูซ ณ แม่น้ำแซน ชื่นชมความงามของทัศนียภาพของนครปารีส
มิวนิค-จัตุรัสมาเรียนพาซ–ซาลสเบิร์ก–สวนมิราเบล – บ้านโมสาร์ท (ออสเตรีย)-ฮัลล์ทัทท์–อินส์บรุค–วังหลังคาทองคำ–ฟุสเซ่น(เยอรมัน)-โฮเฮนชวานเกา –ปราสาทนอยชวานสไตน์–อินเทอร์ลาเค่น(สวิตเซอร์แลนด์)-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี – สวิสสฟิงซ์–ดีจอง (ฝรั่งเศส)-ปารีส–แวร์ซายส์– ล่องเรือบาตามูซ–หอยเอสคาโก้ (ฝรั่งเศส)-ประตูชัย – หอไอเฟล– พีระมิตแก้ว พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์–ช้อปปิ้งแกลลารี่ ลาฟาแยตต์
ฝรั่งเศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย

เริ่มต้น

79,555
แกรนด์เยอรมนี พิชิตยอดเขาซุกสปิตเซ่ 8วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 74,555.- บิน QR

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220061
ประตูเมืองบรันเดนบูร์ก สัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและสันติภาพ- โบสถ์ เดรสเดน เฟราเอ่นเคียร์เช่ เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่สวยที่สุดในยุโรป- เมืองโรเธนเบิร์ก เมืองที่มีความน่ารักดุจเทพนิยาย- ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน Top of Germany- เข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์
เบอร์ลิน-ประตูบรันเดนบูร์ก–สภาไรซ์ทาค–ชาลี เชคพอยท์–พิพิธภัณฑ์เพอร์กามอน–เบอร์ลิน โดม–เดรสเดน-พระราชวังสวิงเงอร์–โบสถ์ เดรสเดน เฟราเอนเคียร์เช่–นูเรมเบิร์ก-โรเธนเบิร์ก–จัตุรัส MarktPlatz –อูล์ม–มหาวิหารอูล์มเมอร์ มือสเตอร์-อูล์ม–การ์มิช–พาร์เท่นเคียรเช่น–ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze)-การ์มิชพาร์เทน–เคียร์เช่–ปราสาท นอยชวานชไตน์–มิวนิค–จัตุรัสมาเรียนพลาซ-มิวนิค–BMW Welt

เริ่มต้น

74,555
แกรนด์ฝรั่งเศส มหาวิหารมองต์แซงมิเชล 9วัน 6คืน ราคาเริ่มต้น 97,888.- บิน QR

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210242
พระราชวังแวร์ซายส์ และพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ -มหาวิหารมองต์แซงมิเชลมหาวิหารกลางน้ำสิ่งมหัศจรรย์แห่งฝรั่งเศส-เข้าชมปราสาทชอมบอร์ดเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำลัวร์-เมืองอานน์ซีANNECY เมืองที่เรียกได้ว่าเป็นเวนิซในดินแดนฝรั่งเศส-วิหารเซอร์เกอเคอเป็นแลนด์มาร์กยอดนิยมของกรุงปารีส
ปารีส-ปารีส–พระราชวังแวร์ซายร์–มองต์แซงมิเชลมองต์แซงมิเชล–ฟัวเจียร์–ตูรส์-ตูรส์–ปราสาทเชอนองโซ–ปราสาทชอร์บอร์ด–มูแลง-มูแลง–อานน์ซี–ดิจอง-ดิจอง– รถไฟด่วน TGV–ปารีส–มองมาร์ต – ล่องแม่น้ำแซน–ดิวตี้ ฟรี-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์–ประตูชัย–ถนนชองป์ เอลิเซ่–แกลอรี่ ลาฟาแยตต์-หอไอเฟิล (ชั้น 2)–ช้อปปิ้งOutlet ลา วาเลย์ La Vallee Village
ฝรั่งเศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย พร้อมจิบไวน์ฝรั่งเศส ตบท้ายด้วยของหวาน )

เริ่มต้น

97,888
เที่ยว น่านนคร  3วัน 2คืน ราคาเพียง 7,999.- บิน FD

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220502
สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินเชียงใหม่–เฮืองฮังต่อ–วัดพระธาตุแช่แห้ง–วัดมิ่งเมือง–วัดพระธาตุช้างค้ำ–วัดภูมินทร์–พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน–ซุ้มลีลาวดี–โบราณสถานวัดน้อย–วัดพระธาตุเขาน้อย– ถนนคนเดินน่าน-เดอะวิว@กิ่วม่วง–ถนนหมายเลข 3–บ่อเกลือวินเธาว์–จุดชมวิวดอยภูคา 1715–โกโก้ วอลเล่ย์ คาเฟ่–วัดภูเก็ต-กาแฟไทลื้อ–ลำดวนผ้าทอ–ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ–วัดศรีมงคล (วัดก๋ง)–คาเฟ่บ้านนาก๋างโต้ง–สนามบิน-น่านนคร–สนามบินดอนเมือง
เช็คอินจิบชากาแฟที่ เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน -สู่ พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พระธาตุประจำปีเกิด ปีเถาะ-สู่วัดมิ่งเมือง -วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร สร้างขึ้นโดยพญาภูเข่ง -สู่ วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ "วัดพรหมมินทร์"-ถ่ายรูปกับภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้ "กระซิบรักบันลือโลก" -ชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นอาคารแบบยุโรปซึ่งเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 5 -ชม โบราณสถานวัดน้อย หรือ วัดน้อย -ถ่ายรูปกับ ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทม-สู่ วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย -สู่ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน -สู่ เดอะวิว@กิ่วม่วง เป็นคาเฟ่บนเชิงเขา -สู่ อำเภอปัว โดยใช้เส้นทางถนนหมายเลข 1256 -ถ่ายรูป ถนนหมายเลข 3-เดินทางถึง บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ -ชม จุดชมวิวดอยภูคา 1715-เช็คอิน โกโก้ วอลเล่ คาเฟ่เป็นคาเฟ่ที่มีความพิเศษตรงนี้ทางร้านปลูกโกโก้เอง -สู่ วัดภูเก็ต หมายถึง วัดบ้านเก็ต-สู่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อร้านกาแฟชื่อดังของจังหวัดน่าน อยู่บริเวณใกล้ลำดวนผ้าทอ -สู่ ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ เป็นโฮมสเตย์ ร้านอาหารที่โด่งดังในอำเภอปัว-สู่ วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา-สู่บ้านนาก๋างโต้ง จุดเช็คอินสวย ๆ แห่งใหม่ของเมืองน่าน -

เริ่มต้น

7,999
KOREA GRAND NEW NORMAL 5วัน 3คืน ราคารเิ่มต้น 25,900.- บิน OZ

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Asiana Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220377
ทะเลสาบมาจัง I มัลดงโดนัททาวน์-โกยางสตาร์ฟิล | ฮานึลปาร์ค | เกาะวอลมิ (ถนนสายวัฒนธรรม)-ไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย | ชมบรรยากาศทะเลสาบชุนชอน -เกาะ LEGOLAND | เวนิสเกาหลี -พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก-พระราชวังเคียงบก+พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน -โซชอนคาเฟ่+หมู่บ้านวัฒนธรรม ศูนย์เวชสำอาง-Duty Free | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
อินชอน I ทะเลสาบมาจัง I มัลดงโดนัททาวน์-โกยางสตาร์ฟิล | ฮานึลปาร์ค | เกาะวอลมิ (ถนนสายวัฒนธรรม)-ไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย | ชมบรรยากาศทะเลสาบชุนชอน เกาะ LEGOLAND | เวนิสเกาหลี | เรียนรู้วัฒนธรรมการชงชาเกาหลี พร้อมเครื่องดื่มฟรี ณ Rooftop Bar-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบกพระราชวังเคียงบก+พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน | โซชอนคาเฟ่+หมู่บ้านวัฒนธรรม ศูนย์เวชสำอาง | ศูนย์น้ำมันสนแดงDuty Free | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
เมนู Michelin Guide | Premium SHABU SHABU | Rooftop Ocean View | BBQ Buffet

เริ่มต้น

25,900
มหัศจรรย์ SAPA ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 14,999.- บิน FD

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220335
กรุงเทพฯ•สนามบินนอยไบ•กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม-ซาปา•หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต•น้ำตกสีเงิน•สะพานแก้วมังกรเมฆ•ตลาดซาปา-เขาฮามลอง•นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน•ถ่ายรูปชายแดนจีน+เวียดนาม+ลาวไก-วัดตามจุ๊ก•ทะเลสาบคืนดาบ•อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย•ดอนเมือง กรุงเทพฯ
กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม -ปยังเมืองซาปา ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก-ชม สะพานแก้วมังกรเมฆ Glass Bridge Rong Mayเป็นสะพานแก้วใสแห่งแรกในประเทศเวียดนาม -สู่ หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ -ชมน้ำตก Silver Water Fall (น้ำตก ThacBac) น้ำตกสีเงิน -ชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ -สู่ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา -สู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง ถึงสถานีกระเช้า นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า-สู่เมือง ฮานอย-นำท่านสู่ ร้านหยกและเยื่อไผ่-สู่ วัดตามจุ๊ก(Tam Chuc) -ชมทะเลสาบคืนดาบ-อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย

เริ่มต้น

15,999
TURKEY DELIGHT ตุรกี 8วัน 5คืน เดินทาง พ.ค.-ต.ค 65 เริ่มต้น 34,988 บิน TK

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220161
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake)-นครใต้ดิน -ระบำหน้าท้อง”หรือ Belly Dance-เมืองคัปปาโดเกีย-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ขึ้นบอลลูน-หุบเขาอุซิซาร์
อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม- สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมืองหลวง อังการ่า-ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake)-นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY)- “ระบำหน้าท้อง”หรือ Belly Dance-เมืองคัปปาโดเกีย-ขึ้นบอลลูน-ชมโรงงานจิวเอวร์รี่และโรงงานเซรามิค- เกอเรเม่-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย –เมืองเฮียราโพลิส- ชมโรงงานคอตตอน -เมืองโบราณเอฟฟิซุส -ชมโรงงานท่อพรม - เมืองคูซาดาซึKusadasi-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ -โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น-ร้านขนม Turkish Delight-เมืองโบราณเปอร์กามัม-วิหารแดง คึซึลอัฟลู-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-ย่าน BALAT & FENNER
เครื่องดื่มฟรีตลอดการแสดง ระบำหน้าท้อง”หรือ Belly Dance

เริ่มต้น

34,988